Hore

Model vzniku vrásových pohorí pomocou uterákov

Geológia ani geomorfológia nepatria medzi tie časti školskej geografie, ktoré by väčšina učiteľov a žiakov obľubovala. V slovenských pomeroch nie sú poznatky týchto vedných odborov v obsahu geografie dokonca ani poriadne zahrnuté. Tvoria skôr samostatné témy v biológii, čo má od ideálneho stavu ďaleko. Napriek tomu sa aj v súčasnej školskej geografii vyskytujú príležitosti pre priblíženie niektorých z geologických procesov. 

Prostredníctvom  jednoduchých modelov alebo simulácií môžu žiaci do procesu učenia aktívne vstupovať a nebyť len pasívnymi prijímateľmi informácií. Vysvetlenie vzniku vrásových pohorí pomocou vytvorenia modelu môže byť vhodným doplnením práce so žiackymi funkčnými modelmi sopky v 5. ročníku ZŠ. Vhodné je však pre žiakov ľubovoľného veku.

model vzniku pohorí z uterákov

Úvod do témy

 • Žiakom, ktorí sú už oboznámení so základnými princípmi tektonických pohybov, premietnite cez projektor fotografiu pohoria, na ktorej sú dobre viditeľné jednotlivé vrásy.
 • Vyzvite ich, aby si ju pozorne pozreli. Čo je na vrchoch tohto pohoria nezvyčajné alebo zvláštne? Ako je možné, že vrstvy vápenca, z ktorého sa pohorie geologicky skladá, sú poprehýbané a prechádzajú akoby vo vlnách? Vápenec je predsa sedimentárna hornina, ktorá vzniká usadzovaním na dne morí a oceánov a jej vrstvy by teda mali byť vodorovné. A ako je vôbec možné, že sa podmorské usadeniny dostali na povrch a v súčasnosti tvoria najvyššie časti pohorí? 
vrásové pohorie geografia
Vrásy v čiernomorskom pohorí Durmitor (zdroj)
 • Postupne sa spolu so žiakmi dopracujte k správnej odpovedi – poprehýbanie hornín (vrásy) je spôsobené tektonickými pohybmi. Vrásy sú vlny, ktoré vznikajú v horotvornom procese nazývanom vrásnenie. Dochádza k nemu vtedy, keď sa litosférické platne pohybujú proti sebe. Plastické horniny sa pôsobením obrovského tlaku prehýbajú do vĺn – vrás.  
 • Ako vyzerajú odkryté vrstvy sedimentárnych (usadených) hornín bez pôsobenia vrásnenia, môžete žiakom prezentovať cez fotografiu z Grand Canyonu.
sedimenty horniny
Vodorovné vrstvy sedimentárnych hornín v Grand Canyone (zdroj)

Simulácia vzniku vrásových pohorí na modeli z uterákov

Potrebný materiál:  cca 3-5 približne rovnako veľkých a rôzne farebných uterákov pre každú skupinu žiakov, dve krabice, alebo školské atlasy 

 • Žiakov už na konci vyučovacej hodiny, ktorá predchádza tej, na ktorej plánujete simuláciu realizovať, vyzvite, aby priniesli niekoľko rôznofarebných uterákov. Každá skupina ich bude pri tvorbe modelu vzniku vrásových pohorí potrebovať 3 až 5. V ideálnom prípade by mali byť uteráky približne rovnako veľké.
 • Na začiatku aktivity rozdeľte žiakov do cca 4 členných skupín, v ktorých budú ďalej pracovať na tvorbe a opise svojich modelov. Každá zo skupín si vytvorí dostatočne veľkú pracovnú plochu spojením dvoch školských lavíc.
 • Žiaci vytvoria vrstvy usadených hornín z niekoľko na seba uložených a vystretých uterákov. Základný stav je zobrazený na prvej fotografii v galérii nižšie. Jednotlivé skupiny vyzvite, aby vysvetlili, kde takéto silné vrstvy sedimentárnych hornín vznikajú.  
 • Skupiny začínajú simulovať horotvornú činnosť – vrásnenie, ktoré vzniká pri pohybe tektonických platní proti sebe. Pri obrovskom tlaku a vysokej teplote sa začínajú pôvodne vodorovne uložené horniny prehýbať. Simulácia prebieha na modeli tak, že dvojica žiakov pomaly tlačí z oboch strán do kôpky uterákov krabice, alebo školské atlasy. Predmet, ktorým žiaci tlačia na vrstvu uterákov predstavuje blok zemskej kôry. V tejto fáze sú vhodné otázky, aká energia poháňa tektonické pohyby, odkiaľ sa berie a prečo vôbec vzniká.
 • Postupne dochádza k tvorbe menších a plytších, neskôr výraznejších a hlbších vrás. Keď sú už bloky zemskej kôry do seba vtlačené najviac ako sa dá, výsledkom ich protichodných pohybov je novovzniknuté vrásové pohorie. 
 • Je vhodné, aby sa žiaci celý priebeh simulácie na modeli pokúšali vysvetliť, či už vlastnými slovami, alebo aj prostredníctvom informácií, ktoré si na tému počas hodiny nájdu na internete s využitím tabletov.
 • Výborný nákres s fázami vzniku vrásového pohoria je dostupný na tomto odkaze. Po dokončení práce na modeloch ho môžete žiakom ukázať cez projektor. Vedeli by podľa neho ešte raz opísať celý priebeh vrásnenia? 
 • Ktoré svetové pohoria sú vrásové? Aké ďalšie tipy pohorí podľa spôsobu vzniku žiaci poznajú?
 • Model je možné vytvoriť nielen s uterákmi, či ručníkmi, ale aj s dekami. Tento variant je dokonca ešte názornejší, ako môžete vidieť podľa fotografií v galérii nižšie. V školskom prostredí je však kvôli objemnosti diek, predsa len pravdepodobnejšia verzia s uterákmi.
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť