Hore

Čo sa v geografii učia žiaci na Ukrajine? Učebné osnovy ukrajinskej školy v slovenčine

Čo sa v geografii učia žiaci na Ukrajine? Učebné osnovy ukrajinskej školy v slovenčine

Počet ukrajinských žiakov na slovenských školách každým dňom rastie. A rásť ešte aj bude. Pre ich lepšiu adaptáciu do nášho školského systému preto potrebujeme spoznať aj vzdelávacie štandardy ukrajinských škôl. Pre jednotlivé ročníky a predmety sú v ukrajinčine dostupné na tomto odkaze.

Obsah stránky si môžete preložiť do slovenčiny pomocou zabudovaného Prekladača Google vo vašom prehliadači (pre Chrome napr. tu). Potom stačí kliknúť len na modrú ikonku vpravo od adresného riadku prehliadača a obsah stránky máte v slovenčine. Jednotlivé súbory pdf je možné po ich stiahnutí preložiť do slovenčiny napríklad pomocou tejto stránky.

Najväčšou komplikáciou však nie je jazyk a nutnosť prekladu. Problém nastáva z dôvodu zmien v ukrajinskom kurikule. Detailnejšie informácie o jeho kompatibilite s našim (resp. českým) sú opísané na edu.cz. V skratke je potrebné vedieť nasledovné:

Ukrajina v súčasnosti prechádza rozsiahlou školskou reformou pod názvom  „Nová ukrajinská škola“, ktorá bola zahájená v roku 2018 a ktorá zahŕňa prechod z povinnej 11 ročnej na 12 ročnú povinnú školskú dochádzku. Žiaci, ktorí vstúpili do vzdelávania pred rokom 2018 majú 11 ročnú povinnú školskú dochádzku a žiaci, ktorí vstúpili v roku 2018 a neskôr, majú už 12 ročnú povinnú školskú dochádzku. Vzhľadom k tomu prebieha vzdelávanie na ukrajinských školách podľa dvoch systémov vzdelávania. Jeden dobieha, druhý ho postupne nahrádza.  

Všetci žiaci 1. až 4. ročníka sú na Ukrajine vzdelávaní v súlade s reformovanou „Novou ukrajinskou školou“, ktorá zavádza učenie založené na kompetenciách a individuálne orientovanom vyučovaní. Od tohto školského roka sa nový koncept vzdelávania vzťahuje aj na žiakov 5. ročníka.


Učebné osnovy (štátny vzdelávací program) pre geografiu 6. až 9. ročníka pôvodného ukrajinského kurikula sú v ukrajinčine dostupné tu. Do slovenčiny som ich preklopil pomocou online nástroja na preklad súborov pdf a výsledok si môžete pozrieť a stiahnuť tu.

Ako samostatný predmet začína geografia síce až v 6. ročníku, no geografické myslenie sa v rámci integrovaného predmetu „prírodoveda“ rozvíja už v predošlých ročníkoch – žiaci si tam tvoria základné predstavy o vesmíre, Zemi ako planéte, geosférach a životnom prostredí človeka. Od 6. po 8. ročník má geografia časovú dotáciu 2 vyučovacie hodiny týždenne, v 9. ročníku má týždennú dotáciu 1,5 vyučovacej hodiny.

Obsahom 6. ročníka je úvod do geografie (všeobecná geografia). Žiaci získavajú predstavu o Zemi, jej prírodných sférach a vzťahoch medzi nimi. Pozornosť sa venuje výskumu našej planéty, charakteristikám Zeme, práci s mapami, počte a rozmiestneniu obyvateľstva, ľudským rasám, postaveniu Ukrajiny a jednotlivých krajín na politickej mape sveta. V 6. ročníku sa teda začína formovanie všeobecnej geografickej kultúry žiakov a postupné osvojovanie si kartografického jazyka. Žiaci na konci ročníka ovládajú základné geografické pojmy.

Geografia v 7. ročníku je venovaná kontinentom a oceánom. Formujú sa geografické poznatky o povahe kontinentov a oceánov, ich podobnostiach a rozdieloch, o obyvateľstve a jeho aktivitách v rôznych prírodných podmienkach. Zároveň sa rozširujú poznatky o geografických sférach a o vzájomnom prepojení ľudí (ich aktivít) a prírodného prostredia.

Geografia v 8. ročníku je venovaná Ukrajine a jej postaveniu v Európe a vo svete. Žiaci spoznávajú geografické charakteristiky krajiny a majú si formovať vedomosti o jej prírode a obyvateľstve. Pozornosť je venovaná aj ich regiónu, pestovaniu úcty k ukrajinskému ľudu, jeho kultúre, rozvíja sa vlastenectvo.

Štúdium geografie v 9. ročníku sa zameriava na poznatky o trendoch národného a svetového hospodárstva. Pozornosť je venovaná aj globálnym problémom. Obsahovo sa preto ponáša na 9. ročník geografie na základných školách v Českej republike.

Podrobné rozpracovanie vzdelávacích štandardov jednotlivých ročníkov je súčasťou už spomínaných učebných osnov, ktoré sú v slovenčine tu.


Na žiakov 1. – 5. ročníka sa však už vzťahuje reformné kurikulum „Novej ukrajinskej školy“, ktoré je výrazne odlišné a preskúmať ho môžete na tomto odkaze. Na danej oficiálnej stránke však nie sú rozpracované všetky ročníky. A čo je zaujímavé, geografia sa tam už neobjavuje ako samostatný predmet. V 5. a 6. ročníku je súčasťou integrovaného predmetu Громадянська та історична освітня галузь (Občianska a historická výchova?), ktorý pozostáva z dejepisu, geografie (humánnej) a občianskej náuky. Učebné osnovy tohto predmetu si pozriete v slovenčine tu.

Fyzická geografia je zas súčasťou integrovaného predmetu Природнича освітня галузь (Prírodoveda?). Učebné osnovy pre 5. a 6. ročník som preložil do slovenčiny tu.

Je skutočne zaujímavé, že ukrajinské reformné kurikulum patrí medzi inovatívne a moderné kurikulá, ktoré by sme očakávali skôr v iných častiach sveta, nie za našimi východnými hranicami. Mohlo by nám byť v niečom dokonca aj inšpiráciou.


Viacerých z vás budú zrejme zaujímať aj ukrajinské učebnice. Určite sa oplatí si ich aspoň prelistovať. V porovnaní s našimi sú značne hrubšie, majú oveľa viac textu a obsahovo sa zdajú byť pre vyššie vekové kategórie žiakov, ako pre tých, pre ktorých sú určené. Všetky sú voľne dostupné na stiahnutie v pdf. Ide však o učebnice k pôvodnému kurikulu. Učebnice pre všetky predmety nájdete na nasledovných odkazoch:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť