Hore

Tvorivá geografia už na 1. stupni ZŠ? Pozrite sa, ako na to

Tvorivá geografia už na 1. stupni ZŠ? Pozrite sa, ako na to

O inšpiratívnej práci Moniky Homolovej zo ZŠ s MŠ v Ľubochni sme na Lepšej geografii už informovali. Autorka zborníkov Svetadiely a Európa hrou tentokrát inšpiruje návrhom geografických aktivít, ktoré realizovala na 1. stupni ZŠ v rámci viacerých vyučovacích predmetov a pritom naplnila aj štandardy štátneho vzdelávacieho programu. Ale nechajme už hovoriť (písať) samotnú autorku… 

Geografia na prvom stupni?

​Na prvom stupni základnej školy sa predmet geografia nevyučuje. Predprípravu naň však nachádzame vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda v predmetoch prvouka, prírodoveda a vlastiveda, ako aj vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť v predmete vlastiveda. Keby sme tieto vzdelávacie oblasti chceli zahrnúť do geografie, zaradili by sme ich ku regionálnej geografii Slovenska. Je to ale všetko? Sú naše možnosti podľa Štátneho vzdelávacieho programu obmedzené len na tieto vzdelávacie oblasti?

ŠVP nám okrem vzdelávacích oblastí ponúka aj prierezové témy. Geografii sú najbližšie regionálna výchova a multikultúrna výchova. Práve tieto dve témy dávajú učiteľovi priestor zapojiť do vyučovania geografiu Slovenska a geografiu sveta. Ponúkajú dokonca ešte aj iný smer ako len geografický.

​Regionálna výchova sa zameriava na slovenskú ľudovú kultúru, tradície, spev, odev a iné ciele (viď ŠVP – prierezová téma regionálna výchova). Taktiež multikultúrna výchova sa nesústredí len na spoznávanie svetadielov, ale je  zameraná aj na aktívne spoznávanie  života a kultúry iných národov. Na základe toho neskôr dokážu žiaci pochopiť, že aj napriek viditeľným rozdielom sme všetci rovní. Tento poznatok postupne vedie k osvojovaniu si multikultúrneho cítenia, akceptovaniu a tolerancii rozmanitosti kultúr, ako aj rešpektovaniu práv ľudí.  „Rovnakosť“ a  „rozdielnosť“ sa snažíme žiakom ukázať práve pomocou geografie.

detské mapy vlastiveda

Keď už z prvouky, prírodovedy a vlastivedy vedia, že na Slovensku sú rieky, hory, zvieratá rastliny, tiež mestá, dediny, doprava, prepojíme získané fakty a porovnávame ich s vedomosťami o iných svetadieloch. Spolu objavujeme skutočnosť, že na všetkých svetadieloch je to, čo aj u nás –  spomínané rieky, hory, mestá, doprava atď. Mení  sa však klimatické pásmo aj životné podmienky a tie majú vplyv na ľudí. V niečom sa od nás odlišujú, možno sa inak správajú, obliekajú, majú iné tradície. Na takýchto príkladoch žiak dokáže pochopiť, že aj keď je  niekto iný, neznamená to, že je zlý a zaslúži si byť tolerovaný, akceptovaný.

Takúto aplikáciu som realizovala prednedávnom v 4. ročníku na ZŠ, pričom som využila integrované tematické vyučovanie.


Integrované tematické vyučovanie je založené na spájaní teoretických činností s praktickými, ktoré sa realizujú cez medzipredmetové vzťahy. Najčastejšie sa realizujú tak, že jedna téma alebo projekt sa integruje a prelína v rôznych vyučovacích predmetoch.“ (Průcha, 2001)


Regionálnu a multikultúrnu výchovu som aplikovala cez predmety vlastiveda, matematika, literatúra výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova. Vychádzala som z výkonových štandardov jednotlivých predmetov a konkrétneho učiva nachádzajúceho sa v učebniciach jednotlivých predmetov 4. ročníka základnej školy, ako aj samotných cieľov regionálnej  a hlavne multikultúrnej výchovy.    ​​

tvorivá geografia mapa deti

V praxi

​Úvod do dňa:

V úvode hodiny som žiakov informovala, že počas celého nášho dňa  budeme na jednotlivých predmetoch spoznávať svetadiely, ľudí, ich život a kultúru. Vysvetlila som  im, že budeme pracovať v skupinách, pričom  každá skupina bude predstavovať jeden svetadiel. Rozdelila som žiakov do 6 skupín tak, aby v každej boli vyrovnané zručnosti a schopnosti a vzájomný pozitívny vzťah. Zástupcovia skupín si vylosovali lístky, na ktorých mali napísaný názov letiska, z ktorého odlietajú 
​a kam prilietajú.

​Vlastiveda:

Učivo: Ako môžeme cestovať po Slovensku
Cieľ: Naučiť sa ako vyhľadávať cestovné spojenia na presun po celom Slovensku
Výkonový štandard: Vytvoriť plán cesty po Slovensku
Obsahový štandard: Druhy dopravy a jej výhody a nevýhody   

Stručný popis:   

 • Rozhovor: Ako sa dostaneme na miesto – letisko, z ktorého odlietame, aby sme sa dostali na „náš“ svetadiel (uvedený na lístku)?  Ako cestujeme po Slovensku? Aké druhy dopravy poznáme? Ako a kde zistíme, odkiaľ idú rôzne spoje? atď.
 • Na interaktívnej tabuli vysvetlíme fungovanie stránky www.cp.sk: voľbu železničnej, autobusovej, kombinovanej alebo miestnej dopravy, predvedieme žiakom, kde a aké údaje zadávame, ako zistíme dĺžku trasy, cenu lístka atď.
 • Vysvetlíme fungovanie stránky www.pelikan.sk: kde a aké údaje zadávame, koľko stoja letenky, aký je dlhý let atď.
 • Žiaci dostanú pracovný list, na ktorom je vytlačený prázdny lístok na vlak, miestu dopravu a letenku, na PC vyhľadávajú dopravné spojenie podľa toho, odkiaľ a kam letia.
 • V závere žiaci prezentujú výsledky svojej práce.
tvorivosť na prvom stupni ZŠ

Matematika:

Učivo: Opakovanie: Násobenie a delenie
Cieľ: Oboznámiť žiakov so životom obyvateľov konkrétneho svetadielu prostredníctvom slovných úloh, cez ktoré si precvičia aj násobenie a delenie
Obsahový štandard: Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých častí
Výkonový štandard: Vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie  prirodzených čísel 
​v obore násobilky do 100

Stručný popis:  

 • Na začiatku hodiny žiakom pripomeniem,  že na predchádzajúcej hodine sme zo Slovenska odcestovali do zahraničia – každá skupina je už na svetadiele, ktorý si vyžrebovali,
 • Žiaci dostanú pracovný list, v záhlaví ktorého je mapa sveta, konkrétny svetadiel je vyfarbený čiernou, vedľa je uvedený názov, následne ho vypracovávajú vo dvojiciach.
 • Poznámka: pracovné listy sú vytvorené tak, aby obsahovali informácie o bývaní, doprave, kultúre, jedle. Príklady v úlohách boli zámerne zostavené tak, aby každej skupine v každom totožnom čísle úlohy vyšiel rovnaký výsledok.
 • Na záver kontrola výsledkov a žiaci  prezentujú informácie, ktoré sa dozvedeli.
cestovné lístky škola
detská mapa Afrika

Literatúra:

Učivo: Komiks
Ciele: Cieľom hodiny je oboznámiť žiakov s novým literárnym žánrom a vytvoriť textovú časť komiksu o svojom svetadiele
Obsahový štandard: Dejová postupnosť v komikse (text umiestnený v bublinách, uprostred textu,
​na okrajovej časti obrázku)
Výkonový štandard: Porozprávať prostredníctvom kľúčových slov krátky príbeh

Stručný popis:

 • Diskusia: Čo je to komiks? Ako vyzerá? Čím sa vyznačuje?
 • Prečítanie komiksu ,, Malý princ“ z učebnice, rozbor.
 • Prepojenie cestovateľa Malého princa po planétach a nás dnes po svetadieloch.
 • V skupinách vytváranie textu do komiksu o svojom svetadiele.
 • Prezentácia textov.
hravá vlastiveda

Výtvarná výchova:

Učivo: Komiks
Cieľ: Vytvoriť komiks s využitím textov z literatúry
Obsahový štandard: Základné farebné kontrasty (teplá-studená, tmavá-svetlá, doplnkové farby)
Výkonový štandard: Použiť v maľbe farebné kontrasty

Stručný popis:

 • Vyzvem žiakov, aby podľa pracovného listu z rána, v záhlaví ktorého je mapa, našli na koberci papier so správne  nakresleným tvarom svetadielu.
 • Úlohou žiakov je rozkresliť svetadiel na štvorcové okná, najskôr ceruzkou, neskôr vyfarbiť pastelkami a nakoniec obtiahnuť línie fixkou.
 • Na záver žiaci prezentujú pred triedou svoje výtvory.

Hudobná výchova:

Učivo: Hudba sveta
Cieľ: Spoznať tradičnú hudbu svetadielov
Obsahový štandard: Funkcie hudby – estetická, umelecká, spoločenská, zábavná, úžitková;  melódia, tempo, rytmus, zvuková farba, dynamika, forma, melódia – stúpajúca, klesajúca; tempo – pomalé, stredné, rýchle; rytmus
Výkonový štandard: Vyjadriť pocity z počúvanej hudby pohybom alebo inými umeleckými prostriedkami, identifikovať, charakterizovať a terminologicky správne pomenovať hudobno-vyjadrovacie prostriedky

 Stručný popis:

 • Diskusia o kultúre Slovenska, čo do nej patrí atď. (navedieme žiakov na tradičnú hudbu)
 • Prepojenie: Rovnako ako my máme tradičnú hudbu, majú ju aj iné štáty a svetadiely
 • Ukážky tradičnej hudby svetadielov, analýza, rytmus, tempo, dynamika, nástroje, melódia, pocity z hudby, spevy: hlasy (mužské, ženské, zmiešané) atď.
 • Poznámka: pri niektorých svetadieloch som ich rozdelila na časti.
 • Zhodnotenie
globálne vzdelávanie prvý stupeň ZŠ

Záver:

Na konci celého vyučovania sme si posadali na koberec a zopakovali sme si to, čo sme sa naučili. Žiaci rozprávali svoje pocity, čo sa im najviac páčilo, zaujalo ich, prekvapilo.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť