Hore

Geografia je úzko prepojená s matematikou, preto by mali učitelia týchto predmetov viac spolupracovať. Pozrime sa, ako na to

Geografia je úzko prepojená s matematikou, preto by mali učitelia týchto predmetov viac spolupracovať. Pozrime sa, ako na to

Geografia (a ani žiadna iná veda) sa nezaobíde bez práce so štatistickými údajmi (dátami), výpočtov, prevodov či grafov. Prepojenie učiva geografie s matematikou je zrejmé, napriek tomu učitelia týchto predmetov príliš nespolupracujú. Je to škoda, možností je viac ako dosť. Pozrime sa bližšie na prieniky a príklady toho, ako ich využiť. 

Schopnosti a zručnosti, ktoré sú spojené s matematikou a dajú sa rozvíjať na geografii, môžeme rozdeliť do troch základných oblastí: grafické, numerické a štatistické. Príklady rozvíjania matematických schopností v geografii s konkrétnymi príkladmi aktivít na Lepšej geografii som spracoval do prehľadného zoznamu nižšie. Žiaci by mali vedieť:

  • Interpretovať a analyzovať rôzne typy grafov a tematických máp (kartogram, kartodiagram a pod). Rozvíjanie tejto schopnosti by malo byť zakomponované do prakticky každej vyučovacej hodiny geografie. Príkladom môže byť práca s klimatickými grafmi, aktivity v návrhu vyučovania o hospodárstve Afriky alebo Ázie, metodika Ak by bola Zem dedinou so sto obyvateľmi, či vyučovacia hodina zameraná na automobilový priemysel v Európe. Ako môže vyzerať učenie (sa) regionálnej geografie založené najmä na práci s grafmi a mapami ukazuje zas tento návrh k učivu o Číne. Vhodné je poskytnúť žiakom aj širší priestor na rozvíjanie spomenutých kompetencií. Napríklad vytvorením vyučovacích hodín, ktoré sú cielene zamerané na prácu s údajmi – Ako merať rozvoj? HDP, HDI a iné ukazovateleAko sa pracuje v GapminderiČo vyvážajú a dovážajú štáty svetaÚlohy na interpretáciu a analýzu grafov či tematických máp by mali byť bežnou súčasťou geografických testov či iných foriem skúšania. Žiakom tým dáme okrem iného najavo, že ich praktické schopnosti si ceníme rovnako, ako zapamätané vedomosti (v ideálnom prípade ešte viac).

  • Navrhnúť najvhodnejší spôsob prezentácie štatistických údajov (vybrať typ grafu, kartografickú metódu a pod.). Poznať rozdiel v zobrazovaní absolútnych a relatívnych údajov.
  • Vytvoriť vhodný graf (koláčový, kruhový, spojený…), pomocou ktorého zobrazíme štatistické údaje v zrozumiteľnej a prehľadnej podobe. Na geografii môžeme okrem bežných grafov (podiel počtu obyvateľov jednotlivých svetadielov na celkovom počte obyvateľov Zeme a pod.) tvoriť aj špecifické grafy, ako sú napr. klimatické grafy či vekové pyramídy. Zaujímavou môže byť práca na tvorbe jednoduchých kartogramov (na rozvoj schopností ich interpretovať poslúži napr. táto mapa sveta). Mladší žiaci budú pri tvorbe grafov potrebovať pomoc a návod, starší by to už mali zvládnuť sami. Žiaci môžu tvoriť aj jednoduché infografiky – Najdlhšie rieky sveta a ich prítoky / Ako vysoké sú pohoria. Tvorba grafov a vizualizácií môže byť v učive integrovaná aj prekvapivým a hravým spôsobom – napríklad tvorba modelu vrstiev atmosféry / Zeme pomocou toaletného papiera, grafy vytvárané z kociek Lega a pod. (na podkladovej mape môžu takto žiaci tvoriť 3D kartodiagrami). Zaujímavou integráciou matematiky do geografie je aj tvorba modelu slnečnej sústave v správnej mierke.

  • Vytvoriť jednoduchú tematickú mapu (kartogram alebo kartodiagram) z dostupných štatistických údajov. V papierovejdigitálnej či kreatívnej podobe. Tvorba takýchto máp by mala byť bežnou súčasťou aktivít pri rôznych učivách (vhodná je na to najmä regionálna geografia). 

  • Pracovať so štatistickými údajmi v číselnej podobe. Dá sa to aj celkom zaujímavo. Žiaci môžu napríklad pátrať po tom, ktoré štáty sú ako Slovenskopozrieť na štatistiku ako na športový turnaj, alebo siahnuť po metóde rozhodovacieho stromu. Takéto aktivity ich prinútia rozmýšľať a triediť informácie. Akékoľvek štatistické údaje sa dajú premeniť aj do podoby hry. Príkladom môžu byť kartová hra o slovenských mestách Z mesta do mesta, alebo Štáty sveta.

  • Porovnať vybrané štáty sveta s využitím dostupných štatistických údajov a zistenia spracovať v podobe krátkeho článku, ktorý bude odkazovať na použité zdroje.

  • Získať (zozbierať) údaje počas práce v teréne a následne ich spracovať vo forme grafov alebo máp. Môže ísť napríklad o prieskum obchodov a služieb v obci. Prípadne je možné v škole realizovať simulované sčítanie obyvateľstva.

  • Pracovať na výpočte vybraných veličín – zadanie s tabuľkou štatistických údajov, v ktorej niektoré chýbajú a je možné ich vypočítať na základe uvedených (výpočet údajov o hustote zaľudnenia, HDP na obyv., rast počtu obyvateľov, podiely v percentách a pod.). Výpočty môžu byť spojené aj s prepočtom mien, ako je tomu napr. v návrhu vyučovacej hodiny Čím sa platí v Európe. Pri téme slnečnej sústavy je zas možné pracovať s týmto matematickým cvičením. Žiakom môžete zadať aj bádateľskú aktivitu, v ktorej vypočítajú obvod Zeme tak, ako to urobil Eratosthenes. Samozrejmosťou je práca s číselnou i grafickou mierkou mapy.

Okrem uvedeného je možné využiť aj menej tradičné aktivity, ako sú Zväčšovanie mapy pomocou mriežkyMatematické úlohy v Google Earth alebo Problém štyroch farieb (logické úlohy v mapách)

Na záver to dôležité. Kde hľadať štatistické údaje, grafy a tematické mapy využiteľné v geografii? Na internete je množstvo kvalitných zdrojov. Bežne ich nájdete aj na Wikipedii. Spomedzi ostatných si uveďme aspoň niekoľko:

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť