Hore

Freedonia (mapová aktivita)

Schopnosť čítať z máp a získať aj informácie, ktoré z nich nie sú na prvý pohľad zjavné, by mala byť jedna z najsamozrejmejších zručností, ktoré si žiaci počas štúdia školskej geografie osvoja. Prax však ukazuje celkom iné výsledky. Preto som presvedčený, že zadávanie aktivít s úlohami, ktoré rozvíjajú tzv. mapovú gramotnosť je stále potrebné. Aktivita pomenovaná podľa názvu fiktívnej oblasti s názvom Freedonia preverí nielen schopnosť čítať z mapy, ale aj všeobecné geografické znalosti, schopnosť prepájať nadobudnuté vedomosti a v neposlednom rade podporuje kreativitu žiakov.

Nevzťahuje sa na žiadny konkrétny tematický celok, preto jej zaradenie do učebných plánov prenechám na zvážení konkrétneho učiteľa. Aktivitu si môžete stiahnuť a v potrebnom množstve vytlačiť klikom na odkaz zo súborom pdf vyššie. Podobné zadanie má aj aktivita s názvom Problémy Troublelandu, ktorá je dostupná tu.


Pracuj s mapou fiktívnej oblasti Freedonia a zisti odpovede na všetky otázky. 

Za zníženú kvalitu skúmanej mapy sa ospravedlňujeme, ale ako sa hovorí – ťažko na cvičisku…

Otázky:

1.  Kde je najväčšia pravdepodobnosť polohy veľkého mesta?

a)  V severovýchodnej časti štátu B
b)  Na mieste, kde Karlova rieka ústí do mora
c)  Vo východnej časti štátu D
d)  V blízkosti prameňa Červenej rieky

2.  Medzi ktorými štátmi je najväčšia pravdepodobnosť konfliktu o nerastné suroviny?

  a)  štát A a štát B
 b)  štát A a štát C
 c)  štát A a štát D
 d)  štát C a štát D

3.  Hranica medzi ktorými štátmi je tvorená prírodnými bariérami?

a)  štát A a štát D
b)  štát C a štát B
c)  štát B a štát A
d)  štát A a štát C

4.  Ktorý štát má najmenšie zdroje povrchových vôd?  

5.  Kde v oblasti Freedonie sa dajú očakávať najvyššie ročné zrážky? Svoju odpoveď zdôvodni.

6.  Ktorý štát má najlepšie predpoklady pre pastvu dobytka, alebo oviec na rozsiahlych trávnatých plochách?

freedonia
Legenda: hranica, pohorie, trávnatý bióm, púšť, uhlie, železná ruda, ropa

7.  Výstavba priehrad a nadmerné využívanie vody z riek sa môžu stať v suchej oblasti príčinou budúceho konfliktu. Medzi ktorými štátmi a na ktorej rieke hrozí jeho vypuknutie najviac? Vysvetli dôvody.

8.  Pri ktorom štáte je najväčšia pravdepodobnosť rozvinutého hutníckeho priemyslu? Zdôvodni prečo.

9.  Ktorý štát je s najväčšou pravdepodobnosťou najintenzívnejšie zapojený do medzinárodného obchodu? Vysvetli dôvody.

10. Ktorá časť Freedonie sa vyznačuje najvýraznejšími rozdielmi teplôt medzi dňom a 
​nocou?


Na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť