Hore

Typy a pôdorysy sídiel Slovenska. Cvičenie v interaktívnej mape vytvorenej v Google Tour Builder

Pri učive o sídlach SR sa môžete so žiakmi hlbšie venovať pôdorysom historických centier miest, faktorom, ktoré na ich tvar vplývali v minulosti a dnes. Ak máte viacero počítačov alebo tablety s prístupom na internet, práve cvičenie vytvorené v prostredí Google Tour Builder, pomôže žiakom hlbšie preniknúť pod pokrievku toho, ako vyzerajú naše obce.

Cvičenie spustíte cez odkaz na konci článku. Zároveň tam nájdete aj pracovný list (odpoveďový hárok) pre žiakov. Tí môžu pracovať samostatne, alebo v málopočetných skupinách pri jednom PC alebo tablete. V prípade nedostatku času je možné úlohy rozdeliť a to tak, že vybrané skupiny žiakov budú hľadať odpovede na otázky len k vybraným mestám na mape. Ak uznáte za vhodné, prácu žiakov je možné aj bodovať a na záver ohodnotiť.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať