Hore

Učte (sa) o svete v súvislostiach. SAME WORLD ponúka množstvo aktivít

Učte (sa) o svete v súvislostiach. SAME WORLD ponúka množstvo aktivít

Vyučovanie by malo byť prepojené s reálnym svetom, žiaci by sa preto mali venovať aktuálnym a praktickým témam. Samozrejme, nie tak, že o nich len počúvajú a ich apatia sa mení v odpor. V súčasnosti majú učitelia už k dispozícii množstvo inovatívnych vzdelávacích materiálov a metodík, pomocou ktorých dokážu premeniť učenie (sa) na zážitok.

Ak učíte občiansku náuku, dejepis, etickú výchovu alebo dejepis, je vhodné venovať sa aj globálnym témam. Rozvíjanie kritického myslenia, aktívneho občianstva, tolerancie a schopnosti vnímať veci v súvislostiach, by malo byť na školách súčasnosti už samozrejmosťou. Začať môžete napr. inšpiráciami na www.globalnevzdelavanie.sk

Medzi kvalitné zdroje, ktoré ponúkajú návrhy konkrétnych vzdelávacích aktivít pre školské využitie sa zaraďuje aj portál európskeho projektu S.A.M.E. WORLD. Vznikol so zámerom sprostredkovať vedomosti a informácie orientované na získanie ďalších kompetencií a kritického chápania zmeny klímy, environmentálnej spravodlivosti a environmentálnej migrácie. Jeho cieľom je podpora aktívneho občianstva v globálnom rozmere.  

SAME World príručka

Obsah portálu je rozdelený do troch základných tematických okruhov – Environmentálna spravodlivosť, Zmena klímy a Environmentálna migrácia. I keď témy vyznievajú až príliš komplikovane, nájdete pod nimi množstvo zaujímavých kapitol. Tie pozostávajú z teoretických textov (online učebnica) a návrhov vzdelávacích aktivít. Práve tie sú pre učiteľa na celom portáli najhodnotnejšie.  

Spolu viac ako 35 vzdelávacích aktivít rozvíja širokú škálu kompetencií a sú využiteľné vo viacerých vyučovacích predmetoch (od matematiky až po výtvarnú výchovu). Každá aktivita obsahuje krátku anotáciu, vek žiakov (pre ktorý je určená), podrobný metodický popis, prípadne materiály na stiahnutie. 

Aktivity využívajú prácu v skupinách, interaktívne vyučovanie, princíp aktívneho učenia sa žiakov, hranie rolí, vyjadrovanie názorov a postojov a ďalšie didaktické metódy a formy, ktoré posúvajú vyučovanie do 21. storočia.  

Spomedzi množstva aktivít je ťažké vypichnúť len niekoľko, napriek tomu sa o to pokúsime. Zaujali nás najmä tieto:


Vedenie mesta (klik)

Žiaci si v skupinách vytvoria fiktívne mesto s kompletnou charakteristikou, ktoré následne zmapujú a zhodnotia. 

Rybárska hra (klik)

V simulačnej hre sa žiaci stanú rybármi, ktorí závisia jedine od príjmu z predaja rýb, ktoré ulovia. Pri jazere však žijú aj iné rodiny, ktorých prežitie tiež závisí od rýb. Čo budú robiť? Budú spolupracovať alebo súťažiť? Budú rozmýšľať o udržateľnom rybárstve alebo vylovia aj poslednú rybu z jazera? 

Hra o svete (klik)

Zážitková skupinová aktivita, v ktorej sa žiaci dozvedia o priestorovom rozložení obyvateľstva a príjmových rozdieloch (bohatstve) vo svete. Ako stvorené pre geografiu!

Mapy duše (klik)

Žiaci identifikujú svoje najdôležitejšie miesta v meste, kde žijú a tiež v mestách, kde žili alebo ktoré navštívili v minulosti. Následne vytvoria mapy obsahujúce ich spomienky. Tieto mapy sú nazývané mapami duše, keďže sú prepojené s históriou jedinca a tvorbou jeho identity. 

V koži iných (klik)

Každému žiakovi je pridelená jedna postava z priloženého zoznamu. Musí si urobiť krátky prieskum o svojej postave a sociálnej, ekonomickej, politickej situácii, v ktorej žije. V triede sa žiaci postavia do radu a pri každej otázke učiteľa urobí krok dopredu ten žiak, ktorého odpoveď na danú otázku je ÁNO. Otázky sa týkajú práv, možností a životného štýlu postáv. Konečné usporiadanie skupiny bude predstavovať situáciu v oblasti ľudských práv. 

Príbeh banánov (klik)

Aktivita využíva hranie rolí – Žiaci sa vciťujú do role rôznych aktérov obchodu s banánmi a obhajujú svoj podiel na ňom. Následne porovnajú simuláciu so skutočnosťou a diskutujú o príčinách nerovností a čo je možné robiť

Klimatické raňajky (klik)

Zážitkový vyučovací blok, v ktorom sa žiaci učia pri spoločných raňajkách. Zisťujú rozdiely medzi produktmi, odkiaľ pochádzajú, aký vplyv má ich spotreba alebo produkcia, a aký majú vzťah ku zmene klímy. Po raňajkách nasleduje niekoľko malých skupinových cvičení. 

Rozhodovanie o zlatej bani (klik)

Hraním rolí sa žiaci dostanú do kontaktu s konfliktnými záujmami a názormi, ktoré sa objavujú, keď sa snažíme riešiť problémy súvisiace s environmentálnou spravodlivosťou. Pri práci v skupinách hrajú jednotlivých aktérov a sociálne skupiny, ktoré sú zapojené do ťažby; argumentujú, aby bránili pozíciu aktérov alebo skupín, ktorých predstavujú a na záver v diskusii hľadajú riešenie problému.


​Všetky návrhy aktivít nájdete v tomto zozname.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť