Hore

Povrch Afriky (návrh skupinových aktivít)

Regionálna geografia, ktorá v realite slovenskej školskej geografie výrazne dominuje, nedáva na prvý pohľad veľa príležitostí učiť zážitkovo. Učivá sú prevažne súborom faktov, ktoré by sa mali žiaci naučiť a ísť na ďalšie učivo v zaužívanom scenári poloha a rozloha, prírodné pomery, obyvateľstvo a jeho aktivity. Ako sa z toho vymaniť a spraviť geografiu predmetom, ktorý má zmysel aj v 21. storočí?

​Na začiatok stačí pochopiť to, že nie všetko, čo je v učebniciach musí byť odučené. Učebnice vznikli pred takmer desiatimi rokmi a obsahový štandard Inovovaného ŠVP pre geografiu sa s nimi nezhoduje. Vzdelávanie, ktoré má mať v súčasnosti zmysel sa nemôže obmedzovať len na mechanický prenos poznatkov.

​Podľa metodických pokynov k iŠVP má byť aktívny nielen učiteľ ale aj žiak, čo predpokladá menej direktívne riadenie učebných aktivít žiakov. Ak vychádzame z požiadaviek a potrieb žiakov, je u žiakov preferované také učenie, ktoré je pre nich zaujímavé, je zmysluplné, pestré a primerane náročné. Všestrannosť metód a postupov na vyučovacej hodine pomáha naplňovať cieľ vzdelávania a motivovať žiakov k ďalšiemu učeniu. Rozboru oficiálnych dokumentov, ktoré opisujú, ako by mala prebiehať výučba na slovenských školách, sme sa na Lepšej geografii venovali v samostatnom článku

škola dataprojektor

Od činnosti učiteľa k aktivite žiakov

Ako učiť o povrchu Afriky a rozvíjať pritom aj kľúčové kompetencie, ako sú spolupráca s druhými na riešení problémov; kultivované vyjadrovanie vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovanie; porozumenie a rozvíjanie čítania, interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov? 

Tu si len s prezentáciou a bežným pracovným listom nevystačíme. Čo tak to skúsiť cez viacero skupinových aktivít, na ktorých budú žiaci počas vyučovania pracovať a učiteľ ostane v úzadí? Vôbec sa netreba báť, že neodučíte to, čo vám káže iŠVP. V obsahovom štandarde sú pri povrchu Afriky spomenuté len Sahara, Namib, Atlas a Kilimandžáro

mapa z plastelíny
3D model povrchu Afriky z plastelíny

Návrh aktivít

Uvádzané aktivity boli odskúšané so žiakmi na Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici. Ako to dopadlo, si môžete prečítať tu. Je potrebné poznamenať, že vyučovanie tam prebieha v 90-minútových blokoch.

​Napriek tomu je možné (pri nevyužití prezentácie a miernej úprave niektorých časovo náročnejších aktivít) ich návrh uplatniť aj na bežnej vyučovacej hodine. Pomôcť môže aj navýšenie počtu členov v skupinách – namiesto dvojíc alebo trojíc v nich môžu pracovať štyria až piati žiaci.  

diverzifikácia žiackych úloh geografia
Zoznam miniprojektov na výber.  

Návrh vyučovacieho celku je založený na práci na piatich stanovištiach. Na každom stanovišti pracuje skupina žiakov na odlišnom zadaní (miniprojekte). Rôznorodé zadania umožňujú skupinám vybrať si to, ku ktorému majú najbližšie a ktoré ich bude baviť. Dosiahne sa tak zvýšená motivácia žiakov, ktorí majú vplyv na to, čomu sa na vyučovacej hodine venujú. 

Pre hladký priebeh vyučovania na stanovištiach je potrebné si už vopred pripraviť (vytlačiť, nastrihať a pod.) všetky potrebné materiály a pomôcky. 

Prezentácia

Na začiatok môžete vzbudiť žiacku zvedavosť cez prezentáciu. Obsahuje niekoľko základných máp, no prevažne je tvorená fotografiami vybraných afrických pohorí a púští. Jej súčasťou je aj jednoduchá mapová hra, ktorá sa dá premeniť na súťaž spojenú s prácou so školským atlasom. Hra je k dispozícii aj v online verzii, ktorej sa môžu žiaci venovať doma.  

slepá mapa Afrika

Výber miniprojektov

Možnosť vybrať si zadanie, na ktorom budú pracovať v skupine so spolužiakmi, vnímajú žiaci pozitívne. Ako však predísť sporom pri rovnakom výbere zadania viacerými skupinami? Keď sú už skupiny vytvorené, položte im otázku s číselnou odpoveďou. Napríklad: Koľko metrov meria africká sopka Kamerunský vrch? Skupina, ktorej tip sa najviac priblížil k správnej odpovedi, má právo vyberať si zadanie (miniprojekt) ako prvá. Skupina s najmenej presným tipom dostane zadanie, ktoré si nevybrala žiadna z predchádzajúcich skupín.   

vysokoefektívne učenie geografia

1. Výstup na Kilimandžáro

V aktivite sa žiaci zoznámia s priebehom výstupu na Kilimandžáro, ktorý je opísaný na textových kartičkách a zároveň zobrazený na fotografiách. Úlohou žiakov je pozorne sa zoznámiť s obsahom všetkých kartičiek a fotografií – na základe analýzy ich prepojiť a zoradiť do správneho poradia od začiatku výstupu až po vrchol Uhuru. Kartičky a fotografie následne umiestnia do kresleného diagramu, ktorý zobrazuje vertikálnu zonálnosť vegetácie Kilimandžára (v menšom formáte A4). Okrem toho zakreslia priebeh výstupu po trase Marangu do mapy. Výstupom aktivity je veľký plagát s výškovým profilom výstupu na Kilimandžáro, do ktorého sú správne umiestnené opisy a fotografie. Dodatočnou úlohou môže byť práca na preklade informačnej tabule, ktorá upozorňuje horolezcov na zásady správania sa pri výstupe, alebo práca s novinovým článkom o akútnej horskej chorobe spôsobenej nadmorskou výškou. Kompletné zadanie úloh, na ktorých majú žiaci počas aktivity pracovať nájdete v tomto dokumente

2. 3D model povrchu Afriky

Jednoduchá kreatívna aktivita, v ktorej žiaci tvoria, čo možno najvernejší trojrozmerný model (mapu) povrchu Afriky. Pri jej tvorbe pracujú so všeobecno-geografickou mapou Afriky v školskom atlase. Ako podklad im poslúži obrysová mapa – najlepšie vytlačená na hrubom papieri. Ako materiál môžete použiť bežne dostupnú plastelínu, alebo si vyrobiť vlastnú modelovaciu hmotu z cesta (návod). Žiaci svoje dielo na záver doplnia o anotáciu – označia a pomenujú vybrané povrchové celky.  Aj keď by nám malo ísť o presnosť, nevadí, ak nebude výsledná mapa ​spĺňať kritériá na kartografickú správnosť. Cieľom učiteľa nie je len naučiť, ale aj nadchnúť. A keď nie nadchnúť, tak aspoň neznechutiť. 

3. Veľká nástenná mapa Afriky

Obľúbená aktivita pri každej téme z regionálnej geografie, ktorú by bola škoda nevyužiť aj pri Afrike. Žiaci majú za úlohu vytvoriť veľkú (nástennú) mapu, na ktorú vyznačia nielen vybrané povrchové celky (môžete im to uľahčiť konkrétnym zoznamom), ale aj moria, zálivy, ostrovy, polostrovy a pod., ktoré spoznali už v predchádzajúcom učive. Žiaci pri tvorbe mapy využívajú svoje výtvarné nadanie a môžu ju poňať ako malé umelecké dielo. Ak takýto talent nemajú, postačí, ak bude mapa aspoň fakticky správna.  

Najjednoduchším spôsobom tvorby mapy je jej prekreslenie na veľký papier (kartón) cez projektor. Ďalším spôsobom je vytlačenie mapy na viacerých papieroch A4 a jej následné zloženie. Návod ako na to, nájdete v tomto článku. Fotografie afrických pohorí, ktorými môžu žiaci mapu doplniť si stiahnete tu. Ak žiaci nevedia určiť, ktorá fotografia je odkiaľ, poraďte im, nech sa spýtajú skupiny, ktorá pracuje na aktivite Mapový detektív. Vytvorenú mapu môžete v priebehu ďalších vyučovacích hodín o Afrike neustále dopĺňať  

tvorba nástennej mapy geografia
žiacka mapa

4. Ako vysoko?

Ak je to len trochu možné, súčasťou zadaní, by mala byť aj praktická aktivita vo forme pokusu, experimentu, alebo modelu. V prípade učiva o povrchu Afriky túto úlohu zastáva aktivita s názvom Ako vysoko?, ktorá pochádza z britskej detskej knihy Mountains and Our Moving Earth

Pokus dokazuje rozdielnosť tlaku vody v rôznych častiach naplnenej plastovej fľaši. Jeho zistenia sa však dajú aplikovať aj na zmeny tlaku vzduchu v závislosti od nadmorskej výšky. Zadanie bádateľsky orientovanej aktivity nájdete v tomto preklade.  Prázdny graf na vyznačenie výšok troch vybraných vrchov vytlačíte z tohto dokumentu. Stačí ho dať žiakom spolu s potrebnými pomôckami a nechať to na nich.  

5. Mapový detektív – pohoria a vrchy Afriky

Posledná aktivita je ako stvorená pre tých, ktorí chodia radi prstom po mape a vedia z nej čítať. Vhodnou je však aj pre žiakov, ktorým robí práca s mapou ťažkosti. Nikdy nie je neskoro to zmeniť. Úlohou žiakov je pomocou školského atlasu vyplniť všetky chýbajúce časti tabuľky, ktorá obsahuje základné informácie o vybraných afrických pohoriach. Opisy pohorí a fotografie si musia žiaci zo zadania najskôr vystrihnúť. Správne vyplnenú tabuľku si stiahnete tu.  

pracovný list geografia
Žiacke práce

Bonusové úlohy

V prípade, že niektorá zo skupín stihne dokončiť zadanie skôr, môžete jej zadať ďalšiu úlohu. Napríklad novinový článok Kilimandžáro tvrdo trestá naivných horolezcov, ktorý sa venuje nebezpečenstvu podcenenia akútnej horskej choroby. Článok obsahuje otázky a úlohy. Ďalšou možnosťou je zadať žiakom analýzu máp, ktoré dokumentujú ústup horských ľadovcov Kilimandžára v priebehu niekoľkých desaťročí. 

Samozrejme, jednotlivé aktivity môžete ľubovoľne upravovať, prípadne nahradiť inými. Ak máte v triede aspoň jeden počítač s prístupom na internet, určite vyskúšajte aktivitu, v ktorej budú žiaci využívať program Google Earth. ​Spolu so žiakmi si môžete pozrieť aj krátky film o výstupe na Kilimandžáro.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť