Hore

Z mesta do mesta (kartové hry o slovenských mestách)

Spoločenské vedomostné hry bavia malých i veľkých, sú formou zábavy, príjemne stráveného času i učenia sa. Aj preto majú miesto nielen v rodinách, ale aj v školách. Na Lepšej geografii nájdete kartovú hru o štátoch sveta i mapové domino Európy.

Tentokrát sme sa zamerali na Slovensko a jeho mestá. Pre každé slovenské mesto sme vytvorili samostatnú kartu – spolu je ich 140. Na jednej strane karty je zobrazený názov a erb mesta, na druhej je jeho názov, fotografia, údaj o počte obyvateľov a názov kraju, v ktorom sa nachádza. Údaje o počte obyvateľov miest na kartách zachytávajú stav k 31.12.2017 (zdroj).

Časť všetkých kariet

Všetky karty sú dostupné na stiahnutie v súboroch nižšie. Odporúčame ich vytlačiť farebne a obojstranne tak, aby sa dve strany jedného mesta na karte správne prekrývali (boli na dvoch stranách papiera oproti sebe). Vytlačené strany je vhodné zalaminovať, čím docielite ich vyššiu odolnosť a dlhšiu životnosť. Tento krok však nie je nutný. Po tlači všetkých strán je potrebné jednotlivé karty vystrihnúť (výborne k tomu poslúži orezávač). Výsledkom bude kôpka 140 obojstranných kariet.

Na stiahnutie:

Nakoľko je vyrobenie toľkých kariet časovo náročné (a náplň do tlačiarne nie je zadarmo), ponúkame k nim hneď niekoľko návrhov hier, s ktorými sa rozhodne nebudete nudiť. Môžete ich hrať doma s rodinou, na chate s kamarátmi, alebo ich využiť v škole. Je to len na vás. 


Timeline (CardLine)

Princíp hier Timeline (CardLine) možno poznáte. Množstvo ich vyšlo v profesionálnom prevedení a sú bežne dostupné v predajniach spoločenských hier. Pozrieť si ich môžete napríklad tu. Video, ktoré predstavuje hru CardLine – Svet zvierat nájdete v slovenčine na tomto odkaze

Návod k hre:
 • Cieľom hry je stať sa prvým hráčom, ktorému sa podarí zbaviť sa všetkých svojich kariet ich správnym umiestnením na hracie pole. 
 • Pred začiatkom hry zamiešajte všetky karty a dajte ich na kôpku tak, aby strany s fotografiou ​a údajom o počte obyvateľov boli smerom nadol. 
 • Počet hráčov je variabilný. Ideálnym počtom sú štyria, dobre sa však zahrajú dvaja i šiesti. V prípade núdze sa pri hre zabaví aj jeden hráč.​
 • Každému hráčovi je na začiatku hry rozdaných 5 kariet (stranou s počtom obyvateľov nadol). Hráči umiestnia karty pred seba. Počas hry sa karty otáčajú len po ich umiestnení na hracie pole – pozrie a overí sa tak správnosť odpovede (umiestnenia). Umiestnené karty pred sebou hráči otáčať nesmú. Ak hrajú hru skúsenejší hráči, môžu sa vopred dohodnúť aj na vyššom počte rozdaných kariet pre každého hráča. Hra sa tak stane komplikovanejšou a predĺži sa čas hrania.
 • Zvyšné karty sa položia na jednu kôpku vedľa (stranami s erbami nahor), z ktorej sa neskôr ťahajú ďalšie karty. 
 • Na začiatku hry vyberte náhodnú kartu z kôpky (zvyšné karty) a umiestnite ju do stredu hracieho poľa tak, aby bolo vidieť jej stranu s názvom, počtom obyvateľov a fotografiou mesta. Táto karta sa nazýva štartovacia.
 • Úlohou hráčov je umiestňovať svoje karty na os pozdĺž štartovacej karty. Napravo od nej sa umiestňujú karty (mestá) s väčším počtom obyvateľov, naľavo od nej zas karty (mestá) s menším počtom obyvateľov. Začiatok hry je zobrazený na obrázku nižšie. 
Vizuálny návod. Po umiestnení na hracie pole sa karta (v tomto prípade Trenčín) otočí stranou s počtom obyvateľov nahor.
 • Hra sa skladá z jednotlivých kôl. V každom kole sa hráči striedajú v ťahoch v smere hodinových ručičiek. Kolo sa končí vtedy, keď svoj ťah odohrajú všetci hráči. Hru zaháji vybraný hráč (kľúč na jeho určenie si môžete určiť sami), ktorý musí umiestniť ľubovoľnú zo svojich kariet vedľa štartovacej karty (je umiestnená v strede hracieho poľa). 
 • Ak si hráč myslí, že mesto na jeho karte má menej obyvateľov, ako mesto na štartovacej karte, umiestni svoju kartu naľavo od nej.  Ak si myslí, že mesto na jeho karte má viac obyvateľov, ako mesto na štartovacej karte, svoju kartu umiestni napravo od nej. 
 • Po odohraní svojho ťahu (umiestnenia karty) otočí hráč svoju kartu na druhú stranu, aby bolo vidieť údaj o počte obyvateľov. Takto sa skontroluje, či je karta na osi umiestnená správne, alebo nie.
 • Ak bola karta umiestnená správne, ponechá sa na hracom poli na svojom mieste stranou s údajom o počte obyvateľov nahor. Hráčovi ostalo o jednu kartu menej. 
 • Ak bola karta umiestnená nesprávne, z hracieho poľa sa odoberie a dá sa nabok. Po nesprávnom umiestnení si hráč zoberie vrchnú kartu z kôpky so zvyšnými kartami a umiestni ju pred seba vedľa svojich ostatných kariet. Hráč má teda rovnaký počet kariet, ako pred odohraním svojho ťahu.
Hranie hry. Okolo štartovacej karty (Nové Mesto n. Váhom) sú už umiestnené viaceré karty.
 • Hra pokračuje hraním ťahov ďalších hráčov. Ak umiestni prvý hráč svoju kartu správne, druhý hráč si pri umiestňovaní svojej karty môže vybrať medzi tromi miestami – naľavo od oboch umiestnených kariet, napravo od nich, alebo medzi ne. 
 • Ak prvý hráč svoju kartu neumiestnil správne, druhý hráč má iba dve možnosti – umiestniť svoju vybranú kartu naľavo, alebo napravo od štartovacej karty.
 • Ak druhý hráč umiestni svoju kartu správne, zostáva karta opäť umiestnená na hracom poli – otočená stranou s počtom obyvateľov nahor. Os sa upraví tak, aby medzi jednotlivými kartami ostal priestor pre umiestnenie ďalších kariet. 
 • Následne pokračujú rovnakým spôsobom ďalší hráči – v ťahoch a kolách. 
 • Vyhráva hráč, ktorý sa ako prvý zbaví všetkých svojich kariet. Hru môžete vtedy ukončiť, alebo v nej pokračovať, kým hrajú aspoň dvaja hráči.

Poznámka: V priebehu hry sa môže stať, že hráč bude umiestňovať kartu (mesto) s rovnakým počtom obyvateľov, ako už má jedna z umiestnených kariet na hracom poli. V takomto prípade musí umiestniť kartu vedľa už vyloženej karty s rovnakým počtom obyvateľov – nezáleží pritom z ktorej strany. Obe takéto umiestnenia budú považované za správne.


Verzia hry so súradnicami

Hru môžete hrať nielen s údajmi o počte obyvateľov, ale aj so súradnicami (v prípade, že si vytlačíte túto verziu kariet). Mestá tak umiestňujete podľa ich polohy – od severu na juh, alebo zo západu na východ.


Z mesta do mesta

Ďalšia navrhovaná hra kombinuje karty s predtlačeným hracím poľom a mapou Slovenska. Úlohou hráčov nie je zoraďovať karty (mestá) do správneho poradia podľa počtu obyvateľov, ale pri každej hranej (nimi vybranej) karte zaradiť dané mesto do správnej veľkostnej kategórie. Veľkostných kategórií je spolu 9 a sú uvedené aj na hracom poli:

 • nad 300 000 obyv.
 • 100 001 – 300 000 obyv.
 • 50 001 – 100 000 obyv.
 • 30 001 – 50 000 obyv.
 • 20 001 – 30 000 obyv.

 • 10 001 – 20 000 obyv.
 • 5 001 – 10 000 obyv.
 • 2 001 – 5 000 obyv.
 • do 2 000 obyv.

Okrem kariet s mestami (verzia obsahujúca názvy krajov), budete k hre potrebovať aj vytlačené hracie pole s mapou, kontrolnú mapu s polohou najväčších miest Slovenska (nad 25-tisíc obyv.) a prípadne aj dodatočné polia na ukladanie kariet. Všetko potrebné si stiahnete nižšie.

Na stiahnutie:

Karty slovenských miest (s krajmi)
Hracie pole s mapou
Polia na ukladanie kariet
Kontrolná mapa s polohou najväčších miest Slovenska

Návod a pravidlá hry
 • Cieľom hry je dostať sa od štartu do cieľa ako prvý (čo najskôr). Štart je na hracom poli označený symbolom smerovej ružice (vľavo hore), cieľ je označený symbolom mapového pinu (vpravo dole).
 • Pred začiatkom hry zamiešajte všetky karty a dajte ich na kôpku tak, aby strany s fotografiou ​a údajom o počte obyvateľov boli smerom nadol. Každý hráč si vyberie figúrku odlišnej farby, s ktorou bude počas hry hrať. Okolo hracieho poľa umiestnite 32 náhodne vybraných kariet tak, ako zobrazuje fotografia vyššie (10 kariet nad a pod hracím poľom, 6 kariet vľavo aj vpravo). Na jednoduchšie umiestnenie kariet vám môžu poslúžiť vytlačené a k hraciemu poľu prilepené polia na ukladanie kariet. Karty však môžete okolo hracieho poľa umiestňovať aj bez nich. 
 • Počet hráčov je variabilný. Ideálnym počtom sú štyria, dobre sa však zahrajú dvaja i šiesti. 
 • Hra pozostáva z jednotlivých kôl. Počas jedného kola odohrajú svoj ťah všetci hráči. Hráči sa striedajú v smere hodinových ručičiek. 
 • Počas ťahu si hráč vyberá ľubovoľnú z vyložených kariet (okolo hracieho poľa). Najskôr povie svoj výber mesta (napr. Kremnica). Úlohou hráča je zaradiť mesto do správnej veľkostnej kategórie (sú uvedené na hracom poli) podľa počtu obyvateľov a určiť kraj, v ktorom leží (napr. Banskobystrický).
 • Po odpovedi obráti hráč kartu stranou s údajom o počte obyv., fotografiou a krajom smerom nahor. Na tejto strane karty sa skontroluje správnosť odpovedí.
 • V prípade, že ide o mesto s viac ako 25-tisíc obyv., nestačí hráčovi jeho zaradenie do správneho kraja. Úlohou hráča je lokalizovať (ukázať) polohu tohto mesta aj na slepej mape, ktorá je súčasťou hracieho poľa. Na posúdenie správnosti odpovede slúži kontrolná mapa s vyznačenou polohou najväčších miest Slovenska. Počas hry ju majte bokom prázdnou stranou smerom nahor. 
 • Pri oboch správnych odpovediach posunie hráč po ťahu svoju figúrku na hracom poli o dve políčka smerom k cieľu. V prípade, že odpovedal správne len na jednu z otázok, posunie svoju figúrku len o jedno políčko. Ak neodpovedal správne na žiadnu otázku, ostáva jeho figúrka namieste. Ak mal hráč kartu s mestom s viac ako 25-tisíc obyv., musí na získanie políčka určiť správne nielen príslušnosť mesta ku kraju, ale určiť aj jeho polohu na slepej mape Slovenska.

Poznámka:

Pri dospelých (prípadne skúsenejších žiakoch) je možné zmeniť pravidlo tak, že hráč musí správne vyriešiť obe úlohy (zaradenia mesta do veľkostnej kategórie podľa počtu obyvateľov aj zaradenie ku kraju / + určenie polohy na slepej mape v prípade mesta s viac ako 25-tis. obyv.). Pri oboch správnych odpovediach si posunie figúrku o jedno políčko vpred. Ak nezodpovedal správne ani jednu, alebo len jednu z otázok, ostáva jeho figúrka po ťahu namieste.


 • Odohraná karta sa po každom ťahu umiestni bokom – na kôpku už riešených kariet.
 • Hrá sa dovtedy, kým sa niektorému z hráčov nepodarí prísť až do cieľa (hra môže pokračovať aj ďalej, kým ju hrajú aspoň dvaja hráči), alebo dovtedy kým sa neodohrá vopred dohodnutý počet kôl.
 • Keď sa minú všetky umiestnené karty okolo hracieho poľa, doplnia sa nanovo z kôpky kariet, ktorá je zatiaľ uložená opodiaľ. 

Ďalšie (nekonečné) možnosti

Okrem navrhovaných hier môžete ku kartám vymyslieť svoje vlastné (prípadne si upraviť pravidlá existujúcich). Ďalšie hry a aktivity môžu vyzerať napríklad takto:

 • Vyhľadanie polohy miest na mape Slovenska (skupine žiakov je rozdaná iná sada desiatich kariet).

 • Vytvorenie veľkorozmernej mapy Slovenska s vyznačením všetkých miest. Na mape bude ku každému mestu prilepená vizitka v podobe karty s jeho názvom, fotografiou a počtom obyvateľov. Ako si môžete vytvoriť takúto veľkú mapu sa dozviete v tomto článku

 • Kategorizácia mestských erbov podľa zvoleného kritéria (napr. remeslá a činnosti, zvieratá, rastliny, budovy…)

 • Hra na náhodu. Každý hráč (hrajú dvaja až šiesti) dostane pred začiatkom hry vopred dohodnutý počet kariet (napr. desať), ktoré má uložené pred sebou v kôpke otočené stranou s erbom navrch. Každé kolo otočia všetci hráči svoje vrchné karty na stôl tak, aby boli viditeľné údaje o počte obyvateľov mesta (touto stranou navrch). Najlepšie, ak to urobia naraz – nastáva moment prekvapenia a študovania údajov. Kto vyložil mesto s najväčším počtom obyvateľov? Tento hráč získava všetky vyložené karty a umiestni si ich bokom. Hra pokračuje kým neostanú všetky hrané karty u jedného hráča. Alebo dovtedy, kým sa neodohrá vopred dohodnutý počet kôl.

 • Hra na heraldikov – každá skupina žiakov dostane 10 až 30 kariet. Pozorne si pozrú všetky erby
  a posúdia, ktoré sa im zdajú byť najkrajšie a ktoré ich zaujali najmenej. Svoje dôvody vysvetlia. 
 • Ktoré mestá ležia na vybranej rieke, nížine a pod.? 

 • Skupina žiakov dostane 10 kariet a ich úlohou je ku každému z uvedených miest vymyslieť aspoň ​tri kvízové otázky s možnosťou výberu odpovede (A, B, C, D). K zadaniu otázok sa dopracujú vyhľadávaním a spracovaním informácií na internete, encyklopédiách alebo knihách.

Vznik tohto materiálu podporil Nadačný fond Generácia 3.0

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť