Hore

Prečo sa rodí menej detí? (aktivita)

Návrh vyučovacej hodiny zameranej na pôrodnosť (plodnosť) a faktory, ktoré na ňu vplývajú. Ako meniaca pôrodnosť ovplyvňuje demografiu Slovenska a iných krajín?

Odporúčaný ročník: 2. – 3. ročník gymnázií (návrh aktivít je však využiteľný aj na ZŠ)

Téma: Humánna geografia / Obyvateľstvo SR

Obsahový štandard: natalita, mortalita, prirodzený prírastok

Výkonový štandard: Na základe údajov z rôznych zdrojov porovnať vývoj obyvateľstva vybraných regiónov Zeme, Slovenska a prognózy jeho vývoja z hľadiska rozmiestnenia obyvateľstva, dynamiky obyvateľstva (pôrodnosti, úmrtnosti, prirodzeného prírastku). Porovnať Slovensko a štáty Európy a sveta podľa tabuliek v ukazovateľoch: pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok, priemerná dĺžka života.

Spôsobilosti: Sformulovať názor, prečo sú rozdiely v jednotlivých ukazovateľoch medzi vybranými štátmi či medzi jednotlivými obdobiami

Ciele:

  • Dokázať definovať pojmy úhrnná plodnosť  a záchovná hodnota.
  • Analyzovať meniacu sa dynamiku úhrnnej plodnosti na Slovensku a vo svete a vedieť pomenovať jej príčiny.
  • Posúdiť možné opatrenia, ktoré by zvrátili nepriaznivú demografickú tendenciu na Slovensku a hľadať možné riešenia tohto stavu alebo jeho dopadov.

Pomôcky: počítač a projektor alebo interaktívna tabuľa, papier a písacie potreby pre každú skupinu (po 4-5 žiakov).​

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii