Hore

Vrstevnice a nadmorská výška v Google Earth

Google Earth aspoň občas využíva už zrejme väčšina učiteľov geografie. Okrem bežného prezerania rozmanitých miest na Zemi a ich približovania žiakom, je možné prostredie Google Earth využívať aj na špecifickejšie vzdelávacie ciele. Viete, že sa dá využiť aj pri sprístupňovaní problematiky výškopisu a znázorňovania nadmorskej výšky pomocou vrstevníc?

Princíp vrstevníc sa môže mladším žiakom javiť na prvý pohľad nepochopiteľný, na topografickej mape ide len o akýsi chaotický zhluk čiar. Ukážte im vrstevnice premietnuté na plasticky zobrazený terén v Google Earth a bližšie preskúmajte súvislosti medzi nimi a tvarom zemského povrchu. S touto pomôckou a sériou mapových cvičení venovaných práci s vrstevnicami zvládnu vaši žiaci tému určite na výbornú. 

Ako na to?

Vrstva vrstevníc nie je súčasťou Google Earth. Súbor, ktorý obsahuje vrstevnice pre celé územie Slovenska si stiahnite z tohto odkazu. Po tom, ako sa stiahne na váš pevný disk, spustite ho a otvorí sa v Google Earth, kde ho uvidíte v bočnom panely v kategórii Miesta pod názvom Contours Slovak Republic. Vrstevnicová vrstva automaticky presmeruje pohľad na územie Vrátnej doliny. Vrstevnice však môžete prezerať pre ľubovoľnú lokalitu Slovenska. Musíte však priblížiť (zazoomovať) náhľad dostatočne blízko, aby došlo k zobrazeniu vrstvy. Na náhľadoch nižšie môžete vidieť, ako premietnutie vrstevníc v prostredí Google Earth vyzerá.

Google Earth vrstevnice
Náhľad prostredia Google Earth so spustenou vrstevnicovou vrstvou v lokalite Banskej Bystrice.

Vrstevnice v Google Earth môžete využiť pri vysvetľovaní toho, čo vrstevnice sú a čo na  mapách reprezentujú. Žiaci pochopia ich funkciu a princíp tvorby pri ich premietnutí na terén skôr, ako pri klasických topografických alebo turistických mapách. Samozrejme, hlavným cieľom je, aby vedeli s vrstevnicami pracovať na týchto typoch máp. Vynikajúce online turistické mapy celého územia Slovenska nájdete na adrese mapy.hiking.sk.

vrstevnice v Google Earth
Náhľad prostredia Google Earth s vrstevnicovou vrstvou vo Vysokých Tatrách.

V ideálnom prípade je vhodné využiť vrstevnice v Google Earth aj  cez samostatnú alebo skupinovú prácu žiakov. Nezaobíde sa to však bez prístupu k počítačovej učebni. V aplikácii Google Earth pre tablety nie je funkcionalita vrstiev a meranie na mapách podporovaná. 

Žiaci môžu pomocou vrstevníc napríklad skúmať a overovať nakoľko platia pravidlá o vegetačných výškových pásmach. Skutočne prechádza horná hranica lesa v slovenských pohoriach vo výške 1500 – 1600 m n.m.? V akých výškach sa nachádza pásmo kosodreviny v jednotlivých pohoriach? Je rozdiel vo vertikálnych hraniciach rozšírenia jednotlivých pásiem na severných a južných svahoch? Zaujímavým by mohol byť aj prieskum využitia zeme v obci vašej školy na základe nadmorskej výšky, sklonu a orientácie svahov voči svetovým stranám. 

Možnosť porovnávať snežnú čiaru vo vybraných pohoriach sveta, vegetačné pásma na rovníku, v subtrópoch a miernom klimatickom pásme z hľadiska vertikálnej členitosti a pod., existuje aj bez toho, aby sme pre tieto oblasti mali v Google Earth vrstevnicovú vrstvu. Google Earth udáva informáciu o nadmorskej výške každého miesta na povrchu Zeme, na ktorom je práve kurzor myši – ikonka ruky. Tento údaj nájdete spolu s geografickými súradnicami v pravom dolnom rohu pracovnej plochy Google Earth.

zobrazenie vrstevníc v Google Earth
Náhľad vytvárania cesty v Google Earth.

Výborným zadaním na samostatnú alebo skupinovú prácu je aj vytvorenie výškového profilu pre žiakmi vyznačenú cestu (trasu) na mape. Žiaci cez porovnávanie výškového profilu s vrstevnicami ľahšie pochopia súvislosť medzi vrstevnicami a tvarom, či sklonom reliéfu. Cesta sa do mapy zakresľuje ako voľná čiara rukou po stlačení na ikonku v paneli nástrojov v hornej časti obrazovky. Umiestnenie ikonky je zobrazené červeným rámčekom na náhľade nižšie. Ak chcete skúmať výškový profil existujúcej dopravnej cesty, nemusíte ju pracne vykresľovať. Stačí zadať jej začiatočný a cieľový bod do okna vyhľadávania navrchu ľavého bočného panelu (viď náhľad nižšie).

vrstevnice geografia aplikácie

Výškový profil vytvorenej cesty alebo trasy vygenerujete kliknutím pravého tlačítka myši na zobrazenie cesty na mape. V zobrazenom menu vyberiete možnosť Zobraziť profil výšky. Výškový profil v dolnej časti obrazovky má aj tú výhodu, že presúvaním sa jeho jednotlivými bodmi, vidíte ich polohu vyznačenú červenou šípkou priamo v mape. Žiaci tak môžu prekontrolovať, či sa zhoduje informácie o nadmorskej výške daného bodu vo výškovom profile s hodnotou nadmorskej výšky vrstevnice.

Žiakom môžete zadať napríklad úlohu nájsť horský prechod na Slovensku s najvyšším výškovým prevýšením, alebo nájsť naopak cestu medzi dvomi slovenskými mestami, ktorú tvorí prakticky len rovina bez akéhokoľvek stúpania. Vhodné je aj porovnať viacero možností výstupu na konkrétny vrch. 

Google Earth vo vyučovaní geografie
Náhľad s vytvoreným výškovým profilom.
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť

Ďalšie materiály k téme