Hore

Nápady na prácu s mapou. Množstvo námetov a inšpirácií pre (nielen) školskú geografiu

Vyrobte si nástenné mapy

Vytvorte spolu so žiakmi veľké nástenné mapy na tému, ktorú práve preberáte. V triede ju zaveste na stenu, nech tam visí dlho na očiach. Založte so žiakmi tradíciu, že s každým ďalším učivom vyznačia do mapy nové informácie, až z pôvodne prázdnej slepej mapy vznikne farebné dielo, ktoré bude neustále otvorenou učebnicou geografie v triede. Postup ako na to, nájdete v tomto článku.

ako si vyrobiť nástennú veľkú mapu

Cvičte zrak na slepých mapách

Vedieť lokalizovať dôležité geografické prvky je neod-mysliteľnou súčasťou vedomostí a schopností, ktoré má žiak počas školskej dochádzky nadobudnúť. Ideálnym nástrojom na precvičovanie týchto kompetencií sú slepé (obrysové) mapy. Práca s nimi by mala byt prirodzenou súčasťou väčšiny vyučovacích hodín geografie. Kde ich nájsť a ako s nimi ďalej pracovať sa dozviete v tomto článku.

Hrajte sa veľa mapových hier

Z princípu slepých máp vychádza aj väčšina mapových hier, ktoré sa dajú hrať online – v prípade školy napr. aj pred celou triedou na interaktívnej tabuli. Zo zoznamu hier si vyberte tú, ktorú práve potrebujete. Ak ste nenašli mapu, ktorú práve potrebujete, nezúfajte. Jednoducho a rýchlo si vytvoríte vlastné mapové hry, s ktorými u žiakov zabodujete. Ako na to vám prezradí tento článok. Vyčerpávajúci zoznam mapových hier poskytuje aj článok Poďte sa hrať – mapové hry, ktoré preveria vaše geografické vedomosti.

Vyzbrojte triedu atlasmi a mapami

Znie to ako veľmi neoriginálna rada, prečo to však pre istotu neuviesť aj tu. Ak je to len trochu možné a vaši žiaci nie sú chovanci z oddelenia šeliem, nechajte im atlasy alebo mapy v triede aj mimo hodín geografie. Najlepšie tam, kde ich budú vidieť. Je dokázané, že prítomnosť kníh zvyšuje šancu, že z detí vyrastú čitatelia. Prečo nedokázať, že podobná spojitosť funguje aj s mapami, schopnosťou detí mať k nim vzťah a vedieť s nimi pracovať? Nemusíte riskovať zničenie drahých atlasov, vystačíte si aj so zdarma získanými mapami z turistických centier, mapami z novín, časopisov apod. Tipy na kvalitné atlasy (nie tie školské) nájdete aj v našej pravidelnej rubrike

Mapovanie aktualít

Prineste do školy reálny svet. Poproste žiakov, aby mapy zobrazujúce aktuálne udalosti vo svete, ktoré nájdu v novinách, časopise alebo na internete, priniesli na hodinu geografie. Každú takúto mapu by mali aj stručne opísať – akú oblasť sveta zachytáva, čo je jej témou a čo sa z nej dá dozvedieť? 

Zbierajte pohľadnice zo sveta

Nadchnite žiakov možnosťou zbierať pohľadnice a cez ne spoznávať svet a jeho obyvateľov. Spoznajte službu Postcrossing, nechajte žiakov zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch pri písaní správ do zahraničia a všetkým pohľadniciam, ktoré vám prídu, zaznačte ich polohu na veľkej nástennej mape v triede alebo na chodbe školy. Pekná zbierka pohľadníc sa stane triednou pýchou. Viac o Postcrossingu sa dozviete na tomto odkaze.  

Postcrossing geografia mapa pohľadnice

Krátke aktivity na čítanie z mapy

Keď začínate pracovať s pre vás novými žiakmi, je vhodné overiť hĺbku ich znalostí ešte predtým ako sa pohnete ďalej. Schopnosť pracovať s mapou a porozumenie jej jazyku sa dá overiť a prehlbovať aj cez krátke cvičenia ako sú napr. Freedonia alebo Záhada ostrova Nukupule. Aktivity využijete aj u piatakov alebo na začiatku školského roka na rozohriatie mozgových závitov.

Princíp tvorby tematických máp

Je nepochopiteľné, že prakticky nikde v ŠVP nie je požiadavka na to, aby žiaci dokázali tvoriť tematické mapy na akúkoľvek tému s využitím jednoduchých kartogramov. Učitelia by to mali vziať do vlastných rúk a túto tvorivú činnosť do vyučovania zaradiť. Ak súhlasíte, tu nájdete cvičenie na tvorbu takýchto máp. 

Nechajte žiakov stať sa mapou

Niekedy je fajn trochu sa rozhýbať. Vymyslite aktivitu, pri ktorej riešení sa budú žiaci v triede presúvať ako objekty na mape. Inšpirovať sa môžete aj aktivitou Ľudia sú v pohybe v meniacej sa krajine. Pri mladších žiakoch sa mi osvedčila táto jednoduchá metóda – každý z nich predstavuje vybraný geografický prvok a ich spoločnou úlohou je vytvoriť mapu, na ktorej nájdu všetci z nich svoju správnu polohu.  Ak je napr. sever pred tabuľou, v prípade mapy Ameriky tam bude stáť žiak Severný ľadový oceán, na opačnej strane triedy pod nástenkou bude zas žiak reprezentujúci Ohňovú zem. Žiaci sa môžu do svojej úlohy vžiť aj tak, že sa pokúsia zahrať malú pantomímu – New York môže robiť napr. raperské gestá 🙂 

živá mapa zážitková geografia

Ako je čo veľké?

Porovnávajte, čo je ako veľké a nezabudnite ani na skreslenia, ktoré môžu byť na mapách spôsobené mapovými zobrazeniami. Žiaci tak neraz prichádzajú k nesprávnym záverom – Grónsko je väčšie ako Afrika. Zadajte im úlohy na porovnanie vybraných štátov, svetadielov, alebo jazier pomocou online nástrojov, ktoré ich budú baviť. Bližšie ich spoznáte na tomto odkaze.

Zahádžte si so Zemou

Zožeňte si nafukovaciu Zem. Na Slovensku síce nemajú tak parádne modely ako v tomto e-shope, ale nejaké sa predsa len nájdu (tutu alebo lopta tu). Na prvom stupni je využitie jasné, nad staršími žiakmi už možno pochybujete. Prečo to však neskúsiť? Hra a zábava je dobrá v každom veku. Žiaci si napr. môžu Zem hádzať a každý z nich má za úlohu pomenovať vždy tie miesta, na ktorých sa jeho ruky dotýkajú povrchu glóbusu. Ak sa vám podarí zohnať aj slepý glóbus, na ktorý je možné písať a využívať ho ako klasickú obrysovú mapu, máte u mňa obdiv. Nafukovací glóbus je možné využiť aj pri učivách o svetadieloch – žiaci na ňom môžu opísať klimatické alebo rastlinné pásma, pohoria, štáty a pod. Pomôcku spomíname aj v tomto článku.

nafukovací glóbus

Mapové hádanky

Pre žiakov pripravte pravidelnú dobrovoľnú súťaž, ktorú nazývam Mapovník. Každý týždeň im predložte jednu tematickú mapu sveta bez názvu, legendy a popisu. Úlohou žiakov je zistiť, čo daná mapa zobrazuje. Vyzerá to jednoducho, no dopracovať sa k správnemu riešeniu si neraz vyžaduje dobré analytické myslenie a znalosť geografických súvislostí. Ako príklad mapy v hádanke môže poslúžiť nižšie zobrazená mapa Európy. Vedeli by ste, že zobrazuje členské štáty EÚ a spomedzi nich tie (vyznačené červenou farbou), ktoré sú monarchiami?  

mapové hádanky

Živé vrstevnice

Vdýchnite život vrstevniciam! S pomocou aplikácie pre tablety a mobilné telefóny s názvom LandscapAR nadchnete nielen piatakov pri vysvetľovaní, čo to tie čiary na mape vlastne znamenajú. Ako ukážku toho, čo aplikácia dokáže, poslúži video nižšie. Ak sa chcete inšpirovať ako ju využívajú iní, na TUUL nájdete celý metodický postup.

Zemiakové vrchy

Vrstevnice zvládnete bez problémov aj bez tabletov a iných technických vymožeností. Vystačíte si len so zemiakmi. Neveríte? Pozrite sa, ako na to

zemiak vrstevnice hravá geografia

Place Spotting

Mapové hry nemusia byť len o klasickom určovaní polohy geografických prvkov na mape.  Skúste mapové hádanky cez www.placespotting.com. Pomocou tejto služby ich môžete nielen hrať, ale aj vytvárať vlastné. O čo ide? Úlohou hráča je rozpoznať vybranú lokalitu cez pohľad zhora (satelitnú mapu). Lokalitou môže byť napr. hrad, námestie, mesto, polostrov, záliv. Pre vyriešenie hádanky je nutné nájsť dané miesto na mape. Pre zjednodušenie hádanky ju môže autor doplniť o slovné indície.. Po vyriešení hádanky sa hráčovi odhalí správa od tvorcu hry, ktorá slúži aj ako dôkaz o úspešnom absolvovaní. Hádanky cez Place Spotting sa dajú využiť ako motivácia pred preberaním nového učiva, alebo vo fixačnej fáze. Osvedčilo sa mi zdieľanie hier so žiakmi cez Facebook. Odpovede mi písali v správe. Hádanky môžu byť natoľko chytľavé, že sú žiaci ochotní sa im venovať aj vo voľnom čase. Ako ukážka hádanky môže poslúžiť táto zo Slovenska.  So žiakmi sa môžete dohodnúť, že si pripravia mapové hádanky sami a ich riešeniu venovať časť z ďalšej vyučovacej hodiny. V prípade, že máte tablety, alebo prístup k počítačom, bude to hodina plná pátrania. 

Veľká mapová pátračka

Cvičenie v podobe pracovného listu má za cieľ rozvinúť schopnosť žiakov pracovať s atlasom. Vyhľadávať v ňom geografické prvky podľa opisu, geografických súradníc alebo názvu.

mapová pátračka

Mapa, po ktorej môžete kráčať svetom

Školské projekty sa nemusia uspokojiť s málom. Spravte si spolu so žiakmi skutočne veľkú mapu, s ktorou bude učenie radosť! Ako na to? Čítajte viac…

veľká mapa školský dvor

Rozdiely v kartografických zobrazeniach

Svet môže byť na mapách neraz skreslený, môže za to využívanie rôznych kartografických zobrazení. Zoznámte s nimi žiakov prostredníctvom interaktívnych projekcií, ktoré nájdete na tomto odkaze, alebo ešte lepšie – venujte sa praktickej aktivite, pomocou ktorej žiaci sami spoznajú vplyv použitého zobrazenia na povrch Zeme na príklade Afriky. K téme je dostupný aj kompletný návrh vyučovacej hodiny Mapy, ktoré mýlia

mapové zobrazenia

Nerozprávajte zbytočne, mapy to povedia za vás

Sprístupňovanie nového učiva o vybranom regióne, alebo štáte sveta môže vyzerať aj inak, ako výklad spojený s prezentáciu. Ak vedia žiaci čítať z máp, dokážu pomocou nich odhaliť množstvo geografických poznatkov aj sami. Rozdeľte triedu do niekoľkých štvorčlenných skupín a do každej rozdajte školské atlasy, prípadne vami vopred nájdené a vytlačené vhodné mapy. Úlohou každej zo skupín je vo vymedzenom čase zistiť a zapísať o preberanom regióne (štáte), čo najviac informácií len na základe máp. Jedna skupina môže napríklad študovať mapy týkajúce sa rôznych aspektov obyvateľstva, ďalšie skupiny zas hospodárstvo, vyspelosť ekonomiky a zahraničných obchod, ďalšie prírodné pomery a ich vplyv na ľudské aktivity. Ako môže vyzerať takto ladená vyučovacia hodiny si môžete pozrieť na tomtotomto alebo tomto príklade.

Hrajte sa s knihou Mapy

O nádhernej knihe Mapy ste už asi počuli. Dielo mladej poľskej dvojice očarí deti aj dospelých. Nájdete v ňom desiatky kreslených máp štátov, medzi ktorými nechýbajú ani Slovensko a Česko. Prečo takéto mapy, ktoré žiakov zaujmú, nevyužiť aj v školskej geografii? Pozrite sa, ako využiť knihu Mapy na príklade Česka. Alebo aj PoľskaRakúska  alebo
Ukrajiny

kniha Mapy Česko

Pohodlne sa usaďte, let nad Zemou práve začína

Samozrejme, lietať nad Zemou je možné aj v prostredí Google Earth, kde si môžete zvoliť ľubovoľný smer vašej trasy. Možno vás však poteší len tak sedieť a nechať sa unášať bez toho, aby ste do pohybu museli sami zasahovať. Jednoduchý mapový experiment na tomto odkaze je zaujímavý v tom, že automaticky prelieta nad povrchom Zeme v rovnobežkovom smere od východu na západ. Automatické nastavenie je cez rovník, potiahnutím myši ho však môžete zmeniť hoci aj na naše geografické šírky. V školskej geografii sa dá mapa využiť na netradičné a zábavné upevňovanie vedomostí o polohe vybraných geografických prvkov. Žiakov rozdeľte do skupín, v ktorých bude ich úlohou počas letu vždy vykríknuť názov toho prvku, ktorý na území rozpoznali. Ktorá skupina ich správne pomenuje najviac? 

Vdýchnite mapám život cez ThingLink

Chcete prekvapiť žiakov niečim novým, pripraviť pre nich interaktívne poznámky, alebo im zadať netradičné projektové zadanie? Skúste ThingLink! Pomocou online nástroja premeníte statické obrázky, fotografie alebo mapy na interaktívne živé objekty. 

thinglink v škole

Mapy z potravín (jedla)

Tvoriť mapy z potravín sa môže javiť ako šibnutý nápad. Netreba sa však báť, deti to milujú! Uvarte veľký hrniec špagiet, opláchnite ich studenou vodou a žiakom v skupinách naberte primerané porcie. Komu z nich sa podarí vytvoriť najvernejšiu mapy vybraného svetadielu alebo štátu podľa mapovej predlohy z altasu? Ako to môže vyzerať si pozrite na tomto odkaze. Krásne mapy je možné vytvoriť aj s využitím rôznych druhov (resp. rôzne farebných) strukovín, ryže, korenín a pod. Pri projektovom zadaní o produkcii korenín a pochutín vo svete ma študentky gymnázia prekvapili práve takto vyhotovenou mapou (materiál nalepili na výkres s nakresleným obrysom mapy sveta) a výsledok bol fantastický! Technika bola použitá aj pri tvorbe animovaných máp v slovenskom dokumentárnom filme Felvidék – Horná zem. Vtipným a vizuálne krásnym je aj použitie jedla pri tvorbe štátnych vlajok.

mapa z jedla
Reprofoto z filmu Felvidék – Horná zem

Topografia vo vlastných rukách

Chcete priblížiť problematiku topografických máp a vrstevníc žiakom trochu inak a názornejšie? Dovoľte im pokresliť si ruky – môže to byť poučné! Hánky predstavujú vrcholy kopcov s najvyššou nadmorskou výškou, smerom od nich sa intervaly medzi vrstevnicami zväčšujú. Pri položení ruky na stôl vidíme topografickú mapu, po zovretí ruky v päsť jej trojrozmerný model. Ako chytiť topografiu do vlastných rúk sa dozviete na tomto odkaze.

vrstevnice na ruke

Mapa a základy geometrie

V 5.ročníku ZŠ sa žiaci na matematike oboznamujú so základmi geometrie – rovinnými útvarmi. Prečo nevyužiť medzipredmetové vzťahy s geografiou v jednoduchej aktivite, v ktorej je úlohou žiakov nakresliť (narysovať) nimi vymyslenú mapu mestečka, ktorá by obsahovala viacero vopred učiteľom stanovených kritérií – geometrických útvarov a vzťahov medzi nimi? Mapa mestečka musí napr. zahŕňať aspoň dve na seba kolmé ulice, dve paralelné ulice, štvorcové námestie stanovených rozmerov (na mape bude zmenšené v správnej mierke), v ktorého strede je kostol s obdĺžnikovým pôdorysom a kruhovou vežou a pod. Geometrické tvary, ktoré žiaci zakresľujú do svojich máp môžu byť aj šesťuholníky, polkruhy atď. V zadaní môžete opísať podobu mestečka aj s uvedením informácií o svetových stranách (škola je južne od námestia, železničná stanica SZ od parku…). Úlohu môžete rozšíriť aj o pomenúvanie jednotlivých ulíc a geografických prvkov mestečka (podľa spisovateľov, obľúbených hudobných interpretov, rastlinných druhov…). Druhým variantom aktivity môže byť práca s reálnou mapou mesta, v ktorej žiaci vyhľadávajú jednotlivé geometrické útvary. Ak máte prístup k počítačovej učebni, žiaci môže útvary merať a zakreslovať aj v programe Google Earth. Nájdu niečo, čo má z pohľadu zhora dokonalý kruhový, trojuholníkový alebo iný tvar?

abeceda v Google Maps

Zvieratá z kontinentov

Čo tak vyskúšať niečo ozaj podivné? Napríklad mapové cvičenie, ktoré stimuluje predstavivosť a zároveň overuje schopnosť žiakov rozpoznať jednotlivé kontinenty (časti Zeme) podľa ich tvarov. Spoznáte zvieratá z kontinentov?

svetadiely ako zvieratá

Mapy ako umenie

Mapa nemusí byť len nosičom informácií, ale aj umeleckou výpoveďou autora, ktorý sa cez ňu pozerá na svet. Pri detských mapách to platí dvojnásobne. Tiež ste ako deti nejaké kreslili? Pozrite si výber máp z medzinárodnej súťaže Detská mapa roka. Potešia oko aj prinútia k zamysleniu. Neraz sú obrazom sveta, ktorý by mohol existovať, keby boli dospelí rozumnejší.

detské mapy súťaž

Pomýlené mapy

Odhalia žiaci geografické omyly na mapách vo vysielaní správ, v novinových článkoch, alebo v propagačných materiáloch cestovných kancelárií či leteckých spoločností? Sú geograficky podkutí natoľko, že si ich všimnú a uvedú na správnu mieru? Dozviete sa, ak sa s nimi zahráte Pomýlené mapy

chybné mapy na internete

Najväčšie ostrovy sveta

Spoznajú žiaci najväčšie ostrovy sveta podľa ich obrysov? Vyskúšajte cvičenie na prácu so školským atlasom, ktoré je náročnejšie, ako vyzerá.

najväčšie ostrovy sveta

Spravte si online mapové puzzle 

Viem, možno si o tom myslíte svoje a čudujete sa, čo sa už len takto žiaci naučia. Zmýšľal som rovnako. Časom však pochopil to, čo v Montessori školách vedia už dávno – najmä mladší žiaci premýšľajú rukami. Ak máte dosť prostriedkov a môžete si zakúpiť originálne pomôcky pre tento alternatívny spôsob výučby, ide o niečo takéto. Bežné mapové puzzle však nájdete aj lacnejšie. Počas práce s interaktívnou tabuľou som dal občas mapové puzzle žiakom aj cez ňu. Mali ste to vidieť, boli nadšení. Svoje vlastné interaktívne puzzle si môžete vytvoriť z ľubovoľného obrázku v priebehu minúty. Jigidi je stvorené práve na to. Ako ukážku si skúste puzzle z Európy. Môj komplikovanejší experiment s puzzle si môžete vyskúšať v troch leveloch aj v aktivite Zatúlané štáty EÚ. Mnoho online interaktívnych mapových puzzle nájdete aj tu. V prípade, že máte k dispozícii tablety, skúste aj aplikáciu World Map Puzzle. Prečítajte si aj komplexnejší článok Lepšej geografie o využití puzzle v geografickom vzdelávaní.

Vytvorte si mapové mega puzzle

Ako je možné vytvoriť si mapové puzzle svojpomoc-ne? Všetko, čo na to potrebujete je len trpezlivosť na vystrihovanie dielikov v tvare štátov (krajov a pod.), dostatok času, tlačiareň, hrubé papiere a v ideálnom prípade laminátor. Pozrite sa, je to veľké! 

ako vyrobiť mapové puzzle doma

Staňte sa astronautmi z ISS

Pri učivách z regionálnej geografie skúste okrem tradičných slepých máp použiť aj satelitné snímky, alebo fotografie od astronautov z medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Úlohou žiakov je vypátrať, ktoré geografické prvky sa na záberoch nachádzajú. Ako príklad takejto sady snímok môže poslúžiť mapová aktivita o Európe.   

satelitná snímka Gibraltár

Vymodelujte si krajinu

Pri netradičných mapových aktivitách nemusíte ostať obmedzení len dvomi rozmermi. Spolu so žiakmi vytvárajte trojrozmerné mapy. Táto činnosť nie je len o rozvíjaní geografických znalostí, ako je práca s mapou alebo spoznávanie topografie zvoleného územia. Žiaci sa pri jej realizácii nezaobídu ani bez predstavivosti, schopnosti odhadovania, plánovania, kreativity a trpezlivosti. A vôbec, je to zábava! Ako na to sa dozviete na tomto odkaze. Inšpirovať sa môžete aj fantastickou 3D mapou žiakov zo základnej školy v Nových Sadoch.  

3D model Ázie škola projekt geografia

Vytýčte hranice 

Časovo nenáročná, na pamäť však obtiažna úloha, ktorú môžete využiť pri rôznych učivách regionálnej geografie. Žiakom rozdajte obrysové mapy (každému jednu, alebo jednu do dvojice), na ktorých nie je okrem obrysu pevniny vôbec nič. Ich úlohou je v stanovenom čase do mapy dokresliť, čo možno najpresnejšie všetky hranice (a tak aj štáty), na ktoré si dokážu spomenúť. Komu sa to podarí najpresnejšie? Vyskúšať môžete aj variantu, pri ktorej dáte žiakom minútu pred začiatkom hry na štúdium mapy v atlase. U mladších žiakov je vhodné vyskúšať aj úlohu na obyčajné prekreslenie hraníc z atlasu do ich prázdnej obrysovej mapy. Na prvý pohľad je úloha zbytočná a hlúpa, rozvíja však pamäť a zároveň vám môže poslúžiť ako nástroj na detekciu učebných typov u žiakov. Hranice môžu byť v aktivite samozrejme nahradené aj čímkoľvek iným – znače-ním priebehu pohorí, nížin, riek, polohy miest. 

Mapa spamäti

Ako dobre poznajú vaši študenti Európu alebo Slovensko? Videli už mapu toľkokrát, že ju nakreslia aj spamäti? Vyskúšajte to v zábavnej aktivite, v ktorej majú za úlohu nakresliť mapu na prázdny list papiera. Komu sa podarí nakresliť najkrajšia a najpresnejšia mapa? Ako to celé vyzerá si pozrite na tomto odkaze.

mapa Európy kreslená

Zem bez kontinentov

Podobná aktivita, ako tá predošlá. Rozdiel je len v tom, že žiaci nekreslia kontinenty na prázdny papier, ale na mapu, na ktorej sú zakreslené ostrovy. Zadanie cvičenia je dostupné tu.

Zem bez kontinentov mapová hra

Mapová abeceda

Jednoduchá súťaž na prácu s atlasom a vyhľadávanie lokalít podľa registra. Každému žiakovi určte jedno písmeno abecedy (alebo všetkým rovnaké v prípade súťaže s rovnakými podmienkami), ku ktorému má za úlohu vyhľadať aspoň jedného zástupcu pre čo najviac kategórií geografických prvkov (štát, mesto, rieka, more, záliv, jazero, prieliv, pohorie apod.). Hľadá sa na celom svete, alebo vo vopred dohodnutej oblasti – svetadieli, alebo štáte. Stručne a jasne – Meno, mesto, zviera, vec v pátračskej mapovej podobe. Zadanie môže vyzerať takto

Hry s Google Street View

Spravte žiakom netradičnú súťaž s hrami, ktoré pracujú s Google Street View. Teleportujú ich vždy na nové neznáme miesto a úloha je jasná – identifikovať, kde sa to vlastne ocitli. Niekedy ľahké, inokedy menej. Aktivita je výborným spôsobom na aplikáciu viacerých geografických poznatkov – aké je kde podnebie, architektúra, typ písma, ekonomická vyspelosť, reliéf – to všetko môže pomôcť pri správnom určení náhodného miesta výskytu v hre a pre hráča získať body. Hrám je venovaný samostatný článok.

google street view hry

Opíšte mapu príbehom

Mapy sa nemusia tvoriť len z príbehov, pokojne to môže byť aj naopak. Keď som raz objavil nádherné a vtipné kresby všetkých štátov EÚ v publikácii Jednotní v rozmanitosti (dá sa získať aj bezplatne v tlačenej verzii), skrsla mi v hlave myšlienka prepojiť geografiu so slovenským jazykom. Myšlienka to nie je nijako svetoborná, výsledné práce ôsmakov však stáli za to. O čo ide? Každému žiakovi (alebo dvojici) rozdajte náhodne vybraný, odlišný štát EÚ na kresbe z už spomínanej publikácie. Nechajte im čas na to, aby sa so svojou krajinou na kresbe „spriatelili“ a čo najlepšie ju pomocou nej spoznali. Vyzvite ich, aby v stanovenom čase (dal som im celú hodinu a niektorí nadšenci chceli pokračovať aj doma) napísali príbeh o krajine len podľa toho, čo vidia na kresbe. Fantázii sa medze nekladú, príbeh dokonca nemusí byť ani úplne fakticky správny, ak napr. nevedia identifikovať osobu na obrázku, jej význam alebo profesiu si môžu vymyslieť. Ak sa chcú žiaci dopátrať k skutočnej podstate nakreslených postáv, alebo stavieb, umožnite im nájsť si potrebné informácie na internete (aj cez ich mobily). Výber žánru nechajte voľný – niektorí žiaci si vyberú obyčajný geografický opis, iní historický príbeh a ďalší možno fantasy detektívku. Podstatné je, aby cítili radosť z tvorby, pokúsili sa byť kreatívni, originálni a na záver pri čítaní aj rétoricky presvedčiví.  Ak si na niečo podobné v časovo poddimenzovanej geografii nenájdete čas, skúste sa dohodnúť s kolegyňou slovenčinárkou. A ktovie, možno budete práve na slovenčine niekde zastupovať.

kreslená mapa Francúzska

Mapuj ako počuješ

Jednoduchá aktivita na precvičenie práce s mapou, pri ktorej sa rozvíja predstavivosť.  Žiakov usaďte do dvojíc tak, aby sedeli oproti sebe. Jednému z dvojice poskytnite atlas, druhého pero, prípadne sadu farebných ceruziek a obrysovú mapu vybraného štátu alebo regiónu. Žiak s atlasom postupne opisuje daný štát (región) dostatočne pomaly na to, aby pomocou neho druhý žiak vo dvojici stihol kresliť mapu. Aktivita sa dá využiť pri konkrétnych učivách regionálnej geografie. V prípade, že je opis dostatočne presný, výsledkom môže byť celkom správna mapa. Ak sa napríklad práve učíte o Francúzsku, žiakovi, ktorý v aktivite kreslí, dajte takúto mapu.  Žiak, ktorý opisuje polohu hlavných geografických prvkov Francúzska, využíva pri opise svetové strany, umiestnenie miest na riekach alebo ich sútokoch, polohu voči moriam a zálivom a pod. Šikovnejší žiaci môžu pri opise a tvorbe mapy využívať aj mierku mapy. 

Odkiaľ je ktorá fotografia? Hra na mapového detektíva

Medzi základy geografického myslenia patrí podľa Štátneho vzdelávacieho programu aj schopnosť čítať mapy, pracovať s nimi, analyzovať ich obsah, interpretovať ho a  podľa máp sa orientovať v neznámom prostredí. Žiaci by mali byť schopní prezentovať informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, mapy, diagramy, fotografie a pod.). Dôležitosť práce s fotografiami a tzv. geomédiami sa spomína aj v britskom Manifeste geografického vzdelávania, ktorého súčasťou je aj viacero návrhov praktických aktivít. Aj preto vznikla netradičná aktivita Odkiaľ je ktorá fotografia.

mapový detektív

Pozrime sa na to zhora

Netradičné cvičenie na rozvíjanie schopností práce s mapou v sebe spája interpretáciu mapy a leteckej snímky rovnakého územia. Cvičenie je spracované na príklade obce Hliník nad Hronom. Stačí ho len vytlačiť a vaši žiaci sa premenia na pátračov.

práca s mapou

Čo všetko nám prezrádzajú vrstevnice?

Rozviňte schopnosť žiakov rozumieť topografickým mapám cez sériu netradičných cvičení zameraných na vrstevnice a zobrazovanie nadmorskej výšky. 

vrstevnice

Vrstevnice a nadmorská výška v Google Earth

Viete, že do Google Earth sa dajú stiahnuť aj vrstevnice pre územie Slovenska a následne s nimi pracovať? Nechajte žiakov zažiť vrstevnice nakreslené priamo na trojrozmernom modeli Zeme a ľahšie pochopiť ich princíp. Určite ich zaujme aj tvorba vlastných výškových profilov pre nimi zvolené trasy. 

vrstevnice v Google Earth

Matematické úlohy v Google Earth

Matematické poznatky sa bez praktickej aplikácie môžu zdať žiakom nezmyselné. Niektoré vybrané učivá školskej matematiky si preto priam pýtajú prepojenie s príkladmi z reálneho sveta. Najdostupnejším modelom Zeme je program Google Earth, ktorého potenciál vo výuke matematiky objavilo už mnoho učiteľov. Ako ho využívajú ​a čo všetko v ňom môžu žiaci skúmať? Pozrime sa na to bližšie.

matematika Google Earth

Zväčšovanie mapy pomocou mriežky

Zaujímavou aktivitou na geografii môže byť aj využitie metódy mriežok, ktorá sa vo výtvarnom umení používa pri prekresľovaní a zväčšovaní obrázkov a fotografií. Jej princíp je jednoduchý, no pre uspokojivý výsledok sú potrebné nielen trpezlivosť a pozornosť, ale aj presnosť, trochu počtov a geometrie. Táto aktivita je preto vhodná ako aplikácia medzipredmetových vzťahov geografie, výtvarnej výchovy a matematiky.

mriežka mapa zväčšovanie

Kreslenie máp spájaním bodiek

Jednoduchou mapovou aktivitou, môže byť aj kreslenie mapy vybraného štátu (svetadielu, regiónu) pomocou metódy bodiek, v ktorej žiaci postupne spájajú očíslované bodky tak, aby išli jednotlivé čísla zaradom. Ktorý zo žiakov odhalí, ktorý štát sa skrýva na obrázku. S kompletne nakreslenou mapou môžete následne pracovať ako s bežnou obrysovou mapou, do ktorej žiaci zakreslia najdôležitejšie geografické prvky. Viacero takýchto máp nájdete na tomto odkaze. V prípade potreby však nie je náročné vytvoriť si vlastné mapy – hoci aj v bežnom PowerPointe, do ktorého si vložíte želanú obrysovú mapu, do ktorej postupne vyznačíte a očíslujete jednotlivé body. Na záver vymažete podkladovú mapu tak, aby na tlač ostali len bodky.

mapa hra bodky

Zmapujte pôvod tovaru v obchodoch

Školská geografia a jej aktivity by mali byť, čo najviac prepojené s reálnym životom. Medzi mapovými aktivitami, ktoré som žiakom zadával, mala preto svoje miesto aj tá, v ktorej bolo úlohou zmapovať pôvod vybraných potravín, ktoré našli žiaci doma v skrini. Ďalším variantom bolo vyslanie žiakov priamo do obchodov, kde mali odpísať pôvod všetkých druhov ovocia a zeleniny. Všetky ponúkané druhy napokon vyznačili do online mapy vytvorenej cez Google Maps alebo Umapper. Výsledky boli neraz prekvapivé. Vedeli ste, že napríklad čučoriedky v regáloch hypermarketov môžu pochádzať až z ďalekej Argentíny? 

Matematické (logické) úlohy v mapách – problém štyroch farieb

Obsah školskej geografie je prirodzene prepojený s ďalšími predmetmi. Pozrime sa na to, ako sa dá geografia cez mapy prepojiť s matematikou aj inak, ako len cez prácu s grafmi a štatistickými údajmi.

problém štyroch farieb geografia

Zložte si mapy z Lega

Je len málo hračiek, ktoré rozvíjajú detskú kreativitu viac ako LEGO. Prečo jeho základné kocky nevyužiť aj pri tvorbe máp? Jediným problémom môže byť ich nedostatok, všetko ostatné sa už (s pričinením žiakov) spraví samo. Žiaci môžu vytvárať mapy sveta, svetadielov alebo štátov podľa atlasu, alebo tak, že nimi vyplnia obrysovú (slepú) mapu. Zložitosť vytváraných máp je možné prispôsobiť časovým možnostiam, veku a schopnostiam žiakov. Okrem klasických máp tak môžu žiaci vytvárať aj ich 3D verzie, pri ktorých budú napr. pohoria vytvorené viacerými na seba zloženými kockami (môžu byť hnedé). Ako inšpirácia môžu poslúžiť ukážky – tu a tu. Stavať mapy môžete aj bez kociek LEGO, pozrite si, čo všetko sa dá s virtuálnou stavebnicou.  Kocky sa dajú využiť aj ako výborná pomôcka pri tvorbe rôznych grafov, kartogramov a pod.    

mapa Lego

Kartodiagramy ako špajdle

Viaceré pedagogické smery dokazujú, že deti sa učia najefektívnejšie vtedy, keď majú možnosť ohmatať a rukami pracovať s učivom. Prečo teda nevyužiť prvky Montessori pedagogiky aj v bežnej školskej geografii? Pri prakticky ktoromkoľvek učive regionálnej geografie môžete žiakom zadať tvorbu tematickej mapy, cez ktorú si zdokonalia nielen schopnosť tvorby samotnej mapy, ale zároveň sa cez ňu oboznámia aj s obsahom daného učiva. Ako príklad si ukážme tvorbu špajdlovej mapy, ktorá bude zobrazovať počet obyvateľov jednotlivých štátov EÚ metódou kartodiagramov. Práve tie budú vytvorené zo špajdlí. 

mapa zo špajdlí

Mapovo-obrázkové pexeso

Využitie pexesa vo vzdelávaní môže mať veľa podôb a viacero benefitov. Najčastejšie sa uvádza rozvíjanie pamäte a schopnosti sústrediť sa. V prípade spájania nerovnakých dvojíc môže pexeso slúžiť aj ako vhodný nástroj pri upevňovaní učiva. Vyskúšajte netradičné pexeso, v ktorom žiaci neotáčajú pravidelne usporiadané kartičky, ale jednotlivé štáty priamo na mape.

pexeso mapa európa

Lodičky – geografické súradnice hrou

​Nie nadarmo sa o dezorientovanom človeku hovorí, že nevie, kde je sever. Určiť vybrané miesto na mape pomocou geografických súradníc patrí k základným schopnostiam, ktoré by mali žiaci počas školskej geografie nadobudnúť. Pochopenie témy s tak zradnými pojmami, ako sú geografická šírka a dĺžka, rovnobežky a poludníky, robí problémy nejednému žiakovi. Vneste do vyučovania hru, ktorá pomôže osvojiť si geografické súradnice aj tým, ktorí sa v tom celom strácajú. Garantujeme, že Lodičky budú mať úspech!

lodičky hra geografia

Lodičky – geografické súradnice hrou

Všetci máme svoje životné príbehy. A všetky príbehy sa spájajú s miestami, na ktorých sa odohrali. Geografia má tak v porovnaní s ostatnými predmetmi výhodu, že sa môže vo väčšej miere opierať o skúsenosť žiakov. Spoznajte ich osobnú (personálnu) geografiu cez mapy ich životov

geografia projekt žiaci

Geografická súťaž Zemeznalec

V úlohách jednotlivých kôl našej geografickej súťaže Zemeznalec sa pravidelne vyskytujú aj úlohy na prácu s mapou. Nájdite si tie, ktoré vás zaujmú. 

Detské mapy vymyslených svetov

Dovoľte žiakom popustiť uzdu ich fantázie! Možno budete prekvapení, ale fantastické fiktívne svety na svojich mapách zachytia. 

detská mapa nukupule ostrov

Online atlas mapy.cz

Ak hľadáte alternatívu k tlačenému školskému atlasu, určite to skúste s online verziou atlasu na Mapy.cz. Obsahuje množstvo tematických máp, z ktorých mnohé sa v bežnom atlase ani nevyskytujú. Výhodou je, že všetky mapy sú zooomovateľné.

Tvorte krásne mapy v novom Google Earth

V online verzii Google Earth si dokáže mapu vytvoriť každý. Je to jednoduché a vyzerá to výborne. Ak si chcete spraviť vlastný mapový príbeh, nech sa páči, tu je podrobný návod, ktorý vám povie ako na to.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť