Hore

Aká veľká je Afrika? (návrh vyučovacej hodiny)

Aká veľká je v skutočnosti Afrika? Mapy môžu trochu zavádzať (viac v našom článku Neverte mapám sveta). Najmä, ak nosíme v hlave predstavu sveta založenú na Mercatorovom zobrazení. Nechajte žiakov urobiť si v tom jasno. Ponúkanú praktickú aktivitu využijete nielen pri Afrike, ale aj pri téme o kartografických zobrazeniach.

skutočná veľkosť Afriky
Ilustračný obrázok (zdroj)

Ročník: 1. a 2. (gymnázium)

Tematický celok: mapovanie Zeme, Afrika

Čas: 45 minút

Pomôcky: obrysová mapa Afriky a obrysové mapy vybraných štátov sveta (tu), obrysová mapy Európy a obrysové mapy vybraných afrických štátov (tu), fiktívny príbeh o Afrike (tu), prázdny papier A4 a školský atlas sveta pre každú skupinu, notebook, dataprojektor, pripojenie na internet

Ciele:

 • porovnať mapy sveta vo viacerých kartografických zobrazeniach a analyzovať mieru ich skreslenia
 • porovnať skutočnú rozlohu Afriky so známymi štátmi alebo inými svetadielmi prácou s prekryvnými mapami,
 • identifikovať a lokalizovať vybrané africké štáty s pomocou atlasu a obrysových máp,
 • diskutovať o stereotypoch, ktoré o Afrike vznikajú pre nepochopenie jej rozlohy.

Postup:

Jednotlivé úlohy aktivity je vhodné realizovať v uvádzanej postupnosti, je však možné využiť ich aj samostatne. Na uskutočnenie úloh je potrebné rozdeliť žiakov do 4- až 5-členných skupín.

Evokácia

Úloha č. 1:  Mapové zobrazenia alebo aká je skutočná veľkosť svetadielov?

 1. Cez dataprojektor postupne premietnite tri mapy sveta v rôznych kartografických zobrazeniach: MercatorovoRobinsonovo a Gall-Petersovo zobrazenie . Ak nemôžete využiť dataprojektor, uvedené mapy pred hodinou vytlačte pre každú skupinu.

 2. Žiakov vyzvite , aby porovnali rozlohu jednotlivých svetadielov na každej z troch vyobrazených projekcií a vytvorili ich rebríček podľa veľkosti. Pri riešení úlohy by nemali vychádzať zo svojich vedomostí, ale brať do úvahy len porovnanie.

 3. Ako prvú prezentujte mapu sveta v Mercatorovom zobrazení. Nechajte žiakom cca 2 minúty na vytvorenie porovnávacieho rebríčka veľkosti svetadielov podľa predloženej mapy, zapisujú si ho na papier. Vyzvite vybranú skupinu, aby prezentovala svoje riešenie, a zistite, či sa výsledky ostatných skupín odlišujú. Potom môžete žiakom položiť niektoré z nasledovných otázok:
 • Myslíte si, že táto mapa podáva vernú predstavu o rozlohe jednotlivých kontinentov?
 • Rozloha ktorých častí Zeme je na mape najviac skreslená? Ktorá najmenej? Prečo?
 • Ako môže takýto pohľad na Zem meniť naše predstavy o nej?
 • Aká je na mape rozloha Grónska v porovnaní s rozlohou Afriky?   

Obdobným spôsobom pokračujte s mapami sveta v Robinsonovom a Gall-Petersovom kartografickom zobrazení. Diskutujte o zistených rozdieloch medzi zobrazeniami – najvýraznejšie budú v polárnych oblastiach.  Práve preto bola otázka v predchádzajúcom bode zameraná na Grónsko, ktorého rozmery sa v Mercatorovom zobrazení zdajú oveľa väčšie, než sú v skutočnosti. Najpresnejší rebríček poradia svetadielov podľa rozlohy by mali žiaci vytvoriť na základe mapy sveta v Gall-Petersovom zobrazení, v ktorom sa zachováva vzájomný pomer veľkosti plôch, skresľujú sa však uhly. veľkosti plôch, skresľujú sa však uhly.

Tip pre učiteľa:

Ak to považujete za potrebné, môžete žiakom premietnuť rebríček svetadielov podľa rozlohy, nájdete ho na tomto odkaze, prípadne nechajte žiakov vyhľadať takýto rebríček v školskom atlase sveta.

Uvedomenie

Úloha č. 2:  Prekryvné mapy

 1. Každej skupine dajte kópiu obrysovej mapy Afriky, ktorú ste vytlačili z tohto odkazu. Vyzvite žiakov, aby do nej zakreslili približné obrysy Slovenska v takom pomere (mierke), ktorý považujú za správny, čím vznikne prekryvná porovnávacia mapa. Takto vytvorené mapy skupiny následne prezentujú.

 2. Žiakov sa opýtajte, ktoré štáty Afriky sú podľa ich porovnávacej mapy menšie ako Slovensko. V skutočnosti by Slovensko patrilo medzi najmenšie štáty Afriky. Rozlohou sú menšie len Guinea-Bissau, Lesotho, Rovníková Guinea, Burundi, Rwanda, Džibutsko, Eswatini (Svazijsko) a Gambia.

 3. Pokračujte rozdaním vopred vystrihnutých obrysových máp vybraných štátov sveta, ktoré ste si vytlačili spolu s obrysovou mapou Afriky. Mapy majú približne rovnakú mierku ako obrysová mapa Afriky. Úlohou žiakov je pomocou prekryvných máp odhadnúť, koľkokrát je rozloha Afriky väčšia v porovnaní s rozlohou USA, Číny, Austrálie alebo Grónska (3,74 x viac ako USA, 3,15 x viac ako Čína, takmer 4 x viac ako Austrália, 14 x viac ako Grónsko). Svoje tipy si zapisujú priamo na pracovný list s mapou Afriky. Vyzvite žiakov, aby odhadli, či by sa do Afriky zmestili USA, Austrália, Čína aj Grónsko dokopy (áno, ešte by ostalo viac ako 2,5 mil. km2 nevyplnených).

 4. K mape Afriky pridajte do každej skupiny kópiu obrysovej mapy Európy a vopred vystrihnuté obrysové mapy vybraných afrických štátov. Obe ste ste vytlačili z tohto odkazu. Upozornite žiakov, že mapa Európy a mapy afrických štátov nie sú v rovnakej mierke ako obrysová mapa Afriky a mapy vybraných štátov zo sveta. Žiaci majú za úlohu s pomocou školského atlasu sveta identifikovať, o ktoré štáty Afriky ide. Priložením týchto obrysov na mapu Európy zistia skutočnú veľkosť vybraných afrických štátov v porovnaní so štátmi Európy.

 5. Požiadajte žiakov, aby odhadli, koľkokrát by sa územie Slovenska zmestilo do Kene. Aká je veľkosť menších štátov Afriky ako Uganda alebo Burkina Faso v porovnaní s európskymi štátmi? Aký pravdepodobný vplyv má rozloha afrických štátov na etnické zloženie ich obyvateľstva, kultúru, jazyky a pod.? Poukážte pritom na existujúce rozdiely v ekonomickej situácii, jazyku ​a kultúre medzi regiónmi rozlohou neveľkého Slovenska.

Tip pre učiteľa:

Vizuálne zaujímavé porovnanie rozlohy Slovenska s Afrikou môžete žiakom ukázať cez web na adrese mapfight.appspot.com. V zozname vľavo vyberte Afriku (Africa), v zozname vpravo Slovensko (Slovakia) a kliknite  na tlačidlo Compare. Rovnakým spôsobom môžete so Slovenskom porovnať aj ľubovoľný štát Afriky. Môžete vyskúšať aj ďalšie nástroje na porovnávanie rozlôh, ktorých opis nájdete ​v tomto článku


Úloha č. 3:  

Fiktívny príbeh o Afrike. Žiakom nahlas prečítajte fiktívny príbeh o Afrike. Úlohou žiakov je počas príbehu zakričať otázku„Kde?“, zakaždým, keď je podľa nich výraz „Afrika/Afričan“ použitý príliš všeobecne a bolo by vhodné nahradiť ho (spresniť) názvom konkrétneho štátu alebo oblasti. Svoje tvrdenie musia žiaci zdôvodniť, prípadne slovo „Afrika/Afričan“ v príbehu nahradiť konkrétnou oblasťou alebo štátom Afriky. 

Reflexia

Diskutujte so žiakmi, ako sa zmenil ich pohľad na Afriku a africké štáty. Prečo je podľa nich nesprávne hovoriť o Afrike ako o štáte (napr. „Afriku sužuje hladomor“, „koncert pre Afriku“, „zachráňte africké deti“ a pod.)?


Aktivita je súčasťou metodickej príručky Afrika – Mýty a fakty, ktorú vydalo Človek v ohrození o.z. Elektronická verzia publikácie je dostupná bezplatne.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť