Hore

Prečo učiť inak? A chcú to od nás vôbec?

Prečo učiť inak? A chcú to od nás vôbec?

Všetci sa zrejme zhodneme, že kreativita žiakov by sa mala v škole využívať a podporovať. Zaznieva to čoraz viac a čoraz hlasnejšie. Väčšina z vás asi videla dnes už kultovú prednášku sira Kena Robinsona na TED o tom, ako škola zabíja kreativitu. To podstatné z knihy Creative Schools som opísal v tomto článku. Dovolím si citovať pár viet z článku, ktorý je reakciou na spomínanú prednášku:

Prečo sme sa dostali do bodu, kde kreativita v školách nie je cenená, dokonca je odsunutá na posledné miesto? Je to niečo menej ako bifľovanie sa nudných a nepotrebných vecí, ktoré aj tak do pár dní zabudneš? Vraj, aby si mal rozhľad a bol „všeobecne inteligentný“.  Merať inteligenciu človeka podľa toho, či vie presne na meter, aký je vysoký Gerlachovský štít alebo aká je hlboká Mariánska priekopa je sprostosť.

Je to na slovenských školách skutočne až tak zlé? Naozaj si ceníme len zapamätané fakty, poučky a odpovede? Mali by sme si prestať vážiť poznatky? Otázky, na ktoré nie sú jednoznačné odpovede. Pravdou je, že vzdelávacie ciele jednotlivých vyučovacích predmetov sú v Štátnom vzdelávacou programe (ŠVP) stále zamerané hlavne na osvojenie si pojmov z preberaného učiva. Pozrime sa však pozornejšie do všeobecných cieľov vzdelávania a opisu profilu absolventa. Zistíme, že už podľa tohto, mnohými tak nenávideného dokumentu, nemá byť žiak len pasívnym prijímateľom poznatkov. Čo sa tam vlastne píše?

Kľúčové spôsobilosti žiaka sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať.

Úlohou učiteľa teda nie je učiť len po hranice svojho predmetu a jeho poslaním nie je len sprostredkovávať fakty. Ak chce, aby žiaka pripravil na svet, ktorý sa neustále mení, na svet, v ktorom môžu byť dnešné poznatky už zajtra neaktuálne, musí robiť oveľa viac. Učiteľ, ktorý sa nezamýšľa nad tým, ako pomôže žiakom pri získavaní kľúčových kompetencií, ktoré sú rozpísané dokonca aj v ŠVP, buď tento dokument nikdy nečítal, alebo by bolo pre neho takéto premýšľanie až príliš bolestné na to, aby sa s ním vôbec obťažoval. Uveďme si niekoľko kompetencií, ktoré by mal žiak počas  školskej dochádzky získať:

 • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať
 • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie
 • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie
 • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk
 • používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
 • dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí
 • je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá
 • dokáže využívať IKT pri vzdelávaní
 • osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť 
  v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov
 • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích 
  prostriedkov výtvarného a hudobného umenia

Z veľkého množstva žiackych kompetencií som vybral zámerne tie, pri ktorých si myslím, že je možné rozvíjať ich zadávaním rôznorodých kreatívnych úloh. Okrem práci na projektoch, modeloch a experimentoch to môžu byť v geografii (a prakticky vo všetkých predmetoch) aj malé netradičné úlohy na rozvíjanie tvorivosti, schopností pracovať s IKT, fotografiami a pod. Niektoré z nich by som vám v nasledujúcom texte rád predstavil.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť