Hore

Porovnávajte cez Vennov diagram

Vennov diagram patrí medzi tzv. grafické organizátori, ktoré umožňujú vizuálne znázornenie vzájomných vzťahov. Používa sa na porovnávanie – vymedzenie spoločných a odlišných znakov medzi dvomi a viacerými skúmanými prvkami alebo javmi, ktoré zobrazuje v podobe množín (väčšinou v tvare kruhu). Priestor v ktorom sa kruhy vzájomne prekrývajú, zobrazuje spoločné znaky oboch porovnávaných množín. Naopak, priestory bez prekrývania reprezentujú vzájomne odlišné znaky (charakteristiky).

Informácie sú žiakom často prezentované len v podobe textu, alebo tabuliek. Pri väčšom množstve sa tak stávajú neprehľadnými a žiaci majú problém nájsť medzi nimi vzájomné vzťahy a súvislosti. Vennov diagram umožňuje žiakom vizualizovať organizáciu a kategorizáciu informácií v prehľadnej podobe, ktorá napomáha procesom myslenia a zapamätávania.

Princíp tvorby a fungovania Vennovho diagramu žiaci najrýchlejšie pochopia cez konkrétny príklad. Na tento účel môžete využiť aj jednoduché grafické porovnanie Švédska a Fínska na obrázku nižšie. Z porovnania vidieť, že ide o štáty s množstvom spoločných znakov, môžeme ich preto označiť za relatívne podobné. Vzájomná podobnosť je spôsobená geografickou blízkosťou a spoločnou históriou. Vennov diagram by vykazoval pravdepodobne menej spoločných znakov pri porovnávaní Fínska s Albánskom.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť

Ďalšie materiály k téme