Hore

Naučte žiakov pýtať sa viac. Vyvodzovanie záverov zo zdrojov geografických informácií

Vedieť sa správne pýtať, znamená vidieť za horizont informácií

Okrem učenia sa geografických faktov by sme sa na hodinách mohli a mali venovať aj rozvoju myslenia žiakov. Viac ako reprodukovanie informácií by sme si mali ceniť schopnosť žiakov ich vyhľadať, spracovať a na ich základe vyvodzovať závery. Aktivita s názvom The Layers of Inference Framework , ktorú som objavil v knihe Geography Through Enquiry (info) sa dá využiť práve na rozvoj týchto schopností.

Aktivita, ktorej názov by sa dal preložiť ako Vyvodzovanie záverov je adaptovateľná na ktorúkoľvek tému (predmet) a môžete v nej využiť ľubovoľný zdroj informácií (text, graf, mapu, fotografiu, video). Žiaci sa vďaka aktivite zdokonalia v skúmaní geografických zdrojov informácií, identifikácii toho, čo daný zdroj “hovorí”, v uvedomení si skutočnosti, že každý zdroj predstavuje len čiastočný obraz skutočnosti, v tvorbe geografických otázok, diagnostike vlastných vedomostí a v neposlednom rade tvorbe hypotéz alebo odhadov (videnie za horizont).

O čo vlastne ide? Žiakom do skupín vopred pripravíte hárky vyvodzovania záverov, na ktorých sú graficky znázornené akési polia poznania. V ich strede je konkrétny geografický zdroj, ktorý ste pre nich vybrali. Práve od tohto zdroja sa odvíja kľúčová otázka, na ktorú sa žiaci zamerajú. Do jednotlivých polí vpisujú, čo sa dá vďaka zdroju informácie v strede s určitosťou vyčítať, čo sa možno len domnievať, čo sa už na základe zdroja posúdiť nedá a aké ďalšie otázky je nutné položiť, aby sme sa dozvedeli viac podrobností. Bližšiu predstavu si vytvoríte na základe prezentácie, v ktorej sú otázky a informačné zdroje na príklade Talianska. Stiahnete ju cez odkaz na konci článku.

práca s informáciami škola

Aktivitu je vhodné použiť na začiatku hodiny, aby sme zistili, čo už žiaci o preberanej téme vedia a čo je ešte potrebné sa dozvedieť. Každej skupine je možné pripraviť a vytlačiť hárok venovaný inej časť preberaného učiva. Ak by veľkosť zdrojovej informácie uprostred hárku bola nedostatočná, odporúčam vytlačiť ju aj na samostatný papier (ako je tomu v prezentácii nižšie). Každej skupine necháme cca 10 – 15 minút na preskúmanie zdroja a ich zápisky, následne skupiny svoju prácu prezentujú pred triedou. Ak by sa aktivita časovo natiahla, nemusí to byť vôbec na škodu. Jednotlivým skupinám môžete za domácu úlohu zadať vypátranie odpovedí na nimi položené otázky z hárkov.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť

Ďalšie materiály k téme