Hore

Ľudia sú v pohybe v meniacej sa krajine (aktivita)

V porovnaní so žiakmi, máme my učitelia obrovskú výhodu – počas vyučovania môžeme chodiť. Viacerí z nás to aj využívajú a na stoličke ich vidieť len pri zapisovaní do triednej knihy. Náš mozog potrebuje pohyb, možno práve preto pri ňom aj lepšie premýšľa. Od žiakov však čakáme, že na jednom mieste presedia šesť hodín bez toho, aby sa im chcelo spať. Skúste niekedy prežiť jedeň deň v ich koži. Zbláznite sa už na druhej hodine, ak vás mrle nezožerú už skôr. Prečo nevyskúšať aktivitu, pri ktorej sa žiaci budú hýbať a zároveň sa aj niečo nové naučia? 

Princíp opisovanej aktivity, ktorá sa venuje využívaniu krajiny a migrácii obyvateľstva, sa dá uplatniť pri prakticky ľubovoľnej téme,  v ktorej sa pracuje s priestorovými vzťahmi a mapami. Stačí len jednotlivé farebné plôšky v prezentácii pomenovať podľa potreby – napr. ako svetové biómy, pri ktorých budú žiaci reprezentovať vybrané živočíšne druhy a ich úlohou bude nájsť vhodný typ krajiny pre svoj život.  

Opis aktivity

Stiahnite si prezentáciu so scenárom aktivity v PowerPointe na tomto odkaze. Na každom slide je zobrazené územie (trieda) v inom časovom období – pred 500, 200, 100, 50, 30 rokmi a v súčasnosti. Trieda je rozdelená na viacero políčok rôzneho využitia a typov krajiny – les, pohorie, polia, rieka a pod. V priebehu rokov (na jednotlivých slidoch) sa niektoré políčka menia a zobrazujú sa v nich odkazy – napr. v pohorí boli objavené ložiská uhlia. Úlohou žiakov je preskupiť sa pri každej dôležitej zmene v krajine na iné, pre život vhodnejšie územie a svoje rozhodnutie zdôvodniť.  Postup aktivity je rozpísaný pod vloženou prezentáciou.

Postup

 • Uvedenie do deja a úloh. Informujte žiakov, že sa idú zahrať na obyvateľov fiktívneho územia, ktoré majú za úlohu zaľudniť. Je len na nich, pre ktorú z jeho častí sa rozhodnú. Mali by zvažovať výhody a nevýhody života v jednotlivých typoch krajín. Nemali by zabúdať ani na to, že dôležitým faktorom pre prežitie a presadenie sa je konkurencia. Menej vhodná krajina pre život je možno nehostinná, pár ľudí , ktorí nemusia o prežitie bojovať s inými však určite uživí.
 • Cez projektor premietnite prvý hrací slide prezentácie a žiakov sa spýtajte, čo je na ňom zobrazené. Viacerým by nemalo robiť problém prísť na to, že je to plán ich vlastnej triedy s približným znázornením pôdorysu, lavíc, stoličiek, tabule a nástenky. POZOR: Pre každú triedu, v ktorej chcete aktivitu realizovať je nutné si vopred pripraviť jej plán a vložiť ho do prezentácie! Ako šablóna vám poslúži prezentácia, ktorú si stiahnete tu. Pri tvorbe hracieho plánu pre vašu triedu postupujte podľa návodu v šablóne.
 • Upozornite žiakov, že na ďalšom slide premietnete cez plán triedy územie, ktoré majú za úlohu fyzicky osídliť – to znamená presunúť sa do tej časti triedy, ktorá je podľa ich názoru pre život najvyhovujúcejšia podľa nasvieteného využitia jednotlivých častí územia. Spustite slide zobrazujúci územie pred 500 rokmi. Žiaci sa môžu dať hneď do pohybu a hľadať si najvhodnejšie miesto pod slnkom. Ak dôjde k nadmernej hustote zaľudnenia v niektorej časti, žiakov informujte o prípadných výhodách života v menej výhodných častiach, alebo nechajte aktivite voľný priebeh. Keďže sa jedná o simuláciu, je prípustné, že silnejší vytlačia slabších do horších oblastí. Tak tomu bývalo aj v skutočnosti.

  Po premietnutí novej situácie územia v ďalšom historickom období a preskupení žiakov, nasleduje vždy diskusia. Odporúčané otázky k nej sú uvedené nižšie. Po skončení diskusie upozornite žiakov, že sa presúvate do ďalšieho obdobia a spustite ďalší slide. Vyzvite, aby si žiaci všímali aké prípadné zmeny nastali v ich aj ostatných častiach územia a podľa nich sa ďalej rozhodli. 
ľudia sú v pohybe migrácia

Otázky k územiu spred 500 rokov 

Po tom, ako sa žiaci preskupia na jednotlivé časti územia, je vhodné aktivitu prehĺbiť o doplňujúce otázky. Nemusíte sa ich pýtať všetkých žiakov, stačí si vybrať len niekoľkých – obyvateľov rôznorodých častí. Ak majú niektorí zo žiakov sami záujem vyjadriť sa, umožnite im to. V najlepšom prípade sa rozvinie zaujímavá diskusia. Odporúčané otázky:

 • Prečo ste si vybrali práve túto časť územia? Svoje dôvody bližšie zdôvodnite.
 • Ktoré časti územia sú najhustejšie a ktoré naopak najredšie zaľudnené?
 • Kto si vybral hraničnú oblasť medzi dvomi alebo viacerými časťami územia? Aké to má výhody alebo nevýhody?
 • Ako môžu obyvatelia jednotlivých častí územia vzájomne spolupracovať, obohacovať sa?
 • Ktoré časti majú výhodnú, ktoré naopak nevýhodnú dopravnú polohu umožňujúcu obchod? 
 • Aký spôsob obživy môžu mať obyvatelia v lesnatých, stepných, púštnych a pobrežných častiach územia? 
 • Ktoré časti územia potrebujú na svoju činnosť drevo z lesov?

Otázky k územiu spred 200 rokov 

 • Ktorí žiaci sa presťahovali? Čo ich k tomuto rozhodnutiu viedlo?
 • Ktoré časti územia sa stali pre osídlenie zaujímavejšie ako boli doteraz? 
 • Aký dopad môže mať objavenie ložísk a začatie ťažby uhlia na lesy a ostatné časti územia?
 • Kde je perspektíva založenia hutníckeho priemyslu (železiarne a oceliarne)?

Otázky k územiu spred 100 rokov 

Ako premietnete slide zobrazujúci územie pred 100 rokmi, upozornite žiakov, ktorí žijú v riekou zaplavenej oblasti, že prišli o všetok svoj majetok a stali sa z nich utečenci, ktorí musia hľadať nový domov.

 • Ktorí žiaci sa presťahovali? Čo ich k tomuto rozhodnutiu viedlo?
 • Ktoré časti územia uživia viac a ktoré menej obyvateľov ako predtým?
 • Je nejaká časť územia, ktorá už podľa žiakov nemá ekonomickú budúcnosť?
 • Je taká časť územia, ktorej potenciál sa doteraz využíva len minimálne, alebo vôbec?
 • Ktoré časti územia úplne zmenili svoju funkciu? Prečo a ako k tomu došlo? 
 • Medzi ktorými časťami je nutné zlepšiť dopravné spojenie, aby mohli vzájomne posilňovať svoj 
  ekonomický rast?

Otázky k územiu spred 50 rokov 

 • Ktorí žiaci sa presťahovali? Prečo?
 • Ktorá oblasť zaznamenala najvyšší úbytok obyvateľstva (vysťahovalectvo)? Z akého dôvodu?
 • Aká novovyužívaná časť územia vznikla? Obyvatelia, ktorých oblastí ju využívajú?
 • Kde pribudla nová poľnohospodárska pôda?
 • Ktorá doteraz  nevyužívaná časť územia prežíva svoj ekonomický boom? 
 • Kde žije najviac obyvateľov? Prečo sú práve tieto časti najhustejšie zaľudnené? 
  Aké nevýhody sa podľa vás spájajú so životom v nich?

Otázky k územiu spred 30 rokov 

 • Ktorí žiaci sa presťahovali? Prečo?
 • Podmienky v ktorých častiach územia sa začínajú zlepšovať?
 • Ktoré časti smerujú k ekonomickému úpadku a vysokej nezamestnanosti?
 • Čo považujete za najdôležitejšiu zmenu v celom území? Prečo?
 • Ktoré zmeny majú, alebo budú mať pozitívny vplyv na kvalitu a ochranu životného prostredia? 
  Ktoré naopak negatívny?
 • Ktorí žiaci sa presťahovali, ktorí svoje bydlisko nezmenili? Prečo?
 • Aké pozitívne a aké negatívne zmeny v území nastali?
 • Ktorá časť územia sa stáva najbohatšou?
 • Aký dopad bude mať stavba ropovodu z púšte k morskému zálivu na časti, ktorými bude prechádzať?
 • Ako ovplyvnia rafinérie a zväčšený prístav cestovný ruch v pobrežnej oblasti?
 • Aký vplyv bude mať zavretie baní a tovární v oblastiach ťažby uhlia a rudy na cestovný ruch 
  v horských a prímorských oblastiach? 

Otázky na záver

 • Pokúste sa zrekapitulovať svoju postupnú migráciu (sťahovanie) medzi časťami územia. Spomínate si 
  na dôvody?
 • Ako sa územie za 500 rokov zmenilo? Ktorých častí v ňom ubudlo?
 • Kde ste sa cítili príjemnejšie – v husto, alebo riedko zaľudnených oblastiach? 
 • Ako by sa podľa vás toto územie vyvíjalo ďalších sto, dvesto rokov?

Na stiahnutie:


Zdroj:

Aktivita čerpá námet z Kinaesthetic PowerPoint – Class migration (www.juicygeography.co.uk/pptmigration.htm)

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť