Hore

Zaostrené na Afriku (návrh vyučovacej hodiny)

Naše predstavy o Afrike sú neraz skreslené. Skúste ich trochu zmeniť a siahnite po aktivite, ktorá pracuje s fotografiami. Niektoré sú z Afriky, iné zas nie. Odhalia žiaci, ktoré sú odkiaľ? Aktivita je vytvorená pre gymnáziá, uplatniť sa však môže aj na základnej škole.

predsudky a stereotypy Afrika

Ročník:  2. (alebo výberový seminár vo 4. ročníku)

Tematický celok:  Afrika

Čas: 45 minút (dá sa aj prispôsobiť)

Pomôcky: stiahnutá prezentácia s fotografiami, notebook, dataprojektor, zelená a červená kartička (papier formátu A4) pre každú skupinu

Ciele:

 • analyzovať vlastné stereotypy o Afrike,
 • kriticky hodnotiť obrazový materiál a zaujať vlastné stanovisko,
 • popísať silu médií a dôležitosť výberu informácií alebo fotografií pri tvorbe našich predstáv o vzdialených krajinách.
moderná Afrika
Ukážka fotografie z galérie. Afrika, alebo nie?

Príprava

Pred hodinou si stiahnite prezentáciu s fotografiami, ktorú počas aktivity spustíte cez PowerPoint. Uistite sa, že je v triede funkčný dataprojektor.

Evokácia (8 minút)

 1. Žiakov rozdeľte do štvorčlenných skupín. 

 2. Vyzvite žiakov v skupinách, aby si spomenuli na fotografie z Afriky, ktoré počas svojho života videli. Požiadajte ich, aby napísali stručný opis aspoň troch fotografií, ktoré im napadnú ako prvé pri slove Afrika. Môžu si predstaviť, že do vyhľadávača svojej mysle zadajú kľúčové slovo „Afrika“, ako to robia pri vyhľadávaní obrázkov na internete.

 3. Po približne 3 – 5 minútach potrebných na riešenie úlohy vyzvite skupiny, aby postupne prezentova-li opisy svojich fotografií. Diskutujte o tom, čo mali tieto fotografie spoločné. Vystihujú podľa nich tieto obrazy reálny život celej Afriky? Prečo sa v médiách prezentuje práve takýto obraz Afriky?

Uvedomenie (30 minút)

 1. Informujte žiakov o ďalšej aktivite, v ktorej im cez dataprojektor postupne premietnete sériu fotografií z prezentácie, ktorú ste si pred hodinou stiahli.

 2. Úlohou žiakov bude určiť, či daná fotografia pochádza, alebo nepochádza z Afriky. Zdôraznite, že je potrebné všímať si čo najviac detailov, ktoré im pomôžu so správnou identifikáciou. Do každej skupiny dajte jednu červenú a jednu zelenú kartičku (alebo farebný papier formátu A4) a vysvetlite, ako ich majú počas aktivity používať. Zdvihnutím zelenej kartičky skupina odpovedá „Áno, fotografia je z Afriky“, zdvihnutím červenej „Nie, fotografia nie je z Afriky“.

 3. Premietnite prvú fotografiu z prezentácie. Nechajte žiakom približne 30 sekúnd na jej preskúmanie a následne ich vyzvite, aby sa vyjadrili prostredníctvom farebných papierov – pochádza fotografia z Afriky, alebo nie?

 4. Vyzvite minimálne jednu skupinu s odpoveďou „áno“ a jednu s odpoveďou „nie“, aby svoju odpoveď zdôvodnili. Čo z fotografie pri ich odpovedi zavážilo? Ak si myslia, že ide o fotografiu
  z Afriky, vedeli by bližšie určiť konkrétnu oblasť alebo štát? Po zdôvodnení odpovedí vybraných skupín odhalíte skutočné miesto vyhotovenia fotografie v spustenej prezentácii kliknutím na tlačidlo myši alebo stlačením medzerníka.

 5. Ak by ste do aktivity chceli vložiť súťažný prvok, môžete za každú správne identifikovanú fotografiu prideľovať jednotlivým skupinám bod. Na záver aktivity zvíťazí tá skupina, ktorá počas jej priebehu nazbiera najvyšší celkový počet bodov. Body môže zapisovať vopred určený asistent spomedzi žiakov na tabuľu priraďovaním čiarok k názvom (číslam) jednotlivých skupín.

 6. Obdobne v aktivite pokračujte aj pri ďalších fotografiách, celkovo je ich v prezentácii až 38. Počet fotografií, ktoré počas aktivity premietnete, upravte podľa časových možností. Je vhodné, aby ste túto fázu aktivity ukončili najneskôr cca 7 minút pred koncom vyučovacej hodiny. Ostane tak čas ešte na reflexiu.
Afrika podnikanie
Ukážka fotografie z galérie. Afrika, alebo nie?

Reflexia (7 minút)

So žiakmi rozviňte diskusiu na nasledovné otázky:

 • Ktoré premietnuté fotografie vás najväčšmi prekvapili a prečo?
 • Ako vplývajú fotografie (alebo videá) v médiách na naše vnímanie miest, ktoré sme nemali možnosť navštíviť osobne?
 • Ako sa líši Afrika z fotografií, ktoré ste videli doteraz, a tá na premietnutých fotografiách? Prečo obraz modernej Afriky v médiách prevažne absentuje?
 • Aké fotografie vyhľadá internetový prehliadač Google po zadaní slova „Slovakia“? (ak máte pripojenie na internet, ukážte žiakom výsledky tohto vyhľadávania)
 • Aký obraz o Slovensku by získali cudzinci, ak by na prezentácii o krajine videli prevažne fotografie dreveníc, ľudí v krojoch, lokalít ako Čičmany, Vlkolínec a pod.? Prečo zahraniční novinári často vyberajú práve takéto obrázky, keď chcú predstaviť „neznámu“ krajinu?

Náš obraz Afriky je skreslený práve takto – ako ukážka Afričanov sa nám napr. často prezentuje kmeň Masajov v Keni, ktorý dnes predstavuje svoje zvyky turistom safari, pozri fotografiu č. 14 v prezentácii.


Aktivita je súčasťou metodickej príručky Afrika – Mýty a fakty, ktorú vydalo Človek v ohrození o.z. Elektronická verzia publikácie je dostupná bezplatne.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť