Hore

Nebezpečenstvo jediného príbehu. Návrh vyučovacej hodiny o našich predstavách o Afrike

Čo si predstavíme, keď sa povie Afrika? Nakoľko sú tieto predstavy blízko skutočnosti a v čom sa môžu mýliť? Pozrite sa na to spoločne so študentami na vyučovacej hodine, ktorá sa venuje príčinám a dôsledkom stereotypov.

africká dedina
Ilustračný obrázok (zdroj)

Ročník:  1., 2. a 3. (gymnázium)

Predmet:   občianska náuka, etická výchova, geografia

Tematický celok:  človek a spoločnosť (ON), dôstojnosť ľudskej osoby (EV), Afrika (GEO)

Čas: 45 minút

Pomôcky: notebook s pripojením na internet, dataprojektor, reproduktory, list pozorovateľa (vytlačiť z pdf na strane 64) pre každú skupinu (4 – 5 žiakov v skupine)

Ciele:

 • špecifikovať príčiny a dôsledky predsudkov a stereotypov voči cudzím kultúram ​a rôznym sociálnym skupinám,
 • porovnať svoje predstavy o Afrike s príbehom nigérijskej spisovateľky a diskutovať o rôznych vplyvoch pri vytváraní nášho pohľadu na svet.

Evokácia (10 minút)

 1. Rozdeľte žiakov do štvor- až päťčlenných skupín a každej dajte prázdny list papiera (A4). Vyzvite ich, aby nakreslili čo možno najpresnejšiu obrysovú mapu Afriky. Mala by vyplniť 
  väčšinu papiera. 

 2. Žiakov v skupinách požiadajte, aby do vytvorenej mapy vpísali všetko, čo im v súvislosti s Afrikou alebo Afričanmi napadne. Vítané sú spontánne asociácie bez hlbšieho premýšľania, ich počet nechajte na samotných žiakov.

 3. Keď svoje asociácie dopíšu do mapy všetky skupiny, požiadajte prvú z nich, aby ich prezentovala pred triedou. Asociácie zapisujte na tabuľu. Pri ďalších skupinách dopisujte tie, ktoré ešte na tabuli nie sú. Tie, ktoré sa opakujú viackrát, pri každom opakovaní podčiarknite. Aké predstavy o Afrike a Afričanoch boli v triede najčastejšie? Opýtajte sa, odkiaľ tieto 
  predstavy žiaci majú. Skutočne si myslia, že sa vzťahujú na celú Afriku?

 4. Opýtajte sa žiakov, ako by nazvali jedným slovom predstavy, ktoré si o druhých ľuďoch, skupinách obyvateľov, národoch alebo aj náboženstvách vytvárame na základe obmedzených osobných skúseností, alebo dnes už aj pod vplyvom médií – televízie, novín, časopisov, internetových stránok. Sú to stereotypy. Mnohokrát vznikajú z nedostatku informácií. Môžu sa zakladať na pravde, tvoria však len malú časť oveľa zložitejšieho celku.

 5. Stretli sa už žiaci so stereotypmi o Slovensku, Slovákoch alebo o iných štátoch a národoch? Tieto stereotypy zapisujte formou brainstormingu na tabuľu.

Stereotyp je predstava, ktorá môže, ale aj nemusí byť falošná, o skupine ľudí ako napríklad národ, menšina, ľudia v určitom povolaní, ľudia určitej vekovej kategórie a podobne, ktorá je vytvorená na základe malej vzorky či limitovanej osobnej skúsenosti.


Uvedomenie (30 minút)

 1. Práve nebezpečenstvu zjednodušeného pohľadu – jediného príbehu, sa venuje známa nigérijská spisovateľka Chimamanda Adichie v prejave, ktorý žiakom premietnite cez projektor. Video trvajú-ce necelých 19 minút nájdete vložené nižšie alebo na www.ted.com  (české titulky zapnete výberom cez ikonku subtitles vpravo dolu pod videom).

 2. Vyzvite žiakov v skupinách, aby pozorne sledovali video a zapísali čo najviac do listu pozorovateľa, ktorý obsahuje niekoľko otázok. Odporučte žiakom, aby sa na ne pokúsili odpovedať počas sledova-nia videa, alebo si počas neho robili len krátke poznámky a súvislejšie odpovede napísali až po jeho skončení. Po skončení videa im na finalizáciu odpovedí nechajte maximálne 5 minút.

 3. So žiakmi postupne prechádzajte jednotlivými bodmi z listov pozorovateľa. Každý bod nech prezen-tuje iná skupina. Ostatné skupiny môžu odpovede dopĺňať, prípadne nesúhlasiť. Je žiaduce, aby medzi skupinami vznikla diskusia o jednotlivých odpovediach.

Reflexia (5 minút)

Aby si žiaci naplno uvedomili nebezpečenstvo a skresľujúci pohľad vychádzajúci zo stereotypov, vyzvite ich, aby uviedli, aké sú rozšírené stereotypy alebo „jediné príbehy“ o nich samotných – napr. medzi spolužiakmi a priateľmi, medzi učiteľmi, v rodine. Žiacke odpovede heslovite zapisujte na tabuľu. 

Nevychádzajú z poznania jediného príbehu aj pri svojom postoji k vyučujúcim, ktorých poznajú prevažne len v pozícii učiteľa?

Vznik diskusie môžete podporiť aj úryvkom textu známej piesne Nie sme zlí od skupiny Elán: „Súdia nás podľa dráždivých póz a fráz a v nás je, dúfam, stokrát viac.“


Tip pre učiteľa

Ak nemáte triedu s prístupom na internet, môžete si video stiahnuť na adrese ted2srt.org. ​Do vyhľadávača na tejto stránke zadajte heslo „danger of a single story“ a otvorte okno s požadovaným videom. V pravom stĺpci kliknite na tlačidlo „720p“ – spustí sa video, v ktorom sa po stlačení pravého tlačidla myši objaví menu s možnosťou stiahnutia súboru na disk. Titulky stiahnete označením „Czech“ pod „Available subtitles“ a kliknutím na tlačidlo „SRT“ v ľavom dolnom rohu obrazovky. Stiahnuté video spolu s titulkami spustíte v ľubovoľnom programe na spúšťanie videí (napr. VLC player).


Aktivita je súčasťou metodickej príručky Afrika – Mýty a fakty, ktorú vydalo Človek v ohrození o.z. Elektronická verzia publikácie je dostupná bezplatne.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť