Hore

Čo skutočne (s)potrebuješ? Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu

Čo skutočne (s)potrebuješ? Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu

Metodické príručky organizácie Človek v ohrození sme si predstavili už viackrát. Nečudo, patria k tomu najlepšiemu, čo na Slovensku v rámci vzdelávacích materiálov vzniklo. Všetky príručky sú voľne dostupné v online knižnici.

Jej najnovším prírastkom je príručka Čo skutočne (s)potrebuješ. Slúži ako doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov a učiteľky v školách, ale aj pre potreby neformálneho vzdelávania. Skladá sa z viacerých častí. Úvodná časť – informačný text – približuje fenomén zodpovednej spotreby. V ďalšej časti sa autori zamerali na vybrané predmety dennej spotreby – plasty, papier, elektroniku a textil. Ku každému materiálu je k dispozícii informačný text a návrh konkrétnej aktivity (vyučovacej hodiny).

​Aktivity sú štruktúrované metódou E-U-R (evokácia – uvedomenie – reflexia) a je možné ich uplatniť vo viacerých vyučovacích predmetoch.  

pestovanie bavlny

Pri príprave aktivít vychádzali autori príručky z obsahu a cieľov Štátneho vzdelávacieho programu. Sú teda koncipované tak, aby žiakov viedli k aktívnemu občianstvu, rozvíjali ich schopnosť vedieť a chcieť sa učiť a posilňovali ich sebadôveru pri riešení problémov. Aktivity využívajú prácu v skupinách, ale sú použiteľné aj pri individuálnej a párovej práci žiakov.  

Z pohľadu geografie je najzaujímavejšou časťou príručky aktivita Ako vzniká moje tričko, ktorá sa venuje lokalizačným činiteľom, environmentálnym a sociálnym dôsledkom textilnému priemyslu. Ukazuje spôsob, akým by mala školská geografia pokrývať aktuálne a dôležité témy, ktoré sú v nej ešte aj v súčasnosti podávané prevažne transmisívnym spôsobom.  

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať