Hore

Projekt Digitálne vzdelávanie. Nevyužitá šanca, alebo blamáž?

Projekt Digitálne vzdelávanie. Nevyužitá šanca, alebo blamáž?

Cieľom národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorého náklady sa podľa informácií od vedúcich projektu vyšplhali na sumu okolo viac ako 19 mil. eur (zmluva hovorí o ešte väčšej sume), mal za cieľ obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Okrem iného mal skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti (zdroj). Výhodou nastavenia projektu mala byť skutočnosť, že jeho obsah tvorili samotní učitelia. Pozrime sa, ako to nakoniec celé dopadlo. 

Spomínate si na kritiku Martina Mojžiša voči Planéte vedomostí? Pri analýze mnohých digitálnych vzdelávacích objektov (DVO), ktoré sú voľne dostupné na www.digitalnevzdelavanie.sk (sekcia Vyhľadávanie DO) by ho asi načisto porazilo. Strávil som niekoľko hodín testovaním DVO pre geografiu (ISCED2 a ISCED3) a so svojimi zisteniami sa s vami rád podelím. Pre objektívnosť odporúčam, aby ste si na ne urobili názor aj sami. DVO sú dostupné pre celkovo desať vyučovacích predmetov (plus ISCED1 pre prvý stupeň), ktorých kvalita spracovania sa môže výrazne líšiť. Bolo by nesprávne hodiť všetky do jedného vreca (na smeti). Aj medzi DVO pre geografiu sa nájdu mnohé kvalitne spracované diela. Základné nedostatky DVO pre geografiu (platí zrejme všeobecne pre všetky predmety):

​1. Obsahová nuda

Inovatívnosť si predstavujem inak, ako opakujúce sa otázky s dvomi až štyrmi možnosťami odpovedí, ktoré sú v DVO najčastejším typom úloh. Pán Bloom s jeho taxonómiou plače kdesi v kúte a dookola opakuje, že kdesi sa stala chyba. Väčšina úloh nenúti žiakov premýšľať, ale len testuje mieru ich namemorovaných vedomostí. Takmer absentujú úlohy na čítanie s porozumením, na analýzu máp, grafov a pod.  

Opakujúcim neduhom sú prezentácie (vraj interaktívne) tvorené len obrazovkami s nudným, len málo hovoriacim textom.  

V nejednom DVO tvorí text celú stránku a je odslova doslova skopírovaný z Wikipedie. Otázkou preto ostáva, čo je vlastne pridanou hodnotou takýchto DVO a či boli financie vynaložené na ich tvorbu, investované efektívne. Porovnajte napr. text o Belize v tomto DVO (prihlasovacie meno: ucitel, heslo: DigitalneObjekty) a na Wikipedii.

2. Vizuálna chudoba

Interaktívne vzdelávacie objekty (e-learning) má v roku 2016 vyzerať úplne inak. Čistý text s bielym, alebo na obrazovkách opakujúcim sa pozadím, nie je tým, čo by žiakov zaujalo. Keď sa už grafici rozhodli pre komplikovanejšie riešenia, často to dopadlo ako na príklade nižšie. Nájdeme aj DVO so solídnou grafickou úpravou a aktívnym využívaním fotografií, sú však vo výraznej menšine.

Takto to vyzerá, keď sa grafik pozabudne.

3. Ignorácia inovovaných Štátnych vzdelávacích programov

Inovované štátne vzdelávacie programy mali za cieľ okresať množstvo obsahu pre jednotlivé predmety. Témy, ktoré boli spracované v projekte Digitálne vzdelávanie túto skutočnosť, zdá sa, ignorovali a preto medzi nimi nájdeme mnohé učivá, ktoré sa už čoskoro učiť vôbec nebudú. Niektorým nepodstatným učivám je zas venovaný neadekvátny počet vytvorených DVO – pre Grónsko je ich napr. päť, samostatný DVO je aj pre Tasmániu, Belize, Honduras (a ďalšie štáty strednej Ameriky). Naopak, mnohé dôležité témy a učivá nie sú spracované vôbec, alebo len veľmi obmedzene. Obsah mnohých DVO ide nad rámec toho, čo má podľa ŠVP žiak ovládať. 

4. Chaotické vyhľadávanie a triedenie DVO

Jednoduché a rýchle vyhľadávanie DVO, ktoré učiteľ práve potrebuje, by malo byť v systéme samozrejmosťou. Nie je. Užívateľské rozhranie v sekcii Vyhľadávanie DO na webstránke digitalnevzdelavanie.sk je čisté zúfalstvo. Najskôr si volíte medzi úrovňami ISCED1 až 3 – čo je v poriadku, následne si vyberáte predmet – stále ok. Potom si však vyberáte tematický okruh a začínajú problémy. Systém nerešpektuje váš predchádzajúci výber predmetu a v tematických okruhoch vám preto ponúka všetky okruhy všetkých predmetov (náhľad nižšie). Ak chcete nájsť niečo rýchlo, zabudnite.

Keď stlačíte tlačidlo Hľadať, systém vám ponúkne všetky vyhľadané DVO. K mnohým témam je ich však priveľa – zemetrasenia majú napr. 15 DVO, pod názvom Európa sa ich skrýva až 30. Musíte ich všetky spustiť, aby ste sa vôbec dozvedeli, o čo vlastne sú. Ako Európa sú totiž nazvané DVO na rôzne čiastkové témy ako sú povrch, podnebie, poloha Európy a pod. Pod názvom Európa sa dokonca skrývajú aj DVO o Britských ostrovoch alebo Pobaltských štátoch. DVO s názvom Grónsko je zas v skutočnosti o Nórsku. A dalo by sa pokračovať. V náhľade nižšie vidíme zoznam dostupných DVO na tému Brazília – štáty guayanského regiónu. Srandou je, že pod všetkými sa skrýva ten istý DVO.

5. Faktické chyby a didaktické nezmysly

Najvážnejšie nedostatky sa týkajú toho najpodstatnejšieho – samotného obsahu a jeho didaktického spracovania. Len počas náhodnej kontroly vybraných DVO som našiel množstvo faktických a didaktických chýb, ktoré by sa nedali akceptovať ani v prípade, že by sa ich dopustil študent 1.ročníka učiteľského štúdia na vysokej škole. Neviem, ako a prečo sa stali. Bolo dostatok času, aby sa im predišlo. Spomedzi mnohých chýb vyberám niekoľko, ktoré ma „zabavili“ najviac.

DVO zamerané na učivo o obyvateľstve Slovenska obsahuje napr. takéto zadania úloh. Žiak má priradiť národnosť ku kraju, v ktorom prevláda. Zámer autora bol pravdepodobne odlišný, no zadanie nepustí – v takejto podobe, keď je potrebné priradiť k jednotlivým krajom SR vždy inú národnosť – je úloha neriešiteľná. Alebo je skutočne pravdou, že slovenská národnosť prevažuje len u obyvateľstva Žilinského kraja a napr. v Bratislavskom prevažujú Česi a Nemci? Správne riešenie, ktoré je nastavené v DVO hovorí práve toto. V ďalšej úlohe zas to, že v Prešovskom kraji prevažujú veriaci gréckokatolíckeho/pravoslávneho vierovyznania. A to je, samozrejme, nezmysel.

Priznám sa, netuším ako majú žiaci vyriešiť nižšie uvedenú úlohu. Ide o údaj, ktorý majú poznať z hlavy, alebo sa k nemu majú dostať nejakým výpočtom? Ak áno, akým a s akými premennými pracujú? O ktorom území sa bavíme, keď nevieme jeho polohu a dĺžku zatienenia?  

Úloha, v ktorej majú žiaci za úlohu priradiť vybrané živočíšne a rastlinné druhy k jednotlivým vegetačným stupňom na Slovensku, nemá v ponúkanej podobe riešenie. Priraďovacie cvičenie je možné robiť len v prípade, že je kvantitatívne alebo kvalitatívne kategorizovanie jednotlivých prvkov jednoznačné. V tomto prípade to tak rozhodne nie je. Nižšie vidíte správne odpovede (zaradenie) podľa DVO. Žiak sa teda okrem iného „naučí“, že jedľa rastie v dubových lesoch (i keď prevažné zastúpenie na Slovensku má v jedľovo-bukových lesoch), že srnka a diviak žijú len v dubinách a nikde inde, že zajaca a hrab je možné uvidieť len v bučinách a borovica rastie v smrekovom vegetačnom stupni. Hmm…

Žiaci majú pri otázke, ktorá rieka je najvodnatejšou v Afrike, na výber len z dvoch možností. Problém je, že ani jedna nie je správna. Najvodnatejšou (rieka s najväčším prietokom) riekou Afriky je Kongo.

Poľnohospodárstvo v Afrike je zo všetkých ponúkaných možností ovplyvňované len faktorom nízkych výnosov plodín a rastúcim trendom cien potravín. Zaškrtol som očividne viac odpovedí a mám to nesprávne.

Pri Ázii som sa skutočne snažil a na všetky otázky som odpovedal správne. Napriek tomu mi pri vyhodnotení vyšiel výsledok len 48 percent. Nevadí, nestrácam motiváciu a beriem to ako záväzok polepšiť sa 🙂

Niekedy žiakom pri odpovediach radí aj zábudlivý grafik, ktorý zanedbal prácu so šablónou.  

V DVO s názvom Káhira, Lagos, Johannesburg, Kinshasa nájde žiak len prezentáciu o Lagose. Jej prvá stránka obsahuje až tri vety čistého textu o tomto viac ako 10 mil. meste. Ďalšie stránky sú plné krásnych fotografií, ktoré sú však bez akéhokoľvek opisu úplne bez kontextu. Fotografie musel do DVO nahadzovať niekto, kto nie je v geografii práve doma. Dôvod? Nie je Lagos ako Lagos. Jeden je už spomínané mesto v Nigérii, druhý je však mestom v portugalskom regióne Algarve. Čo čert nechcel, väčšina fotografií je práve z portugalského Lagosu. Podozrenie u autorov nevzbudila ani typická stredomorská architektúra, prevaha belochov v uliciach a portugalská vlajka. Lagos je predsa Lagos.  

Keď sa zabudne na detaily, aj výborne navrhnutá úloha sa stáva neriešiteľnou. Stalo sa tak aj pri úlohe, v ktorej majú žiaci za úlohu priradiť opisy štátov ku grafom zobrazujúcim štruktúru ich hospodárstva. Všetko super, chýba však legenda, ktorá by vysvetľovala, čo ktorá farba v grafoch zobrazuje. Bez tejto informácie si to môžeme len domýšľať.

Prečo je DVO o CHKO (územná ochrana) na Slovensku zameraný na ochranu živočíchov na území Slovenska (druhová ochrana)?  

Tak NAPANT alebo Pieniny?

Dalo by sa ďalej pokračovať. Rád to však nechám aj na vás. Sami si pozrite DVO pre svoje predmety a posúďte ich kvalitu. Ako som už spomínal, niektoré sú výborné, iné zas fajn, väčšina je priemerných a časť je čistou katastrofou. Všetky DVO nájdete na adrese www.digitalnevzdelavanie.sk v sekcii Vyhľadávať DO. K ich spusteniu musíte prvýkrát zadať prístupové údaje – meno: ucitel, heslo: DigitalneObjekty.

​Na záver malé porovnanie. Náklady na spracovanie učiva geografie do podoby DVO stálo v rámci národného projektu v prepočte okolo 1 milión eur, ktoré pochádzali z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Lepšia geografia pracovala v roku 2015 s rozpočtom pod 6000 eur, ktoré jej za prístup na metodický portál zaplatili učitelia (školy), ktorí prejavili dôveru v jej kvalitu. 


POZNÁMKA:

Je korektné priznať, že v projekte som od decembra 2014 pôsobil ako jeden z viacerých garantov pre geografiu. Ako odborníka na didaktiku geografie ma ponuka zaujala. Práca spočívala v posudzovaní vecnej a didaktickej správnosti garantovi pridelených digitálnych vzdelávacích objektov (DVO), ktoré na základe zmluvy vytvárali učitelia z praxe. Učitelia, s ktorými som komunikoval mi dajú za pravdu, že som sa vždy snažil o čo najvyššiu možnú úroveň DVO pred ich odoslaním na finálne spracovanie grafikom. Bohužiaľ, počet DVO, ktoré mi boli cez systém posielané na posúdenie, časom klesal.

Ich produkciu som spomaľoval neustálym vracaním na dopracovanie autorom. Naivne som sa domnieval,, že v projekte ide v prvom rade o kvalitu. Teraz, keď sú všetky hotové DVO voľne dostupné na www.digitalnevzdelavanie.sk, mám zmiešané pocity. Kvalita mnohých je zúfalá a moje meno je medzi garantmi. Ako garant som však mohol ovplyvniť len kvalitu tých prác, ktoré sa ku mne dostali.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť