Hore

Odkiaľ sa vzali názvy svetadielov a oceánov? (aktivita)

Používame ich úplne samozrejme – bez toho, aby sme sa zamysleli odkiaľ sa vzali. Slová pritom majú svoj pôvod, ktorému sa venuje etymológia. Tie, ktoré sú súčasťou slovenského jazyka vysvetľuje vynikajúci Stručný etymologický slovník slovenčiny. Ako geografov nás okrem bežných slov zaujímajú najmä geografické názvy – toponymá. Štandardizované názvy geografických názvov objektov z územia mimo SR nájdete v zozname Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Odkiaľ sa však vzali názvy svetadielov a oceánov? Hľadaním odpovedí na túto otázku som sa venoval už dávnejšie v článku na blogu.

názvy svetadielov pôvod

Etymológia v geografii? Prečo nie!

Ako túto zaujímavú tému pretaviť do školskej geografie? Napríklad cez jednoduchú aktivitu, v ktorej majú žiaci za úlohu preštudovať krátke texty o vzniku názvov svetadielov (a oceánov) a následne ich priradiť k obrázkom. Aktivitu som odskúšal so žiakmi 5. až 7. ročníka a fungovala dokonale. Riešenie si vyžadovalo pozorné čítanie, prácu s textom (čím sa rozvíja čitateľská gramotnosť) a dôvtip pri identifikácii správnych dvojíc (text + obrázok).  Žiaci môžu pracovať samostatne, vo dvojiciach, ale aj v menších skupinách. Aktivita nezaberie viac ako 15 minút (aj s krátkou diskusiou) a žiakov oboznámi s prekvapivým pôvodom názvov svetadielov a oceánov. V rámci regionálnej geografie ju môžete využiť ako úvodnú tému do štúdia ktoréhokoľvek svetadielu. Stačí si len vytlačiť a nastrihať kartičky.

odkiaľ sa vzali názvy svetadielov

Na stiahnutie: 

didaktická hra geografia

Po prezentácii žiackych riešení odporúčame rozvinúť diskusiu, v ktorej položíte viacero otázok na porozumenie prečítaných textov. Môžu znieť napríklad takto: Ktorý svetadiel je pomenovaný podľa človeka, ktorý skutočne žil? Prečo nesie svetadiel jeho meno? Názvy ktorých svetadielov alebo oceánov vychádzajú z mytológie? Ktoré svetadiely a oceány pomenovali už starovekí Gréci? Ktoré názvy sa odvíjajú od polohy daných svetadielov (boli východne, južne a pod. od Grécka)? V ktorom slovenskom meste je socha mytologického obra Atlanta? Poznáte príbehy vzniku geografických názvov zo Slovenska, vášho regiónu, mesta? 

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii