Hore

Návod na tvorbu vekovej pyramídy v Exceli

Prečo sa venovať grafom

Medzi základné zručnosti žiakov rozvíjané v geografii patrí vyhľadávanie, analýza, interpretácia a vhodná prezentácia informácií v rôznych grafických podobách (schémy, grafy, tabuľky, vekové pyramídy, diagramy, kartogramy, kartodiagramy a i.). Žiaci by mali byť schopní orientovať sa v dostupných databázach štatistických údajov a identifikovať v nich dôležité fakty a kľúčové skutočnosti.

S úvodnými vetami veľmi súhlasím, nie sú však z mojej hlavy. Nájdete ich v charakteristike predmetu geografia v inovovanom štátnom vzdelávacom programe pre ISCED 3. V ŠVP pre základné školy (ISCED 2) sa však nevyskytujú – práca s informáciami je tu podľa vzdelávacích štandardov obmedzená len na prácu s mapovými podkladmi. Pojem graf sa v celom dokumente vyskytuje iba raz – ako súčasť jedného z hlavných cieľov predmetu – žiaci prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, filmy a pod.).

Práca s grafmi je teda cieľom predmetu, vo výkonových štandardoch sa však vôbec nespomína. Nie celkom tomu rozumiem. Ak je našim cieľom vytvárať zmysluplné prepojenie medzi predmetmi, práve práca s údajmi a ich zobrazovanie v podobe grafov je ideálnym prienikom geografie, matematiky a informatiky (v prípade, že sa grafy tvoria s využitím IKT). 

veková pyramída Excel

Úvod do vekových pyramíd

Veková pyramída (angl. population pyramid) je najbežnejším grafických znázornením vekového zloženia obyvateľstva vybraného územia. V školskej geografii jej nie je venované samostatné učivo a ani pri učivách, ktoré vekové pyramídy obsahujú (napr. učebnica 7.ročníka pri učive Obyvateľstvo a sídla Afriky), nenájdeme rozvinutejšie úlohy, pomocou ktorých by s nimi mohli žiaci pracovať.

Základné informácie o vekovej pyramíde nájdete v článku na Wikipedii, zaujímavo je spracovaná aj na českej webstránke na podporu výuky geografie. Ak hľadáte už vytvorené vekové pyramídy, dajte si do záložiek stránky ako populationpyramid.net, lebo worldlifeexpectancy.com. Obe zobrazujú vekové pyramídy v interaktívnej podobe pre vami vybrané štáty a roky. Výborne poslúžia najmä pri interpretácii a vzájomnom porovnávaní vekových pyramíd jednotlivých štátov – najmä štátov s rozličným stupňom ekonomického a sociálneho rozvoja. 

Tvorba vlastnej vekovej pyramídy

Prečo ostávať len pri interpretáciách vekovej pyramídy, keď si ju môžu žiaci sami vytvoriť? Schopnosť rozumieť grafom žiaci nadobudnú najlepšie práve ich tvorbou. Aktivita na tvorbu vekovej pyramídy nájde najväčšie uplatnenie na stredných školách a gymnáziách, nevidím však dôvod, prečo by sa v zjednodušenej podobe nedala realizovať aj so žiakmi vyšších ročníkov ZŠ. Všetko potrebné na tvorbu vekovej pyramídy nájdete v šablóne, návode a popisoch nižšie.

Využitie materiálov k tvorbe vekovej pyramídy
  • tvorba vlastných materiálov samotným učiteľom (grafy na doplnenie prezentácií, alebo ako súčasť úloh v pracovných listoch
  • samostatná aktivita na tvorbu a následnú interpretáciu vekovej pyramídy, ktorá je využiteľná nielen pre téme obyvateľstva, ale prakticky pri ľubovoľnej téme regionálnej geografie 
  • súčasť širšie koncipovaných projektových zadaní, v ktorých žiaci pri vybranom štáte alebo regióne zahrnú aj nimi vytvorenú vekovú pyramídu
  • medzipredmetové vzťahy s matematikou a informatikou, po dohode s učiteľmi je aktivitu možné realizovať aj na vyučovacích hodinách týchto predmetov

Veková pyramída pomocou šablóny (papier)

Pracovné listy, ktoré obsahujú viaceré šablóny na tvorbu vekovej pyramídy v ľubovoľnej triede aj bez prístupu k počítačom. Každému žiakovi (alebo dvojici) vytlačte prázdnu šablónu grafu, do ktorej majú za úlohu vyznačiť údaje na základe tabuliek, ktoré im poskytnete. K práci budú žiaci potrebovať pravítko a farebné ceruzky.

​Údaje o vekovom zložení obyvateľstva (pre obe pohlavia) Slovenska v rokoch 1950, 2015 a predpokladanom stave v roku 2050, nájdete spracované v tabuľke na tomto odkaze. Ako vyzerajú šablóny na tvorbu vekovej pyramídy si môžete pozrieť na náhľade nižšie. 

tvorba vekovej pyramídy návod

Pomocou šablóny môžete zadať žiakom tvorbu vekovej pyramídy pre akýkoľvek vami vybraný štát. Stačí, ak im pred hodinou spracujete potrebné údaje do tabuľky, s ktorou budú počas aktivity pracovať. Hodnoty vekových skupín oboch pohlaví pre všetky štáty sveta (pre rôzne roky) nájdete v zošitoch pre MS Excel, ktorých odkazy na stiahnutie sú uvedené nižšie. Sú spracované na základe štatistických údajov OSN.

Zošity na stiahnutie:
Obmeny a rozšírenia

Je len na vás, či sa pri tvorbe vekovej pyramídy rozhodnete pracovať s počtom obyvateľov v jednotlivých vekových skupinách, alebo s ich podielom. V zošitoch (otvoríte ich programom MS Excel) nájdete údaje pre vami hľadané štáty rýchlo a jednoducho – stačí spustiť nástroj vyhľadávania (CTRL+F) a napísať názov štátu v angličtine.

Výhodou zošitov je aj skutočnosť, že obsahujú údaje o vekovom zložení v mnohých desaťročiach (od 1950 do 2015), rovnako aj odhady vekového zloženia do budúcnosti (do roku 2100). Dostupnosť údajov z rôznych období je možné využiť na tvorbu porovnávacích vekových pyramíd. Žiaci tak môžu porovnať zmeny vo vekovom zložení vybraného štátu medzi rokmi 1950 a 2015 (alebo 2015 a 2050 – údaje nájdete na iných hárkoch v zošite). Porovnávacie vekové pyramídy je možné tvoriť aj pre údaje dvoch štátov z rovnakého roku. Krásne tak môžeme porovnávať a interpretovať rozdielnosť vo vekovom zložení obyvateľstva vybraných štátov.  

Učiteľ sa môže pri aktivite rozhodnúť, že každému žiakovi (dvojici, skupinám) zadá tvorbu vekovej pyramídy pre iný štát. Takéto nastavenie je náročnejšie z hľadiska prípravy údajov (tabuliek), s ktorými budú žiaci na hodine pracovať, na druhej strane však ponúka výbornú príležitosť na následné porovnávanie žiakmi vytvorených vekových pyramíd.

Veková pyramída v Exceli

Pri tvorbe grafov by bola škoda nevyužiť aj prácu v tabuľkových procesoroch – napr. Microsoft Excel. Práca v nich je rýchla a výsledný graf má výbornú vizuálnu podobu. Výhodou zadania tvorby vekovej pyramídy v Exceli sú aj medzipredmetové vzťahy s informatikou, kde sa ovládanie tohto programu väčšinou vyučuje. 

Zadania v Exceli sú najvhodnejšie pre študentov stredných škôl, zvládnuť by ich však mali aj žiaci vyšších ročníkov ZŠ. Najmä, ak budú mať k dispozícii podrobný návod. Nájdete ho na tomto odkaze. Voľne dostupný je tu – stačí, ak žiakom pošlete odkaz a návod si môžu otvoriť aj doma. 

​V prípade študentov gymnázií je na zvážení, či im návod vôbec poskytnúť. Niekedy môže byť vhodnejším riešením nechať ich napospas – nech si s úlohou poradia sami. Na internete nájdu množstvo online návodov na prácu v Exceli. Zároveň si takto precvičia schopnosť poradiť si s problémom, s ktorým sa ešte nestretli. 


Rekapitulácia súborov na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť