Hore

Návod na tvorbu vekovej pyramídy v Exceli

Prečo sa venovať grafom

Medzi základné zručnosti žiakov rozvíjané v geografii patrí vyhľadávanie, analýza, interpretácia a vhodná prezentácia informácií v rôznych grafických podobách (schémy, grafy, tabuľky, vekové pyramídy, diagramy, kartogramy, kartodiagramy a i.). Žiaci by mali byť schopní orientovať sa v dostupných databázach štatistických údajov a identifikovať v nich dôležité fakty a kľúčové skutočnosti.

S úvodnými vetami veľmi súhlasím, nie sú však z mojej hlavy. Nájdete ich v charakteristike predmetu geografia v inovovanom štátnom vzdelávacom programe pre ISCED 3. V ŠVP pre základné školy (ISCED 2) sa však nevyskytujú – práca s informáciami je tu podľa vzdelávacích štandardov obmedzená len na prácu s mapovými podkladmi. Pojem graf sa v celom dokumente vyskytuje iba raz – ako súčasť jedného z hlavných cieľov predmetu – žiaci prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, filmy a pod.).

Prečo sa venovať grafom

Medzi základné zručnosti žiakov rozvíjané v geografii patrí vyhľadávanie, analýza, interpretácia a vhodná prezentácia informácií v rôznych grafických podobách (schémy, grafy, tabuľky, vekové pyramídy, diagramy, kartogramy, kartodiagramy a i.). Žiaci by mali byť schopní orientovať sa v dostupných databázach štatistických údajov a identifikovať v nich dôležité fakty a kľúčové skutočnosti.

S úvodnými vetami veľmi súhlasím, nie sú však z mojej hlavy. Nájdete ich v charakteristike predmetu geografia v inovovanom štátnom vzdelávacom programe pre ISCED 3. V ŠVP pre základné školy (ISCED 2) sa však nevyskytujú – práca s informáciami je tu podľa vzdelávacích štandardov obmedzená len na prácu s mapovými podkladmi. Pojem graf sa v celom dokumente vyskytuje iba raz – ako súčasť jedného z hlavných cieľov predmetu – žiaci prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, filmy a pod.).

Práca s grafmi je teda cieľom predmetu, vo výkonových štandardoch sa však vôbec nespomína. Nie celkom tomu rozumiem. Ak je našim cieľom vytvárať zmysluplné prepojenie medzi predmetmi, práve práca s údajmi a ich zobrazovanie v podobe grafov je ideálnym prienikom geografie, matematiky a informatiky (v prípade, že sa grafy tvoria s využitím IKT).

Úvod do vekových pyramíd

Veková pyramída (angl. population pyramid) je najbežnejším grafických znázornením vekového zloženia obyvateľstva vybraného územia. V školskej geografii jej nie je venované samostatné učivo a ani pri učivách, ktoré vekové pyramídy obsahujú (napr. učebnica 7.ročníka pri učive Obyvateľstvo a sídla Afriky), nenájdeme rozvinutejšie úlohy, pomocou ktorých by s nimi mohli žiaci pracovať.

Základné informácie o vekovej pyramíde nájdete v článku na Wikipedii, zaujímavo je spracovaná aj na českej webstránke na podporu výuky geografie. Ak hľadáte už vytvorené vekové pyramídy, dajte si do záložiek stránky ako populationpyramid.net, lebo worldlifeexpectancy.com. Obe zobrazujú vekové pyramídy v interaktívnej podobe pre vami vybrané štáty a roky. Výborne poslúžia najmä pri interpretácii a vzájomnom porovnávaní vekových pyramíd jednotlivých štátov – najmä štátov s rozličným stupňom ekonomického a sociálneho rozvoja.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť