Hore

Činnosť ľadovcov (návrh aktivít)

Okrem prezentácie môžete k učivu o činnosti ľadovcov v 5. ročníku (ale aj na gymnáziu) využiť aj niektorú z ponúkaných aktivít.

roztápanie ľadovcov

Vtedy a dnes

Súbor kartičiek, ktorý pozostáva z dvojíc fotografií ôsmich ľadovcov. Jedna fotografia z dvojice zobrazuje ľadovec (lokalitu) v súčasnosti, druhá je jeho historickou snímkou. Dokopy ide o 16 fotografií (kartičiek). Vopred ich vytlačte a vystrihnite (najlepšie na hrubší papier, prípadne zalaminujte) a dobre premiešajte. Vo fáze vyučovacej hodiny, keď sa prezentácia venuje topeniu ľadovcov na Zemi (po obrazovke č. 13), rozdajte každému žiakovi v triede jednu náhodnú fotografiu (kartičku) ľadovca. Následne žiakov vyzvite, aby si kartičku podrobne pozreli a v triede sa pokúsili nájsť spolužiaka (spolužiačku), ktorý má fotografiu do páru.  

Princíp aktivity vychádza z hry, ktorá je známa aj ako Ľudské bingo. Výsledkom pohybu žiakov po triede by mali byť dvojice fotografií “vtedy a dnes” pre osem lokalít s ľadovcami. Ak máte v triede viac žiakov ako 16 (počet kartičiek), vytlačte niektoré páry viackrát. Po úspešnom vytvorení dvojíc je vhodné venovať aspoň chvíľu diskusii o topení ľadovcov. Aké sú príčiny a aké môžu byť dôsledky tohto procesu? Vytvorenie ktorej dvojice fotografií bolo najnáročnejšie? Prečo?  

ústup ľadovca

Ústup ľadovca Jacobshavn

Pracovný list, s ktorým žiaci pracujú samostatne alebo vo dvojiciach. Zaoberá sa problematikou roztápania ľadovcov na príklade grónskeho ľadovca Jacobshavn. Žiaci majú za úlohu vyriešiť zadanie pracovného listu, pričom pracujú so satelitnou snímkou, ktorá zobrazuje postupný ústup ľadovca medzi rokmi 1851 až 2006.

Úlohy sú koncipované tak, aby nerozvíjali len geografické myslenie, ale aj schopnosť aplikovať matematické poznatky žiakov.  

Ako pomôcky k pracovného listu potrebujú žiaci pravítka a špagát (niť), ktorým odmerajú približný obvod ľadovca. Tento údaj im pomôže pri výpočte plochy, ktorá sa z ľadovca počas sledovaného obdobia roztopila (tak, že si obvod prevedú do štvorca).

Riešenie pracovného listu je časovo relatívne náročné. V prípade, že sa ho rozhodnete použiť na vyučovaní, navýšte časovú dotáciu pre tému ľadovce na dve vyučovacie hodiny.  

ľadovcové formy povrchu

Ľadovcové formy povrchu (spájačka)

Kartičky obsahujú šesť vybraných ľadovcových foriem povrchu. Každá z foriem je opísaná v texte a zobrazená na fotografii. Úlohou žiakov, ktorí pracujú v dvojiciach alebo štvorčlenných skupinách, je vytvoriť správne dvojice (fotografia + opis). Zámerom aktivity nie je, aby sa žiaci naučili definície jednotlivých uvedených foriem povrchu naspamäť (niektoré sú nad rámec ŠVP). Opisy sú relatívne náročné texty, pri ktorých je nutná vyššia miera sústredenosti žiakov. Prečítanému textu musia žiaci nielen porozumieť, ale si ho aj v mysli pretransformovať do vizuálnej podoby, ktorú následne identifikujú na fotografiách.   

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť