Hore

Geografia kávy. Kde sa pestuje a ako sa spracúva? Návrh voňavej vyučovacej hodiny

Káva je príjemnou súčasťou života veľkého množstva obyvateľov Zeme. Podľa viacerých zdrojov ide dokonca o najobľúbenejší nápoj sveta. Geografia je zaujímavá aj preto, že sa venuje praktickým každodenným témam, bola by škoda ich opomenúť. Ak máte chuť, vydajte sa spolu so žiakmi na cestu za kávou. Predkladanú vyučovaciu hodinu odporúčame využiť pri téme poľnohospodárstvo sveta, alebo pri téme rastlinstvo a živočíšstvo (resp. hospodárstvo) Ameriky a Afriky. 


Pomôcky (na stiahnutie):

 • školské atlasy
 • písacie potreby
 • pražené kávové zrnká (cca 50 ks pre skupinu)
 • malé misky (hrnčeky) na kávu
 • kalkulačka (príp. žiacky mobil)
 • tyčinkové lepidlo (nie je nutné)
 • všetky vytlačené materiály zo súborov na stiahnutie
produkcia kávy vo svete mapa

Evokácia (5 min.):

 1. Žiakom tému vyučovacej hodiny o káve vopred neprezraďte. Vtiahnete ich do nej cez zmysly. Vyberte z triedy štyroch žiakov (alebo sa prihlásia dobrovoľne) a pozvite ich postaviť sa do radu pred tabuľou. Nezapojených žiakov vopred poproste, aby ostali ticho a stojacim žiakom nič neprezradili.
 2. Štvoricu žiakov pred tabuľou vyzvite, aby si zavreli oči (môžete použiť aj šatky) a nechali ich zavreté počas celej krátkej aktivity. Ich úlohou bude preskúmať zmyslami neznámu vec, ktorú im dáte. Prvému žiakovi dajte do rúk jedno kávové zrnko, druhému vložte kávové zrnko do úst, aby ho ochutnal, tretiemu dajte k nosu malú misku s kávovými zrnkami (alebo aj mletou kávou), pri uchu štvrtého žiaka presýpajte v dlaniach pražené kávové zrnká. Podarí sa žiakom pomocou zmyslov odhaliť, že ide o kávu? Žiakov, ktorí hádajú zmyslami vopred požiadajte, aby si svoj tip nechali pre seba, až kým ich k odpovedi nevyzvete. Predídete tak tomu, že jeden žiak prezradí odpoveď ostatným hádajúcim, ktorým to môže trvať dlhšie. Pri ktorom zmysle bola identifikácia najľahšia, pri ktorom zas najťažšia?
  ​​​   
 3. Po ukončení krátkej evokácie pozvite triedu na bližšie spoznanie geografie kávy prostredníctvom nasledujúcich aktivít.

Skupinová práca (40 min.)

Ďalšia fáza vyučovacej hodiny (uvedomenie) pozostáva zo série aktivít, ktoré sú realizované vo forme skupinovej práce žiakov. Pred ich začiatkom požiadajte žiakov, aby vytvorili približne 5-členné skupiny (môžu byť aj menšie, závisí od počtu žiakov v triede), v ktorých budú pracovať. Predkladané aktivity je možné realizovať aj v inom poradí, prípadne niektorú z nich pre nedostatok času vynechať. Odporúčame vyskúšať aj variant, pri ktorom jednotlivé skupiny pracujú na odlišných úlohách. Napr. polovica skupín pracuje na tvorbe mapy, ostatné skupiny zatiaľ skladajú príbeh kávy od semienka po šálku.


Odkiaľ je káva zo slovenskej pražiarne (12 min.):

 1. Vedia žiaci, že i keď sa káva pestuje v oblasti trópov, praží sa až v oblastiach spotreby a teda aj na Slovensku? V súčasnosti máme okrem veľkých i viacero menších pražiarní, ktoré reflektujú dopyt po kvalitne upraženej čerstvej káve. Jedna z nich (Coffeein zo Šiah) sa vyznačuje unikátnymi etiketami balíčkov kávy. Podoba každého z nich predstavuje krajinu odkiaľ daná káva pochádza – dizajnom poukazuje na niečo špecifické.

 2. Žiakov v skupinách informujte, že sa idú zahrať na zamestnancov slovenskej pražiarne, ktorá pre balíčky svojej kávy vytvorila etikety podľa miesta jej pôvodu. Každá etiketa predstavuje pre krajinu pôvodu kávy niečo typické. Ak by bola káva vypestovaná na Slovensku, etiketa by mohla pozostávať napr. z dizajnu, ktorý vychádza z podoby Spišského hradu s vrcholkami Tatier v jeho pozadí. Úlohou skupín je pozorne si pozrieť všetky etikety a priradiť im krajiny, ktoré podľa nich na balíčkoch kávy reprezentujú. Pomôckou im je mapa, na ktorej sú jednotlivé krajiny farebne vyznačené. Žiaci ich môžu identifikovať aj pomocou školského atlasu.

 3. Do každej skupiny rozdajte vopred vytlačené a nastrihané kartičky (etikety) a jednu kópiu mapy. Žiakov upozornite, že vytvoriť všetky správne dvojice (kartička – krajina) nie je jednoduché a vôbec nevadí, keď sa im to nepodarí. Názvy krajín si môžu skupiny zapisovať priamo do mapy – čiarami ich spoja s kartičkami umiestnenými po stranách papiera.
 4. Skupinám môžete zadať aj doplňujúcu úlohu – jeden žiak v skupine bude mať za úlohu navrhnúť a vytvoriť podobnú etiketu pre vybranú krajinu, v ktorej sa síce káva pestuje, ale nie je zahrnutá medzi etiketami (napr. Uganda, Čína, Ekvádor, Madagaskar, Thajsko, Jamajka). 
 5. Riešenie úlohy by skupinám nemalo zabrať viac ako 7 minút. Ďalších 5 minút si vyhraďte na krátku reflexiu aktivity – jednotlivé skupiny prezentujú svoje riešenia. Na záver môžete cez projektor nasvietiť správne odpovede – originálnu podobu etikiet
kde sa pestuje káva mapa

Kde sa pestuje káva? Najväčší producenti na svete (20 min.)

 1. Po vyriešení záhady bezmenných etikiet a pomoci slovenskej pražiarni je čas spoznať geografiu kávy bližšie. Každej skupine rozdajte kópiu mapy Kde sa pestuje káva? Najväčší producenti na svete.Tú si vopred stiahnete, v programe Acrobat Reader vytlačíteako plagát na dva papiere A4 (súbor – tlačiť – plagát) a zlepíte (lepenie môžete nechať prípadne na samotných žiakov a ušetriť si čas). Zároveň s mapou dajte každej skupine približne 50 zrniek kávy a kalkulačku (žiakov môžete poprosiť, aby využili tú, ktorú majú na mobile).
 2. Zadanie úloh, na ktorých budú skupiny pracovať je súčasťou mapy. Vyzvite žiakov, aby sa s nimi  oboznámili a na prípadné nejasnosti sa spýtali ešte pred začiatkom práce. Na riešenie úlohy majú skupiny maximálne 15 minút.

 3. Po uplynutí času na prácu (alebo po dokončení úlohy) vyzvite skupiny, aby svoje mapy v krátkosti predstavili. Žiaci môžu kávové zrnká k mape aj prilepiť a výslednú mapu zavesiť na výstavku v triede. Čo robilo žiakom pri práci najväčšie problémy, čo ich prekvapilo…? Tomuto kroku venujte max. 5 min.
kávová mapa

Príbeh kávy od semienka po šálku + reflexia (8 min.)

 1. Viete, ako sa pestuje, spracováva a prepravuje káva? Aké kroky musia byť spravené, aby sme si mohli pochutnať na šálke nášho obľúbeného nápoja? To všetko sa žiaci dozvedia v aktivite, v ktorej majú za úlohu usporiadať príbeh kávy od semienka až po šálku horúceho nápoja. 

 2. Skupinám rozdajte vytlačené a nastrihané kartičky (textové a obrázkové). Bližší opis aktivity a materiály na stiahnutie sú dostupné na tomto odkaze. Žiakov poproste, aby na úlohe pracovali efektívne a už počas nej premýšľali, ako by vyhodnotili celú vyučovaciu hodinu. Správny príbeh kávy im po ukončení aktivity môžete na kontrolu premietnuť cez projektor, alebo im ako prácu na doma zadajte prečítanie článku Príbeh kávy od semienka po šálku na adrese bit.ly/kavovypribeh.

 3. Na vizualizáciu svojich pocitov z hodiny (ako sa páčila) si každý žiak vyberie jednu fázu z príbehu kávy od semienka po šálku kávy. Bola ťažká ako zber alebo nakladanie do vriec? Alebo si pomocou nej žiaci utriedili poznatky a preto sa cítia ako pri triedení úrody? Niekomu je zas horúco ako pri pražení a ďalší sa cíti ako pri šálke dobrej kávy? Nechajte žiakov pohrať sa s potenciálnymi významami jednotlivých etáp v spracovaní kávy pri opise ich pocitov z hodiny, možno budete prekvapený, čo všetko vymyslia. 

Ak sa chcete venovať káve ešte viac


Súbory na stiahnutie

Vznik tohto materiálu podporil Nadačný fond Generácia 3.0.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť