Hore

Dopravná dostupnosť obcí v okrese (aktivita)

Aké je spojenie vášho okresného mesta (verejnou dopravou) ​s obcami a okolitými mestami? Školská geografia obsahuje relatívne málo tém, v ktorých by bola prepojená s reálnym životom žiakov. Šokujúca veta, keď všetci tvrdíme, že geografia je výsostne praktický a pre život potrebný predmet, nemyslíte? Súbor geografických poznatkov, ktoré si počas štúdia osvoja, neposkytuje žiakom príliš veľa informácií o tom, kde všade a ako nachádza geografia svoje uplatnenie. Najmä nie encyklopedické vedomosti z regionálnej geografie.

Preto je potrebné vnášať do vyučovania praktické aktivity a terénne cvičenia (na britských školách známe ako fieldwork), v ktorých by žiaci získavali a analyzovali dáta (skúmali) a následne ich spracovali do podoby konkrétneho výstupu (projektu, mapy, článku, školskej práce). Čím viac sa riešená téma venuje geografii miesta (regiónu), v ktorom žiaci žijú, tým lepšie. Oblasť v ktorej sa geografia výrazne uplatňuje, no na škole jej venujeme len málo pozornosti, je doprava. Jednou z možností, ako sa jej v škole venovať je aj úloha, v ktorej žiaci posúdia dopravnú dostupnosť obcí svojho okresu z hľadiska ich spojenia verejnou dopravou.  

Ilustračná fotografia: SAD Lučenec

Cieľ aktivity

Žiaci sa svojou vlastnou aktivitou oboznámia s počtom priamych spojov (autobusy a vlaky) medzi ich okresným mestom, obcami okresu a významnejšími mestami v okolí. Naučia sa vyhľadávať spojenia cez cestovný poriadok na internete, kvantifikovať ich v tabuľkách a získané informácie spracovať do tematickej mapy. Na záver navrhujú vlastné riešenia na zlepšenie verejnej dopravy v okrese. 

Zaradenie aktivity 

Aktivitu je vhodné realizovať ako súčasť témy doprava pri geografii Slovenska v 8. ročníku ZŠ, alebo na gymnáziách. Uplatnenie nájde aj na stredných odborných školách so zameraním na dopravu a cestovný ruch.

Forma

Aktivitu je možné zadať ako skupinovú prácu (cca 4-členné skupiny), pričom môžu byť zadania jednotlivých skupín rozdielne. Jedna spracuje napr. autobusovú, druhá zas železničnú dopravu v okrese. Niektoré skupiny sa môžu zamerať na spoje verejnej dopravy v pracovných dňoch, iné zas počas víkendov. Spracovať je možné i kraj (vyberú sa len mestá a najdôležitejšie obce), alebo susedné okresy. Vybrané skupiny môžu spracovať aj problematiku vyťaženosti jednotlivých spojov (informácie získajú od regionálnej SAD), či kvality autobusových staníc. Zaujímavým by bola realizácia dotazníka (interview), ktorý by sa zameral na spokojnosť (skúsenosti) obyvateľov (cestujúcich) s využívaním verejnej dopravy a zozbieral ich pripomienky.  

geografia dopravy

Krok za krokom

  1. Ešte pred oboznámením žiakov s cieľom aktivity, ktorej sa budú venovať, s nimi rozviňte diskusiu o tom, ako (a či vôbec) využívajú verejnú dopravu. Koľkí žiaci ju využívajú denne pri dochádzke do školy? Rodičia koľkých žiakov využívajú verejnú dopravu pri ceste do práce? Aké majú žiaci s verejnou dopravou skúsenosti? Čo by na nej zlepšili? Poznajú odchody autobusov alebo vlakov? Vedia, kde nájdu cestovný poriadok? Aký je rozdiel medzi MHD, prímestskou a diaľkovou verejnou dopravou? Koľko stojí lístok? 

  2. Keď sú už žiaci do témy verejnej dopravy vtiahnutí, informujte ich, čomu sa budú v rámci aktivity (projektu) venovať. Nechajte ich (alebo im pomôžte) vytvoriť pracovné skupiny a každej zadajte prácu na pozmenenom zadaní, čím predídete tomu, aby pracovali viacerí na tom istom. 

  3. Na začiatku potrebujú žiaci získať informácie o spojoch medzi ich okresným mestom a všetkými obcami v okrese. Okrem toho nás bude zaujímať aj spojenie z okresného mesta do susedných okresných miest a významnejších sídiel, ktoré už ležia za hranicou nášho okresu. Rovnako potrebujeme zistiť aj spoje z okresného mesta do významných miest Slovenska – hlavné mesto a krajské mestá. 

  4. Žiaci pracujú s online cestovným poriadkom na adrese cp.sk. Ak s ním doteraz ešte nepracovali, nechajte im čas na oboznámenie sa s jeho intuitívnym ovládaním, prípadne im ho aspoň krátko predstavte. Úlohou žiakov je získať informácie o priamych spojoch z ich okresného mesta do všetkých obcí v okrese + spomínané mestá a obce v predchádzajúcom bode. Okrem počtu spojov sa žiaci zamerajú aj na čas prvého (ranného) a posledného spoja. Svoje zistenia zapisujú do hárku bádateľa, ktorý si stiahnete na tomto odkaze. Žiakov upozornite, že táto fáza je časovo náročná, no bez nej sa k skutočnej analýze a výslednej mape dostať nedá. Ak uznáte za vhodné, vyhľadávanie týchto informácií môžete zadať aj ako prácu na doma. Žiakom požiadajte, aby boli dôslední a získali, čo najpresnejšie údaje. Niektoré nepresnosti by sa ľahko ukázali v tabuľke aj na výslednej mape.

  5. Keď už majú získané všetky potrebné informácie, požiadajte žiakov, aby ich prezentovali ostatným skupinám. S ktorými obcami je okresné mesto spojené najvyšším počtom dopravných spojov? Do ktorých je, naopak, najväčší problém cestovať? S koľkými (a ktorými) mestami má okresné mesto priame dopravné spojenie? Ktorý druh dopravy je pre obyvateľov okresu významnejší – autobusová, alebo železničná doprava? Zamerajte sa aj na časy prvých a posledných spojov. Prečo idú ranné spoje tak zavčasu? Do ktorých obcí by sa už žiaci po určenom čase (napr. 16:00, 18:00, 20:00) verejnou dopravou nedostali? Ako to vplýva na kvalitu života tamojších (najmä mladých) obyvateľov? Ako súvisí kvalita verejnej dopravy s rastúcim uprednostňovaním individuálnej automobilovej dopravy? 

  6. Žiaci tvoria mapu, do ktorej prenesú získané údaje z hárku bádateľa metódou čiarových znakov. Ako vyzerá takto vytvorená mapa pre autobusovú dopravu z mesta Banská Štiavnica, si môžete pozrieť tu. Ukážte ju žiakom ako príklad. Mapu je možno tvoriť v online podobe prostredníctvom Google Maps – Moje mapy (na prihlásenie sa potrebujú mať žiaci Google účet – napr. Gmail), alebo na veľký papier, na ktorý sa najskôr nanesú hranice okresu a poloha riešených miest a obcí. Môžu ju vytvoriť tak, že si ju premietnu na papier cez projektor a prekreslia. Mapy všetkých okresov Slovenska nájdete vo vysokom rozlíšení na tomto odkaze.

  7. Dopravné spojenie medzi okresným mestom a riešenými obcami značia žiaci do mapy tak, že ich spoja čiarou, ktorej hrúbka závisí od počtu priamych spojov. Okresné mesto tak bude s obcou, s ktorou ho spája len jeden autobus denne, na mape spojené najtenšou čiarou. K jednotlivým čiaram môžu žiaci uviesť počet spojov aj číslicou. Výsledkom by mala byť mapa pripomínajúca ružicu, ktorá vychádza z okresného mesta.

  8. Keď je už mapa hotová, čo sa z nej dá dozvedieť? Čo vplýva na počet spojov medzi okresným mestom a obcami? Ich vzájomná vzdialenosť, počet obyvateľov, alebo poloha na hlavnej trase? Požiadajte žiakov, aby sa zamysleli nad návrhmi riešení problémov verejnej dopravy v ich okrese (regióne). Čo by zmenili, upravili? Kde sú zle nastavené časy spojov, kde je ich málo, kde priveľa? 

  9. Záverom snaženia je veľká prezentácia všetkých máp, ich vzájomné posúdenie a reflexia toho, čo sa žiaci počas práce naučili, čo im robilo najväčšie ťažkosti, čo ich prekvapilo a pod. Môžete na ňu pozvať vedenie školy, rodičov, starostu obce, či zástupcov dopravnej spoločnosti vo vašom regióne.
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť