Hore

Štáty sveta (kartová hra)

Didaktické hry v školskej geografii môžu mať množstvo rôznorodých podôb a foriem. Najčastejšie sa využívajú pri upevňovaní vedomostí, pričom neraz vychádzajú z formátu známych televíznych súťaží, ako sú napr. RiskujMilionár alebo AZ kvíz. Časté sú rôzne priraďovačky, či už v podobe pojmového domina alebo tzv. trojuholníkov. Ak nerátame voľnočasové aktivity žiakov počas prestávok alebo ojedinelé prípady ako sú Chňap! a Mapové domino,  s uplatnením kartových hier sa v škole prakticky nestretávame. Prečo to nevyskúšať?

Na čo je to dobré?

V školskej geografii sa žiaci oboznamujú s viacerými údajmi o jednotlivých štátoch sveta. Narozdiel od minulosti sa dnes už nevyžaduje znalosť veľkého množstva číselných údajov spamäti. Zanevrieť na prácu s rôznymi typmi takýchto údajov by však bolo chybou. 

Žiaci by mali byť schopní informácie a dáta triediť, dávať ich do súvislostí, vzájomne porovnávať, vytvárať z nich tabuľky, grafy a v neposlednom rade ich aj správne interpretovať. Myslím, že priemerne vzdelaný človek by mal poznať aspoň približne počet obyvateľov najvýznamnejších štátov sveta, ktoré štáty alebo regióny patria k ekonomicky najvyspelejším a ktoré, naopak, ekonomicky zaostávajú.  Hodnota vybraných ukazovateľov jednotlivých štátov sa dá najlepšie predstaviť cez ich porovnanie so Slovenskom. Ak má Slovenská republika rozlohu 49 036 km2, lepšie si vieme predstaviť na prvý pohľad nič nehovoriacu rozlohu 176 215 km2 v prípade Uruguaja, ktorý vyzerá byť na mape Južnej Ameriky taký maličký.

Prostredníctvom kartičiek štátov sveta a hier, ktoré je možné s nimi hrať, sa žiaci oboznámia s vybranými humánno-geografickými ukazovateľmi jednotlivých štátov, precvičia si prácu s číselnými údajmi a samostatne preskúmajú odpovede na otázky ako napr. – Kde žije viac obyvateľov, v Taliansku alebo Thajsku? Ktorý štát má vyššiu hustotu zaľudnenia, Austrália alebo Maďarsko? Kde sa žije lepšie podľa hodnoty Indexu kvality ľudského života, v Nórsku alebo v USA?  

Čo nájdete na kartičkách?

Vytvorených je spolu 117 kartičiek (časom budú doplnené ďalšie). Každá z nich predstavuje jeden štát. Všetky kartičky nájdete na tomto odkaze. Pred hrou je potrebné ich vytlačiť (najlepšie farebne) a rozstrihať. Ak ich plánujete použiť opakovane, odporúčam ich aj zalaminovať, nie je to však nutné.

Každá kartička obsahuje v hornej časti názov štátu, jeho vlajku a vyznačenie polohy na mape. V dolnej časti sa nachádzajú údaje daného štátu pre sedem ukazovateľov. Z množstva humánno-geografických ukazovateľov som sa po dlhšom zvažovaní rozhodol na kartičkách uvádzať tie, ktoré považujem za najdôležitejšie a z hľadiska školskej geografie najvhodnejšie:

  • počet obyvateľov
  • rozloha
  • hustota zaľudnenia
  • HDP na obyvateľa
  • stredná dĺžka života
  • miera plodnosti
  • HDI (Index ľudského rozvoja)
štáty sveta kartová spoločenská hra

Krátky slovník pojmov

Pred aktivitami s kartičkami odporúčam venovať aspoň niekoľko minút vysvetleniu významu jednotlivých ukazovateľov, keďže niektoré z nich nemusia žiaci poznať. Uvádzam preto ich stručný popis: 

Na kartičkách je udávaný priemer strednej dĺžky života oboch pohlaví. Údaje pochádzajú z roku 2013 a v stĺpci pod názvom Life expectancy at births ich nájdete v tabuľke na tomto odkaze.

Stredná dĺžka života je priemerný počet rokov, ktoré sa práve narodená osoba v danom štáte môže dožiť za predpokladu, že sa po celý jej život zachová súčasná úroveň úmrtnosti (pravdepodobnosť úmrtia v určitom veku). Rozlišuje sa pritom pohlavie, ženy sa dožívajú obyčajne o desatinu vyššieho veku. Hodnoty ovplyvňuje stav ekonomiky, zdravotníctva, úroveň kriminality, vojenský stav štátu, kvalita životného prostredia a veľa ďalších faktorov. 

Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa je na kartičkách udávaný v parite kúpnej sily (PKP, v angličtine PPP – Purchasing Power Parity).

Vyjadrenie HDP v parite kúpnej sily odstraňuje rozdiely v cenových hladinách medzi krajinami a prepočet na obyvateľa umožňuje porovnanie výkonnosti jednotlivých krajín s výrazne rozdielnymi ekonomikami. Stačí, ak žiaci pochopia, že práve táto veličina poskytuje údaj o ekonomickej vyspelosti, resp. bohatstve štátov. Zjednodušene povedané – čím vyššia hodnota, tým sú obyvatelia štátu v priemere bohatší.

Predstavu o pôrodnosti jednotlivých štátov sveta si najvernejšie vytvoríme pomocou ukazovateľa tzv. miery plodnosti. Na Slovensku je v súčasnosti miera plodnosti okolo 1,39. Táto hodnota nás radí medzi štáty na konci svetového rebríčka. Najvyššiu mieru plodnosti vykazuje africký štát Niger – okolo 7 detí na ženu. Prehľadné tabuľky a mapu miery plodnosti pre všetky štáty nájdete na tomto odkaze.

Miera plodnosti (fertility rate) udáva priemerný počet detí, ktoré sa v danom štáte narodia jednej žene počas celej dĺžky jej života. 

Posledným a v školskom prostredí prakticky nespomínaným ukazovateľom je Index ľudského rozvoja. Viac informácií sa o ňom dozviete v tomto článku.

Index ľudského rozvoja (Human Development Index – HDI) je komplexný porovnávací údaj, pri ktorého výpočte sa vychádza nielen z priemerného príjmu na hlavu, ale aj gramotnosti, vzdelania, priemernej dĺžky života, pôrodnosti a ďalších faktorov štátov sveta. Udáva sa v hodnotách od 0 do 1. Hodnoty blízke 1 predstavujú najlepšie štáty pre život na Zemi. Hodnoty najbližšie k nule sú štátmi z opačného konca rebríčka kvality života.

kartová hra geografia

Poďme sa už konečne hrať!

S kartičkami som odskúšal a navrhujem niekoľko typov hier. Ako prvú si opíšme tú, ktorá ma k tvorbe kartičiek štátov inšpirovala. V angličtine sa volá Top Trumps a jej pôvod siaha do sedemdesiatych rokov 20. storočia. Série kariet sú vždy venované konkrétnej téme, ako napr. autá, lietadlá, športovci, akční hrdinovia, budovy.   


Top Trumps

Hra je určená pre dvoch a viac hráčov (odporúčam max. 6). Cieľom každého hráča je vyhrať všetky kartičky. Na začiatku sa medzi hráčov rozdajú všetky karty tak, aby mal každý z hráčov približne rovnaký počet. Ak nie je možné kartičky rozdať rovnomerne, niektorí hráči môžu dostať o jednu viac, prípadne sa niektoré karty nemusia použiť a odložia sa bokom. 

Hráči si kôpku svojich kariet držia v rukách tak, aby videli len najvyššie položenú kartu. Malo by byť zabezpečené, aby ostatní hráči nemohli vidieť karty iných. Hráč, ktorý začína (určte ho ľubovoľne, alebo pomocou vami zvoleného kritéria), vyberie zo svojej vrchnej kartičky (štátu) jeden ukazovateľ, o ktorom si myslí, že jeho hodnota je najvyššia spomedzi všetkých hráčov a ich kariet. V prípade Ruska to bude určite rozloha, pri Indii asi obyvateľstvo a pri Luxembursku to môže byť hodnota HDP na obyvateľa. Hráč povie svoj štát a názov ním vybraného ukazovateľa – napr. “Som Niger a mám najvyššiu mieru plodnosti” a vyloží kartičku na stôl.

Ostatní hráči postupne povedia názvy ich štátov (z vrchných kartičiek) spolu s hodnotami zvoleného ukazovateľa. Kartičky následne vyložia na stôl, aby sa dali hodnoty overiť a predišlo sa prípadnému podvádzaniu. Hráč, ktorý má pri vybranom ukazovateli kartičku (štát) s najvyššou hodnotou, vyhráva všetky kartičky z daného kola. Takto získané kartičky umiestni naspodok svojej kôpky kariet. 

V hre ďalej pokračuje hráč, ktorý zvíťazil v predchádzajúcom kole. Ak zvíťazí tri za sebou nasledujúce kolá, pokračuje hráč po jeho pravici. Vyberie ukazovateľ z kartičky na vrchu svojej kôpky a hra pokračuje rovnakým spôsobom, ako je opísané vyššie. Hráči, ktorí prišli o všetky kartičky, v hre končia a hra pokračuje toľko kôl, koľko je potrebných k tomu, aby mal napokon všetky kartičky v rukách len jeden hráč. Z časových dôvodov to na vyučovacej hodine pravdepodobne nie je možné uskutočniť, a preto odporúčam už pred začiatkom hry dohodnúť dĺžku jej trvania – napr. 10 minút. Po uplynutí časového limitu sa všetkým hráčom spočítajú karty a víťazom celej hry sa stáva ten, ktorý ich má najviac. 

Ak by sa veľmi nepravdepodobnou náhodou stalo, že majú dvaja alebo viacerí hráči na svojich kartičkách rovnaké hodnoty súťažného ukazovateľa (remíza), umiestnia všetci hráči kartičky na stôl. Nasleduje ďalšie kolo v ktorom určuje súťažný ukazovateľ rovnaký hráč ako v predchádzajúcom remízovom kole. Hráč, ktorý vyhrá toto kolo, získava všetky kartičky z oboch kôl. 

Ponúknutím výhody pre hráčov, ktorým sa počas hry darí menej, môže byť nasledovná malá úprava pravidiel. Ak majú v rukách posledné tri karty, môžu hrať so všetkými a vybrať tú s najlepšiu hodnotu ukazovateľa, ktorého sa dané súťažné kolo týka. 

geografická hra karty
Kartičky na hracom poli hry Sedemboj

Sedemboj

V prípade Top Trumps môže byť úspech alebo neúspech v hre veľakrát aj o náhode. Hra je svižná, ale niekedy mi v nej chýbal element, ktorý by hráčov nútil viac premýšľať a kombinovať. Preto sa zrodila hra Sedemboj. Jednoduchý názov vychádza zo samotnej podstaty hry. Na kartičkách štátov je sedem ukazovateľov a práve sedem kartičiek má v Sedemboji hráč k dispozícii pre jedno kolo. 

Hru môžu hrať dvaja až šiesti hráči. V prípade len jednej hry pre celú triedu môžu jedného hráča predstavovať skupiny žiakov (max. 4). Vhodnejšie je však triedu rozdeliť na menšie skupinky, v rámci ktorých medzi sebou súťažia jednotliví žiaci. Každý hráč dostane pred začiatkom hry vlastné hracie pole (stiahnuť tu), na ktorom sú vyznačené miesta pre sedem ukazovateľov (sedem kartičiek). Počas hry je potrebné zabezpečiť, aby hráči nevideli hracie polia ostatných hráčov, len to svoje. Najjednoduchšie sa dá pomôcť si školským atlasom postaveným pred hracie pole ako zátarasa. 

Pred začiatkom hry dôkladne premiešajte všetky kartičky a spravte z nich jednu kôpku. Každému hráčovi z nej dajte náhodných sedem kartičiek tak, aby ich počas rozdávania nevideli ostatní. 

Hráči si rozložia svojich sedem kartičiek na hracie pole a dôsledne si preštudujú hodnoty ukazovateľov pre jednotlivé štáty. Pre každý ukazovateľ vyberú štát, ktorého hodnota je podľa nich dostatočne vysoká, aby “prebila” štáty, ktoré pre daný ukazovateľ vyberú ostatní hráči. Nie je to možné pri všetkých siedmych ukazovateľoch a niektoré políčka sa väčšinou musia obetovať. Nie vždy je ľahké nakombinovať štáty tak, aby mal hráč istotu, že s nimi zaboduje. India sa napr. môže zdať ako jasný víťaz v ukazovateli počtu obyvateľov, nikdy však neviete, či iný hráč práve v tomto kole nemá v rukách Čínu.  Dánsko je dobrým adeptom na víťazstvo v Indexe ľudského rozvoja, prehrá však s Nórskom apod. Hráči preto musia vždy dobre zvážiť, ktorý štát (kartičku) vsadia na ktoré políčko (ukazovateľ) hracieho pola. 

Keď majú svoju sedmičku vybranú všetci hráči (na túto fázu hry si môžete vopred stanoviť aj časový limit a pre dramatizáciu mu skutočne nastaviť odpočítavanie), dajú zátarasy pred svojimi hracími poliami preč a začne sa s vyhodnocovaním výsledkov kola. Postupne sa vyvolávajú názvy ukazovateľov a žiaci k nim vykladajú svoje kartičky na lavicu do stredu. Z kartičiek (štátov) sa vytvorí sprava doľava rebríček od štátu s najvyššou hodnotou daného ukazovateľa až po najnižšiu. Tento krok by sa mohol preskočiť, no je vhodné ho zachovať, aby si žiaci stihli uvedomiť relatívne porovnanie daných štátov a vytvoriť si bližší obraz o nich. Hráč s kartičkou najvyššej hodnoty pre daný ukazovateľ získava kartičky ostatných hráčov. Obdobne sa postupuje aj pri ďalších šiestich ukazovateľoch. 

V ďalšom kole všetkým hráčom opäť rozdáme sedem náhodne vybraných kariet a hra pokračuje rovnakým spôsobom, ako je opísané vyššie. Hra končí po vyčerpaní všetkých kartičiek. Víťazom sa stáva hráč, ktorý nazbieral najvyšší počet kartičiek zo všetkých kôl. 

Na oživenie hry je niekedy vhodné zmeniť pravidlo tak, že hráči nevyberajú štáty s najvyššou, ale s najnižšou hodnotou pre jednotlivé ukazovatele. Táto zmena zabezpečí akoby otočenie časom zautomatizovaných volieb a spraví hru zaujímavejšou. 

Na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť