Hore

Arktická horúčka (aktivita na prácu s textom)

Rozvoj čitateľskej gramotnosti je jednou z priorít štátneho vzdelávacieho programu, ktorej napĺňanie sa ťahá ako niť cez prakticky všetky vyučovacie predmety. Geografia by preto nemala byť výnimkou. Koľko času venujeme práci s textom v skutočnosti? Obávam sa, že trestuhodne málo. Má to, samozrejme, svoje objektívne dôvody, medzi ktorými je rozhodujúcou najmä nízka hodinová dotácia predmetu. Napriek tomu si myslím, že by sme to s rozvojom čitateľských kompetencií mali predsa len skúsiť aj my geografi. O to viac, že geografia môže ťažiť z vynikajúcich populárno-náučných časopisov – National Geographic, Lidé a Země, GEO, Koktejl a pod.

Na Lepšej geografii sa odteraz budú objavovať aktivity vystavané okolo vybraných článkov, ktoré majú potenciál žiakov nielen zaujať, ale byť pre nich aj informačne hodnotnými. Tematicky budú články a aktivity využiteľné pri viacerých konkrétnych učivách ŠVP. Je to tak aj v prípade článku Arktická horúčka, ku ktorému vznikla nižšie opísaná aktivita. 

Arktída ťažba surovín
Ilustračná fotografia (zdroj)

Aktivita Arktická horúčka je vytvorená pre študentov gymnázií a stredných škôl, nakoľko pracuje s náročnejším a dlhším článkom v češtine. K článku majú študenti vytvorených 20 otázok a úloh, ktoré nie sú zamerané len na pochopenie textu, ale aj na rozvíjanie tvorivého písania, kritického myslenia, interpretáciu fotografií a pod.

V aktivite študenti pracujú s naskenovaným článkom z National Geographic, ktorý si otvoria vo formáte pdf. Jeho prípadná tlač, alebo kopírovanie je kvôli množstvu strán a fotografií v podmienkach slovenských škôl len ťažko predstaviteľná. Adresy na všetky potrebné súbory môžete žiakom poslať na e-mail, alebo do ich triednej online skupiny. 

​Z tohto dôvodu môžete zadať študentom prácu s textom (čítanie článku aj prácu na zadaní) za domácu úlohu, pričom pôjde o istú formu obrátenej výuky (flipped classroom). Ak máte tablety, alebo dostatok počítačov, študenti môžu pracovať s článkom aj priamo na vyučovacej hodine. Prácu môžete zadať aj dvojiciam žiakom spoločne. 

​Dôležitou súčasťou aktivity je jej reflexia (vyhodnotenie), ktorá by sa nemala obmedziť len na „mechanické“ skontrolovanie správnych odpovedí – mnohé otázky a úlohy zo zadania ich ani nemajú a sú skôr zamerané na vyjadrenie žiackych názorov a postojov. Želanou reflexiou je vzájomná diskusia na tému, ktorej sa článok venoval. Študenti prezentujú svoje odpovede a riešenia úloh, konfrontujú ich s riešeniami spolužiakov a prípadne sa snažia dospieť ku konsenzu (napr. pri otázke, čo je pre nich z pohľadu ďalšieho využívania a rozvoja Arktídy ešte akceptovateľné). Výborne sa na to hodí metóda Diamond ranking, ktorú nájdete podrobne opísanú v tomto článku.​


V prípade, že učíte na bilingválnom gymnáziu a chceli by ste aktivitu realizovať v angličtine, originál článku nájdete tu.


Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť