Hore

Stredná Európa (domino na opakovanie)

Skupinová aktivita na opakovanie tematického celku Stredná Európa. Je zaujímavou a efektívnou metódou na fixáciu a prehĺbenie vedomostí z preberaného učiva zábavnou formou, ktorá je založená na princípe hry domino. Na jej realizáciu si vyčleňte aspoň 20 minút, pri slabších skupinách žiakov sa môže dopracovanie k úspešnému riešeniu o niečo viac predĺžiť.

Žiakov rozdeľte do viacerých 4- až 5-členných skupín. Priestor triedy upravte tak, aby mohla každá skupina pracovať nerušene od ostatných. Vytvorené domino (môže mať tvar vlniaceho sa hada, špirály a pod.) si vyžaduje väčší priestor, preto je vhodné, aby každá zo skupín pracovala na dvojici vzájomne spojených školských lavíc. Do každej skupiny rozdajte vopred vytlačené, postrihané a zamiešané kartičky z dokumentu, ktorý stiahnete cez odkaz na konci článku. Keď majú kartičky všetky skupiny, práca žiakov sa môže začať.

didaktická hra geografia

Víťazom sa stáva tá skupina, ktorej sa ako prvej podarí zložiť celé domino z logických dvojíc pojmov. To, že úlohu vyriešili ohlásia učiteľovi a ten riešenie (správnosť všetkých dvojíc) následne skontroluje. Niekedy je vhodné nastaviť pravidlá tak, že po tom, ako skupina vyhlási, že vytvorila kompletné domino, stráca ďalšiu šancu opraviť si v ňom prípadné chyby. Víťazom sa tak môže stať pokojne aj pomalšia, ale pozornejšia skupina. Úlohou domina je rozvíjať aj schopnosť práce s mapou, preto môžu počas hry jednotlivé skupiny používať aj školské atlasy.

Ak chcete používať nastrihané kartičky tejto sady domina opakovane, odporúčam ich vytlačiť na tvrdší papier, alebo dodatočne zalaminovať a odložiť do samostatných obálok, aby sa predišlo ich vzájomnému pomiešaniu. 

stredná Európa geografia
Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku