Hore

Arktická horúčka (aktivita na prácu s textom)

Rozvoj čitateľskej gramotnosti je jednou z priorít štátneho vzdelávacieho programu, ktorej napĺňanie sa ťahá ako niť cez prakticky všetky vyučovacie predmety. Geografia by preto nemala byť výnimkou. Koľko času venujeme práci s textom v skutočnosti? Obávam sa, že trestuhodne málo. Má to, samozrejme, svoje objektívne dôvody, medzi ktorými je rozhodujúcou najmä nízka hodinová dotácia predmetu. Napriek tomu si myslím, že by sme to s rozvojom čitateľských kompetencií mali predsa len skúsiť aj my geografi. O to viac, že geografia môže ťažiť z vynikajúcich populárno-náučných časopisov – National Geographic, Lidé a Země, GEO, Koktejl a pod.

Na Lepšej geografii sa odteraz budú objavovať aktivity vystavané okolo vybraných článkov, ktoré majú potenciál žiakov nielen zaujať, ale byť pre nich aj informačne hodnotnými. Tematicky budú články a aktivity využiteľné pri viacerých konkrétnych učivách ŠVP. Je to tak aj v prípade článku Arktická horúčka, ku ktorému vznikla nižšie opísaná aktivita. 

Arktída ťažba surovín
Ilustračná fotografia (zdroj)

Aktivita Arktická horúčka je vytvorená pre študentov gymnázií a stredných škôl, nakoľko pracuje s náročnejším a dlhším článkom v češtine. K článku majú študenti vytvorených 20 otázok a úloh, ktoré nie sú zamerané len na pochopenie textu, ale aj na rozvíjanie tvorivého písania, kritického myslenia, interpretáciu fotografií a pod.

V aktivite študenti pracujú s naskenovaným článkom z National Geographic, ktorý si otvoria vo formáte pdf. Jeho prípadná tlač, alebo kopírovanie je kvôli množstvu strán a fotografií v podmienkach slovenských škôl len ťažko predstaviteľná. Adresy na všetky potrebné súbory môžete žiakom poslať na e-mail, alebo do ich triednej online skupiny. 

​Z tohto dôvodu môžete zadať študentom prácu s textom (čítanie článku aj prácu na zadaní) za domácu úlohu, pričom pôjde o istú formu obrátenej výuky (flipped classroom). Ak máte tablety, alebo dostatok počítačov, študenti môžu pracovať s článkom aj priamo na vyučovacej hodine. Prácu môžete zadať aj dvojiciam žiakom spoločne. 

​Dôležitou súčasťou aktivity je jej reflexia (vyhodnotenie), ktorá by sa nemala obmedziť len na “mechanické” skontrolovanie správnych odpovedí – mnohé otázky a úlohy zo zadania ich ani nemajú a sú skôr zamerané na vyjadrenie žiackych názorov a postojov. Želanou reflexiou je vzájomná diskusia na tému, ktorej sa článok venoval. Študenti prezentujú svoje odpovede a riešenia úloh, konfrontujú ich s riešeniami spolužiakov a prípadne sa snažia dospieť ku konsenzu (napr. pri otázke, čo je pre nich z pohľadu ďalšieho využívania a rozvoja Arktídy ešte akceptovateľné). Výborne sa na to hodí metóda Diamond ranking, ktorú nájdete podrobne opísanú v tomto článku.​


V prípade, že učíte na bilingválnom gymnáziu a chceli by ste aktivitu realizovať v angličtine, originál článku nájdete tu.


Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať