Hore

Prečo sa rodí menej detí? (aktivita)

Návrh vyučovacej hodiny zameranej na pôrodnosť (plodnosť) a faktory, ktoré na ňu vplývajú. Ako meniaca pôrodnosť ovplyvňuje demografiu Slovenska a iných krajín?

pôrodnosť
Ilustračná fotografia (zdroj)

Odporúčaný ročník: 2. – 3. ročník gymnázií (návrh aktivít je však využiteľný aj na ZŠ)

Téma: Humánna geografia / Obyvateľstvo SR

Obsahový štandard: natalita, mortalita, prirodzený prírastok

Výkonový štandard: Na základe údajov z rôznych zdrojov porovnať vývoj obyvateľstva vybraných regiónov Zeme, Slovenska a prognózy jeho vývoja z hľadiska rozmiestnenia obyvateľstva, dynamiky obyvateľstva (pôrodnosti, úmrtnosti, prirodzeného prírastku). Porovnať Slovensko a štáty Európy a sveta podľa tabuliek v ukazovateľoch: pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok, priemerná dĺžka života.

Spôsobilosti: Sformulovať názor, prečo sú rozdiely v jednotlivých ukazovateľoch medzi vybranými štátmi či medzi jednotlivými obdobiami

Ciele:

  • Dokázať definovať pojmy úhrnná plodnosť  a záchovná hodnota.
  • Analyzovať meniacu sa dynamiku úhrnnej plodnosti na Slovensku a vo svete a vedieť pomenovať jej príčiny.
  • Posúdiť možné opatrenia, ktoré by zvrátili nepriaznivú demografickú tendenciu na Slovensku a hľadať možné riešenia tohto stavu alebo jeho dopadov.

Pomôcky: počítač a projektor alebo interaktívna tabuľa, papier a písacie potreby pre každú skupinu (po 4-5 žiakov).​

Návrh vyučovacej hodiny zameranej na pôrodnosť (plodnosť) a faktory, ktoré na ňu vplývajú. Ako meniaca pôrodnosť ovplyvňuje demografiu Slovenska a iných krajín?

Odporúčaný ročník: 2. – 3. ročník gymnázií (návrh aktivít je však využiteľný aj na ZŠ)

Téma: Humánna geografia / Obyvateľstvo SR

Obsahový štandard: natalita, mortalita, prirodzený prírastok

Výkonový štandard: Na základe údajov z rôznych zdrojov porovnať vývoj obyvateľstva vybraných regiónov Zeme, Slovenska a prognózy jeho vývoja z hľadiska rozmiestnenia obyvateľstva, dynamiky obyvateľstva (pôrodnosti, úmrtnosti, prirodzeného prírastku). Porovnať Slovensko a štáty Európy a sveta podľa tabuliek v ukazovateľoch: pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok, priemerná dĺžka života.

Spôsobilosti: Sformulovať názor, prečo sú rozdiely v jednotlivých ukazovateľoch medzi vybranými štátmi či medzi jednotlivými obdobiami

Ciele:

  • Dokázať definovať pojmy úhrnná plodnosť  a záchovná hodnota.
  • Analyzovať meniacu sa dynamiku úhrnnej plodnosti na Slovensku a vo svete a vedieť pomenovať jej príčiny.
  • Posúdiť možné opatrenia, ktoré by zvrátili nepriaznivú demografickú tendenciu na Slovensku a hľadať možné riešenia tohto stavu alebo jeho dopadov.

Pomôcky: počítač a projektor alebo interaktívna tabuľa, papier a písacie potreby pre každú skupinu (po 4-5 žiakov).​

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť