Hore

Voľby z pohľadu geografov. Regionálne rozdiely v politických preferenciách voličov

Po každých voľbách zažíva geografia s kartografiou svojich päť minút slávy. Súčasťou spracovania volebných výsledkov sú okrem dát v tabuľkách a grafoch aj mapy, ktoré zobrazujú volebný zisk politických subjektov (kandidát, politická strana…) v jednotlivých krajoch, okresoch, mestách a pod. (závisí od typu volieb a administratívneho členenia štátu). Odborníkmi na geografiu volieb sú tzv. politickí geografi – najznámejším na Slovensku je Tibor Madleňák. Volebné mapy podávajú prehľadne informácie, ktoré sú v inej forme len ťažko priestorovo uchopiteľné. Takéto mapy patria k ostro sledovaným materiálom a tešia sa širokej obľube. Prečo ich teda opomínať v školskej geografii na stredných školách a gymnáziách? Majú tam svoje miesto. O to viac, že sa týkajú aktuálnych udalostí, ktoré hýbu spoločnosťou a prepájajú geografiu s občianskou náukou.

​Samozrejme, úlohou učiteľa nie je pred žiakmi hodnotiť výsledky volieb z pohľadu svojich politických preferencií. Voľby použije len ako materiál na rozvoj širokej palety žiackych kompetencií – práca s údajmi v rôznych podobách (tabuľky, grafy, mapy), ich interpretácia a chápanie súvislostí medzi volebnými výsledkami a sociálno-ekonomickými pomermi jednotlivých regiónov.  

VÚC voľby 2017 mapa
Mapa výsledkov „župných volieb“ v roku 2017 zobrazuje víťazných kandidátov na županov vo všetkých obciach SR

Čo s voľbami?

Výsledky volieb ponúkajú bohaté možnosti ich spracovania v podobe rôznych zadaní úloh a cvičení, pomocou ktorých sa žiaci nielenže detailne oboznámia so samotnými výsledkami, ale si aj rozvinú požadované geografické schopnosti a naučia sa rozmýšľať v súvislostiach. Je len na posúdení učiteľa, pre ktoré z možností sa rozhodne. Ako inšpiráciu uvádzame niekoľko príkladov úloh:

  • Analýza výsledkov volieb vo vybraných geografických (administratívnych) jednotkách – žiaci (aj v skupinách) vyhľadajú v tabuľkách alebo mapách volebné výsledky jednotlivých politických subjektov a zoradia ich podľa zvoleného kritéria – vytvoria napr. rebríček okresov s najvyšším volebným ziskom vybranej politickej strany, alebo kandidáta.

  • Analýza volebných výsledkov s dôrazom na regionálne rozdiely – na základe výsledkov volieb posúdia žiaci politické preferencie jednotlivých krajov, miest a pod. Čím sú tieto rozdiely spôsobené (interpretácia – tvorba hypotézy), existuje rozdiel medzi volebnými výsledkami v mestách a na vidieku, ako vplýva veľkosť sídla na úspech alebo neúspech politických strán (kandidátov)?  

  • Identifikácia „volebných bášť“ vybraných politických strán – ktoré regióny Slovenska volia tradične ľavicové politické strany, ktoré sú orientované napravo, kde majú úspech konzervatívne a kde liberálne strany? Čím je to ovplyvnené? Práca môže spočívať v analýze volebných výsledkov z viacerých volieb.

  • Ako volila naša obec (mesto) v porovnaní so zvyškom Slovenska? – v čom sa odlišujú výsledky volieb v obci, v ktorej sídli škola alebo odkiaľ pochádzajú žiaci, od tých celoslovenských? 

  • Aké sociolno-ekonomické faktory ovplyvňujú výsledky volieb najvýraznejšie? – národnostné zloženie, náboženská štruktúra, miera nezamestnanosti, vzdelanostná skladba obyvateľstva…?

  • Tvorba volebnej mapy – žiaci pracujú na tvorbe jednoduchej volebnej mapy pre vybranú územnú jednotku (obce v okrese, okrsky v meste, okresy v krajoch, kraje v rámci SR…). Mapu vytvoria v papierovej alebo digitálnej podobe metódou kartogramu, prípadne kartodiagramu. Skupiny žiakov môžu tvoriť mapu len pre vybranú politickú stranu (kandidáta). Aké farby zvolia na zobrazenie výsledkov jednotlivých politických strán? Alternatívou môže byť tvorba koláčových, alebo stĺpcových grafov z hodnôt v tabuľke. 
americké prezidentské voľby mapa
Mapa výsledkov amerických prezidentských volieb v roku 2016

Kde hľadať mapy a iné zdroje údajov?

Okrem Slovenska sa môžu žiaci pozrieť aj na výsledky volieb významných štátov – americké prezidentské voľby, nemecké, francúzske alebo britské parlamentné voľby. Potrebné zdroje informácií žiakom buď pripravíte a vytlačíte, alebo im umožníte pracovať s internetom (ak vám to technické možnosti umožňujú). Zoznam nižšie predstavuje odkazy na užitočné stránky. 

Slovensko
Svet

Vzdelávací materiál bol vytvorený a publikovaný vďaka finančnej podpore Nadácie Eset.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť