Hore

​Problémy Troublelandu. Mapová aktivita o zdrojoch surovín a prípadných konfliktoch

Geopolitika nie je súčasťou školskej geografie. Netvrdíme, že by sa to malo zákonite zmeniť, spoznať však aspoň základné faktory vzniku regionálnych konfliktov (v niektorých prípadoch až vojenských) žiakom určite neuškodí. Aj preto medzi obsahom Lepšej geografie už dávnejšie nájdete aktivitu s názvom Freedonia. Podobný (prakticky rovnaký) princíp využíva aj aktivita Problémy Troublelandu, ktorej zadanie si môžete stiahnuť vyššie.

Žiaci v nej pracujú s mapou fiktívneho územia, na ktorej majú za úlohu určiť a lokalizovať viaceré faktory, ktoré môžu potenciálne vyvolať medzinárodné spory (konflikty) štátu Troubleland s jeho susedmi. Pri hľadaní odpovedí musia žiaci uplatniť viaceré geografické zručnosti a schopnosti, preto je aktivitu možné využiť relatívne všestranne.

nerastné suroviny geografia cvičenie

Žiaci v skupinách do mapy postupne zakresľujú podľa nich potenciálne konfliktné oblasti a na samostatný papier zapisujú vysvetlenia, v ktorých zdôvodnia prečo sú dané oblasti z hľadiska medzinárodného sporu potenciálne nebezpečné. Čím viac konkrétna a hlbšia bude ich argumentácia, tým lepšie. Počas aktivity ich nabádajte, aby sa zamysleli nad všetkými možnosťami a nebáli sa zapísať aj na prvý pohľad prekvapivé (netradičné) odpovede.

​V prípade, že chcete aktivitu realizovať s mladšími (alebo menej nadanými) žiakmi, do skupín rozdajte nastrihané kartičky s opismi faktorov, ktoré môžu byť potenciálnymi hrozbami v riešenom fiktívnom území. Úlohou žiakov je ich priradiť k správnym oblastiam (lokalitám) na mape, prípadne aj bližšie vysvetliť, ako týmto faktorom rozumejú. ​

Správnych odpovedí môže byť viacero. Tie najzákladnejšie sú vyznačené aj na mape, ktorú nájdete na druhej strane zadania. Aktivitu je, samozrejme, vhodné doplniť o diskusiu, v ktorej sa riešená problematika preberie do väčšej hĺbky. Dodatočnou úlohou žiakov môže byť dokresliť do mapy ďalšie potenciálne konfliktné “situácie” a bližšie ich vysvetliť. Zaujímavým môže byť aj zadanie, v ktorom žiaci nakreslia mapu nimi vymysleného územia, do ktorej vyznačia potenciálne konfliktné situácie. Žiaci si svoje mapy následne vymenia a pokúsia sa odhadnúť ich “geopolitickú situáciu”.

Žiaci môžu aktivitu prepojiť s reálnym svetom a na internete alebo v školskom atlase vyhľadať reálne konflikty zo súčasnosti alebo minulosti, ktoré vznikli na základe rovnakých (alebo podobných) faktorov, aké boli spomenuté v aktivite o štáte Troubleland. Ako príklad môže poslúžiť spor o vodu medzi Egyptom a Etiópiou, ktorý vznikol vybudovaním priehrady na Níle. 

Na stiahnutie:

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály