Hore

Vylodenie v Novom svete. Simulačná hra na kolonizátorov​

Krištof Kolumbus vylodenie
Krištof Kolumbus na brehoch Nového sveta (zdroj)

Kde založia kolonizátori svoju prvú osadu?

Aktivita Vylodenie v Novom svete (viď Mundus Novus) využíva prvky rolových a simulačných hier, ktoré majú potenciál rozvíjať u žiakov vedomosti a schopnosti zábavnou formou. Môžete ju zaradiť pri téme práce s mapou, alebo ako doplnok k učivu o cestách objaviteľov a moreplavcov (ktoré však z inovovaného ŠVP pre geografiu 5. ročníka vypadlo), alebo ňou oživte učivo dejepisu. 

Aktivitu je možné využiť pre rôzne vekové kategórie žiakov, nakoľko je v nej možné ísť do hĺbky v závislosti od ich schopností. Odskúšal som ju s piatakmi a šiestakmi a fungovala vynikajúce. Žiaci boli počas celej vyučovacej hodiny vtiahnutí do svojich rolí a k úlohám pristúpili s plnou vážnosťou prvých osadníkov. 

Španieli v Amerike
Vylodenie (zdroj)
Osada La Navidad Kolumbus
Osada La Navidad (zdroj)

O čo ide?

Aktivita vychádza zo skutočných udalostí z čias námorných objavov, počas ktorých sa Európania dostávali k brehom pre nich dovtedy neznámych častí Zeme. Na začiatku vyučovacej hodiny je preto vhodné vytvoriť správnu atmosféru, napr. cez rozprávanie o strastiach prvých európskych osadníkov v Amerike. Ako príklad vám môže poslúžiť príbeh o vzniku vôbec prvej európskej osady, ktorú založil Krištof Kolumbus na severnom pobreží ostrova Hispaniola.

Bola postavená z dosiek vlajkovej lode Santa Maria, ktorá stroskotala okolo Vianoc roku 1492. V osade La Navidad (španielsky Vianoce) zanechal Kolumbus 39 mužov s tým, že sa po nich vráti počas druhej výpravy. Svoj sľub dodržal a koncom novembra 1493 jeho lode k osade skutočne doplávali. Všetci Španieli však boli mŕtvi. Zabili ich Tainovia, ktorí sa podľa vlastných slov len bránili ich agresivite. Novú osadu sa rozhodol Kolumbus založiť smerom viac na východ. Vznikla La Isabela, ktorej osud sa onedlho tiež spečatil. Viac sa o prvých španielskych osadách dočítate v tomto článku (v angličtine).

Veľmi zaujímavým historickým materiálom o prvých anglických kolóniách sú autentické dobové záznamy. George Percy v roku 1608 napísal svedectvo o vzniku a zániku osady Jamestown (v angličtine), prvé roky kolónie Plymouth sú zas opísané tu.

osada La Isabela
Rekonštrukcia osady La Isabela, 1494-1498 (zdroj)

Postup

Ako učiteľ sa postavte do role kapitána lode, ktorá práve dorazila k brehom neznámej pevniny. Žiakov informujte, že sú členmi posádky. Z pozície kapitána by ste mohli vybrať najvhodnejšie miesto na založenie prvej osady aj sami, rozhodnutie by však malo byť spoločné. Preto potrebujete pomoc každého člena posádky, spoločne sa predsa rozhodnete lepšie. 

Žiakov rozdeľte do cca 4-členných skupín a každej z nich rozdajte vytlačený list s príhovorom kapitána. Úlohou skupín je najskôr si tento list pozorne prečítať. Keďže je však list napísaný ručne (pre väčšiu autenticitu), jeho rozlúštenie môže byť pre žiakov trochu rébusom. V prípade, že máte v triede žiakov s poruchami čítania, dajte im verziu listu v štandardnom type písma

K príhovoru kapitána rozdajte do každej skupiny aj vytlačený opis lokalít (verzia v štandardnom type písma), ktoré prichádzajú do úvahy pri založení osady a ich polohu na mape, ktorá je spomínaná v liste.

​Uistite sa, že všetci žiaci rozumejú zadanej úlohe a nechajte ich pracovať v skupinách približne 15 minút, počas ktorých sa podľa opisov a mapy rozhodnú pre podľa nich najvhodnejšiu lokalitu (A,B,C,D?) na založenie osady. Žiakov upozornite, že úloha nemá jedno správne riešenie a ktorákoľvek z lokalít môže byť správnou voľbou. Skupiny požiadajte, aby si pripravili aj krátku reč, v ktorej svoje rozhodnutie zdôvodnia.

príhovor kapitána
Náhľad listu otvoríte kliknutím v plnom rozlíšení

Ako sme sa rozhodli?

Vyzvite jednotlivé skupiny, aby prezentovali svoje rozhodnutia pred triedou a aspoň krátko ich slovne zdôvodnili. Počas prezentácií odporúčame premietať cez projektor mapu. Všetci v triede tak vedia, o ktorých lokalitách je reč.

Ktoré faktory v rozhodovaní skupín najviac zavážili? Medzi ktorými lokalitami sa rozhodovali a ktoré sú podľa nich, naopak, na založenie osady nevhodné? Rozhodnutia skupín zapisujte na tabuľu tak, že k lokalitám A až D priraďujte paličky, ktorými sa počíta početnosť tej-ktorej voľby. Ktorá lokalita získala najviac hlasov? Sú skupiny, ktoré preferovali inú lokalitu schopné zmeniť svoj názor na základe vypočutých argumentov? 

V tejto fáze aktivity je vhodné rozvinúť diskusiu o dôležitosti rôznych lokalizačných faktorov. Žiadna z lokalít nie je ideálnou a každá má inú výhodu. Jedna má napríklad výbornú obrannú polohu, druhá zas prístup k surovinám, či pitnej vode. 

kolónia Jamestown
Sidney E. King: Pohľad na kolóniu Jamestown v roku 1614 (zdroj)

Pozrime sa na to bližšie

Ak vám ostane čas a chuť pozrieť sa na proces rozhodovania podrobnejšie, môžete aktivitu rozšíriť aj prácou s hodnotiacou tabuľkou, v ktorej žiaci najskôr jednotlivým faktorom priradia váhu (dôležitosť) na 5-bodovej škále (0 = žiadna dôležitosť, 5 = najvyššia dôležitosť) a následne tieto faktory obodujú pre každú lokalitu (A až D) pomocou 10-bodovej škály (0 = faktor absentuje / úplne nevhodná lokalita, 10 = ideálne naplnenie lokalizačného faktoru). V podstate ide o prepojenie geografie s matematikou cez výpočet váženého priemeru. Stručný návod na vypĺňanie tabuľky je uvedený aj v texte pod ňou. 

Nechajte žiakom potrebný čas na vyplnenie a vypočítanie hodnotiacej tabuľky. Ktorému lokalizačnému faktoru pridelili najvyššiu váhu a ktorá lokalita získala najvyššie celkové skóre? Líši sa výber najvhodnejšej lokality pomocou tohto komplexného hodnotenia od výberu, ktorý zvolila väčšina skupín v predchádzajúcej skupinovej aktivite? Ak áno, prečo?


Inšpirované aktivitou First Landfall z publikácie Using Games in School Geography

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť