Hore

Geológia pre zvedavých

Geológia pre zvedavých

Geológia nepatrí medzi vedy, ktoré sa môžu pochváliť všeobecnou popularitou. Jej témy sú v škole súčasťou viacerých prírodovedných predmetov, avšak spôsob ako ich žiakom sprostredkujeme je z veľkej časti zodpovedný za nelichotivý stav geologického povedomia .

Rovnako ako pri ostatných prírodných vedách aj v prípade geológie platí, že jej učenie by malo na školách prebiehať formou bádateľsky orientovaného vyučovania. Samozrejme, je nereálne očakávať, že učitelia budú robiť zázraky bez kvalitne spracovaných vzdelávacích materiálov, ktoré im uľahčia prípravu na vyučovacie hodiny a zároveň ukážu spôsob a metódy, ktoré možno vo vyučovaní uplatniť.

Už dávnejšie sme v rámci Lepšej geografie uvažovali (snívali) o tom, prečo nemajú štátom financované vedecké inštitúcie, organizácie a ústavy zo zákona povinnosť venovať aspoň malú časť svojej činnosti vzdelávaniu a popularizácii svojich oborov. 

Zdá sa, že v Česku to už pochopili. Na oficiálnej webstránke Českej geologickej služby tak nájdete kvantum populárno-náučných článkov zameraných na geológiu, paleontológiu a ďalšie príbuzné vedné disciplíny. Webstránka obsahuje odkazy na množstvo online geologických máp, aplikácií a pod.

Z pohľadu učiteľa a žiaka je najzaujímavejšou časťou portfólia Českej geologickej služby podstránka Svět geologie, ktorá obsahuje opisy geologických zaujímavostí, filmy o geológii a virtuálne laboratórium s databázou e-learningových modulov a kvízov

Absolútnou parádou je podstránka pre učiteľov, na ktorej nájdete desiatky námetov na praktické pokusy a experimenty, pracovné listy, návrhy mikroprojektov a podrobne spracované metodiky k témam, ako sú napr. horniny a nerasty, história ťažby nerastných surovín, povrchové a podzemné vody, cesta od stredu slnečnej sústavy až na jej okraj, osobnosti geológie, slnečná sústava a Zem, pôda a voda, nerastné suroviny, geologický vývoj a stavba, prírodné riziká, vývoj organizmov na Zemi, hlavné geologické procesy. 

Jednotlivé materiály sú voľne stiahnuteľné vo formáte pdf. Ak ich chcete mať pekne pokope, siahnite po kompletných metodických príručkách Geologie pro zvídavé a Geologie pro zvídavé 2. Viaceré námety na experimenty v nich vychádzajú z britského projektu Earth Learning Idea, s ktorým spolupracuje aj Lepšia geografia. Naše preklady a verzie vzdelávacích aktivít projektu nájdete na tomto odkaze.

Načo ešte čakáte? Hor sa nadchnúť deti geológiou! 🙂

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii