Hore

IT Akadémia ponúka kvalitné metodiky na online vyučovanie. Pozrite si naše odporúčania pre geografiu

IT Akadémia ponúka kvalitné metodiky na online vyučovanie. Pozrite si naše odporúčania pre geografiu

Viaceré školy na Slovensku sú aktívne zapojené do národného projektu IT Akadémia, v rámci ktorého inovujú vzdelávanie prostredníctvom množstva metodík a scenárov vyučovacích hodín, ktoré využívajú digitálne technológie. Takto koncipované vyučovacie celky sa môžu hodiť aj pre dištančné vzdelávanie v čase zatvorených škôl. Niektoré vybrané dokumenty je možné aj upravovať. Ak ste doteraz materiály IT Akadémie nevyužívali, možno je vhodný čas to s ňou skúsiť. O to viac, že sú teraz vybrané metodiky pre všetky v projekte riešené vyučovacie predmety, voľne dostupné aj pre nezapojené školy. Scenáre vyučovacích hodín sú radené nielen podľa predmetov, ale aj podľa stupňa školy – ZŠ a SŠ. Stačí si vybrať ten, ktorý vás záujme a stiahnuť si k nemu súbory. Tlačidlo na sťahovanie súborov je umiestnené trochu nelogicky v ľavom hornom rohu obrazovky, čo je zobrazené na obrázku nižšie.

Pre IT Akadémiu som vytvoril niekoľko scenárov vyučovacích hodín, ktoré by som vám rád predstavil:

Akí sme a kde žijeme? Geografia obyvateľstva a sídiel Slovenska v interaktívnych mapách

Žiaci sa na geografii Slovenska oboznamujú so zložením obyvateľstva len v obmedzenej miere, prevažne ako so súborom faktov. Ak je cieľom geografického vzdelávania rozvíjanie schopností žiakov pracovať s informáciami v rôznej podobe, mal by sa klásť väčší dôraz na analýzu a interpretáciu máp, grafov a štatistických údajov. Zároveň je dôležité, aby sa žiaci naučili pracovať s digitálnymi mapami (GIS), s ktorými sa budú počas života často stretávať a učili sa pracovať v skupine. Demografické charakteristiky obyvateľstva (zloženie a štruktúra) sú jednou z nosných tém humánnej geografie a preto by im mala byť aj v prípade geografie Slovenska venovaná dostatočná pozornosť.  

Pomocou predkladanej aktivity (nájdete v položke Geografia SŠ) sa žiaci oboznámia so základnými charakteristikami obyvateľstva Slovenska a zároveň rozvinú svoje schopnosti pracovať s informáciami v digitálnych tematických mapách. Žiaci si poznatky osvojujú svojim vlastným bádaním (v skupinách alebo individuálne), učiteľ ich len sprevádza a v prípade potreby ich činnosť usmerňuje.

Svetový obchod. Kto s čím a s kým obchoduje

Ekonomické témy súvisiace s globalizáciou sú v zahraničí jednou z nosných tém školskej geografie, pomáhajú žiakom lepšie porozumieť rýchlo sa meniacemu svetu, súčasným trendom a rozvíjajú široké spektrum geografických kompetencií, medzi ktoré patrí aj vyhľadávanie, analýza a interpretácia štatistických údajov v rôznej podobe (tematické mapy, grafy, infografiky, tabuľky). Svet v 21.storočí si nie je možné predstaviť bez vzájomných ekonomických väzieb medzi jednotlivými štátmi. Celkový objem zahraničného obchodu a dopravy (výmena tovarov a služieb) každým rokom narastá, čím prispieva k vzájomnej globálnej prepojenosti. Návrh vyučovacej hodiny (nájdete v položke Geografia SŠ) má za cieľ oboznámiť žiakov so zahraničným obchodom a rozvinúť ich schopnosť pracovať so štatistickými údajmi. Žiaci pracujú s online Atlasom ekonomickej previazanosti, ktorý patrí k najlepším vizuálnym prostriedkom zobrazenia zahraničného obchodu vôbec.    

Globálne trendy. Stáva sa svet horším alebo lepším miestom pre život?

Poznanie študentov o súčasnom svete je často skreslené a zakladá sa skôr na pocitoch či nepodložených názoroch, než na faktoch. Ako sa menili a menia demografické, ekonomické, sociálne a iné ukazovatele v čase a priestore? Čo z toho vyplýva? Na tieto a ďalšie otázky budú hľadať študenti odpovede pomocou série tematických máp a grafov, ktoré im pomôžu potvrdiť alebo vyvrátiť nimi vytvorenú úvodnú hypotézu.

Úlohou geografie je okrem iného naučiť študentov vnímať svet cez dáta (fakty, informácie) a kriticky myslieť. Je dôležité, aby realitu reflektovali skôr na základe faktov a nie pocitov, či stereotypných predstáv. V spoločnosti, mladých ľudí nevynímajúc, je vžitých množstvo skreslených predstáv o svete a jeho vývoji. Sú spôsobené mediálnym pokrývaním udalostí (uprednostňovanie negatívnych správ), nedostatkom objektívnych informácií a fenoménom známym pod názvom „spomienkový optimizmus“. Stáva sa svet horším, alebo lepším miestom pre život? Ako sa menili a menia demografické, ekonomické, sociálne a iné ukazovatele v čase a priestore? Na tieto a ďalšie otázky budú študenti hľadať odpovede v predkladanom návrhu vyučovacej hodiny (nájdete v položke Geografia SŠ), počas ktorej si potvrdia alebo vyvrátia nimi vytvorenú úvodnú hypotézu.

Ako je kde draho? Porovnanie nákladov na život vo vybraných mestách Európy

Geografia by mala u študentov rozvíjať širokú paletu praktických schopností, ktoré dokážu využiť vo svojom živote. Každého cestovateľa zaujímajú náklady na pobyt v tom-ktorom navštívenom mieste. Na vyučovacej hodine (nájdete v položke Geografia SŠ) sa budú študenti zaoberať nákladmi na život vo vybraných mestách Európy prostredníctvom webstránky numbeo.com, ktorá umožňuje získať a porovnávať ceny množstva výrobkov bežnej spotreby a iných komodít. Koľko stojí obed v reštaurácii, prenájom izby na mesiac, lístok na verejnú dopravu a pod.?

Pozrime sa na to zhora – povrch Slovenska

Výučba geografie sa už nemôže obmedzovať len na prácu s učebnicou, pracovným zošitom a školským atlasom. O to viac to platí pri téme o povrchu, ktorý môžu žiaci spoznávať v kvalitnom 3D zobrazení pomocou Google Earth (Google Zem). Vďaka nemu si geomorfológiu našej krajiny doslova obchytajú, pozrú sa na rozloženie pohorí, kotlín a nížin zhora, preletia ponad horské hrebene a zídu do rovín. Nájdete v položke Geografia ZŠ.

Povrch Ázie – pohoria, nížiny a púšte najväčšieho svetadielu

Učivá regionálnej geografie na ZŠ pozostávajú z veľkého množstva faktov (vedomostí), ktoré by si mali žiaci osvojiť. Mnohí učitelia pociťujú, že pri nich chýba adekvátny priestor na rozvíjanie zručností. Častou chybou pri výučbe ostáva nadužívanie frontálneho vyučovania, pri ktorom sú žiaci málo aktívni a nepreberajú dostatočnú zodpovednosť za vlastné učenie sa. Riešením môžu byť vyučovacie hodiny s využitím aktivizujúcich foriem učenia sa žiakov prostredníctvom práce v skupinách. Predkladaná metodika (nájdete v položke Geografia ZŠ) ponúka návrh skupinových aktivít k učivu o povrchu Ázie.


Slovenské hrady na digitálnych mapách. Pôdorysy, meranie a porovnávanie plôch

V iŠVP pre geografiu ZŠ sa práca s digitálnymi mapami spomína už v základných cieľoch predmetu. Okrem vyhľadávania v nich by ich mali byť žiaci schopní aj interpretovať. To, čo mnohým učiteľom chýba, sú aplikačné úlohy, pomocou ktorých by žiaci spomínané geografické kompetencie rozvíjali. Zároveň je cenné, ak sa témy jednotlivých vyučovacích predmetov prepájajú. Predkladaný návrh vyučovacej hodiny  
(nájdete v položke Geografia ZŠ) prepája geografiu s dejepisom a regionálnou výchovou nenásilným a zmysluplným spôsobom s využitím slovenských hradov.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť