Hore

Siluety európskych miest (aktivita)

Viaceré mestá sú rozpoznateľné aj podľa ich panorám, resp. siluet (v angličtine skyline). Dominujú im najvyššie stavby, ikonické pamiatky alebo nezameniteľné prírodné prostredie – ťažko si napr. predstaviť Poprad bez Tatier v pozadí. Cieľom školskej geografie je naučiť žiakov spoznávať svet. Nikde v ISCEDe sa síce identifikácia vybraných miest podľa ich známych pamiatok, stavieb alebo charakteristík neuvádza, myslím si však, že priemerne vzdelaný človek by mohol podľa fotografie spoznať napr. Sydney alebo Londýn. A napokon, prečo nespojiť panorámy miest s ďalšími úlohami v jednej aktivite? Už dávnejšie som vytvoril krátku aktivitu so zjednodušenými čiernobielymi siluetami známych miest, v ktorej bolo úlohou žiakov tieto mestá na obrázkoch identifikovať. Na SME dokonca vznikol podobný online kvíz. Ponúkaná aktivita bude ale komplikovanejším rébusom.

silueta mesta

Postup

 1. Žiakov rozdeľte do cca štvorčlenných skupín. Do každej z nich rozdajte školský atlas sveta a vopred nastrihané kartičky so siluetami miest, ktoré ste si pripravili pred vyučovacou hodinou. Stiahnete a vytlačíte ich zo súboru nižšie.

 2. Nechajte žiakom približne 5 až 10 minút na identifikáciu miest z kartičiek. Svoje odpovede vpisujú do odpoveďového hárka, ktorý nájdete na stiahnutie nižšie. Prezraďte im, že dve mestá sa do sady kartičiek zamiešali a logicky tam nepatria – žiaci ich názvy v odpoveďovom hárku zakrúžkujú a slovne zdôvodnia, prečo tieto mestá zo sady kartičiek vyradili. Žiakov nezabudnite vyzvať, aby v rámci skupín medzi sebou komunikovali tak, aby nerušili ostatné skupiny a zároveň im zbytočne nevyzradili svoje odpovede. Počas práce v skupinách im neraďte a nepomáhajte, ak to nie je vyslovene nutné.

 3. Po stanovenom čase aktivitu prerušte a požiadajte každú skupinu, aby prezentovala názvy dvoch miest, ktoré do sady kartičiek podľa ich názoru nepatria a prečo. Pod akými číslami na kartičkách sa tieto mestá skrývali? 

  Správne odpovede sú Rio de Janeiro  (kartička č.10) a Sydney  (kartička č.14)  – ide o jediné mestá v sade, ktoré nie sú z Európy. Za každé z týchto miest (správne pomenované aj zakrúžkované) získava skupina jeden bod. Rovnako jeden bod sa získava aj za správne zdôvodnenie výberu týchto miest. V tejto fáze aktivity je potrebné zamedziť prípadnému podvádzaniu zo strany žiakov v podobe prepísania alebo dopísania odpovedí.

 4. Po zapísaní počtu získaných bodov z predchádzajúceho kroku na odpoveďové hárky jednotlivých skupín, pokračujte ďalej nasledovne:  Vyzvite skupiny, aby prezradili počet miest (okrem dvoch, ktoré boli mimo Európy), ktoré pomenovali. Upozornite ich, aby uvádzali len celkové číslo, žiadne konkrétne názvy miest. Počty pomenovaných miest postupne zapíšte na tabuľu vedľa názvov skupín. 

 5. Žiakov v jednotlivých skupinách sa ďalej opýtajte, pri koľkých mestách sú si absolútne istí svojou odpoveďou. Toto číslo následne zapíšte za to, ktoré ste skupine zapísali ako počet pomenovaných miest (napr. 14/10).

 6. Prekvapte ich nasledovnými pravidlami, o ktorých doteraz nevedeli.  Za každú odpoveď, ktorú označia ako tú, o ktorej správnosti sú presvedčení a ktorá bude aj skutočne správna, získajú na konci celej aktivity 2 body.  Ak sa pri nej však mýlia, 2 body im budú odrátané. Zároveň ich informujte, že v ďalšej fáze aktivity od vás dostanú toľko kartičiek s indíciami, ktoré ich môžu nasmerovať k správnym odpovediam, koľko svojich odpovedí teraz označia za neisté. Za každú správnu odpoveď, ku ktorej sa dopracujú s pomocou indície, získajú na konci celej aktivity 1 bod. Ak im k správnej odpovedi indícia nepomôže, za každé takto nesprávne pomenované mesto sa im 1 bod odráta. 

 7. Nechajte žiakom chvíľu na premyslenie ich stratégie – budú riskovať a veriť svojim odpovediam, alebo zvolia istejšie získanie (i keď menej) bodov cez indície? Následne ich vyzvite, aby na odpoveďovom hárku hviezdičkou definitívne označili tie názvy miest, pri ktorých sú si istí svojou odpoveďou. S týmito odpoveďami už odteraz nemôžu pracovať, prepisovať ich, ani ich nijako meniť. Pri každej skupine si takto označené mestá zapíšte, aby ste predišli prípadnému podvádzaniu. 

 8. Každá skupina si vyberie jednu indíciu ku každému mestu (číslu kartičky), ktoré v predchádzajúcom bode neoznačila hviezdičkou. Ku každému mestu je pre aktivitu vytvorených viacero indícií, z ktorých si zástupca skupiny vyžrebuje len jednu. Indície vytlačte a nastrihajte pred vyučovacou hodinou. Nájdete ich medzi súbormi na stiahnutie. Indície žrebujte pre jednotlivé skupiny v náhodnom poradí, poproste žiakov, aby nezačali pracovať skôr, ako má každá skupina rozdané všetky indície.

 9. Nechajte žiakov pracovať cca 5 – 10 minút, počas ktorých sa pomocou indícií snažia odhaliť identitu jednotlivých miest. Pred ukončením časového limitu musia všetky svoje odpovede vpísať do odpoveďového hárku.

 10. Spoločná kontrola výsledkov a počítanie bodov. Na tabuľu napíšte čísla od 1 do 18. Vyzvite jednotlivé skupiny, aby postupne uvádzali svoje odpovede. Tie vždy vedľa daného čísla zapisujte. Ak sa niektorá odpoveď (názov mesta) pri jednom čísle opakuje viackrát, robte pri nej čiarky. Keď svoju odpoveď pre dané číslo (siluetu mesta) povedali všetky skupiny, prezraďte správnu odpoveď. Správne odpovede nájdete na konci dokumentu so siluetami miest. Za každú správnu a za každú nesprávnu odpoveď si skupiny pripočítavajú, alebo odpočítavajú body tak, ako už bolo spomínané v kroku č. 6.  Je vhodné, aby na poctivosť bodovania v skupine dohliadal vždy aspoň jeden žiak z inej skupiny. 

 11. Vyhodnotenie aktivity a ocenenie víťazov. 

Na stiahnutie:

Tip na doplnenie aktivity:

 • Aktivitu je možné rozšíriť  o prácu s mapou. Skupiny majú za úlohu zaznačiť polohu všetkých miest z odpoveďového hárku na obrysovú mapu Európy (podľa vášho výberu). Pri hodnotení budú pridelené body len za tie správne odpovede, ktoré budú aj správne vyznačené na mape. 

 • Zaujímavou projektovou úlohou môže byť zadanie, v ktorom majú žiaci vytvoriť vlastnú zjednodušenú čiernobielu siluetu nimi vybraného mesta – hoci aj zo Slovenska. Pri tvorbe sa môžu inšpirovať siluetami, s ktorými pracovali počas aktivity.
   
 • Ak máte prístup k tabletom alebo počítačom s pripojením na internet, zadajte po skončení aktivity úlohu, ​v ktorej budú žiaci zisťovať, čo všetko možno na zjednodušených siluetách miest identifikovať. Aké sú tam známe stavby a pamiatky? Pomôcť môže porovnanie zjednodušenej siluety s panoramatickou fotografiou mesta (do vyhľadávača treba zadávať kľúčové slovné spojenia ako „názov mesta + skyline“ alebo „názov mesta + panoramic view“ ) a následnou lokalizáciou na Google Maps. 

Zdroj použitých obrázkov na kartičkách siluet miest: www.fotosearch.com/CSP992/k14525204/

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť