Hore

Vianočné zvyky v štátoch Európy (aktivita)

Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka a sú zaujímavé aj z hľadiska geografie. Rozdiely v prírodných podmienkach, historickom vývoji a kultúrnych zvyklostiach jednotlivých štátov Európy sa odzrkadľujú aj v rôznorodých vianočných tradíciách a zvykoch naprieč svetadielom. Aj keď je súčasnosť charakterizovaná postupným potieraním regionálnych špecifík a silnejúcim vplyvom globalizácie, ktorá zasahuje aj Vianoce, stále existujú ich unikátne podoby vzťahujúce sa na ten-ktorý štát. Niekde rozdáva darčeky Santa Claus, inde zas Ježiško. 


Všetky ďalšie materiály na Lepšej geografii o Vianociach nájdete v tomto zozname.


V poslednom týždni pred Vianocami je na školách zvykom začleňovať do výchovno-vzdelávacích aktivít rôzne činnosti, ktoré sa spájajú s ich oslavou. Spievajú sa koledy, vyrábajú sa vianočné ozdoby, prípadne sa pečú medovníky. Geografia nemusí ostávať bokom a môže využiť šancu na oboznámenie žiakov s kultúrnymi rozdielmi jednotlivých štátov a národov cez jednoduchú aktivitu s tematikou vianočných tradícií a zvykov.  Aktivita je najvhodnejšia pre žiakov 8. ročníka, v ktorom sa venujú práve Európe. Určite však poteší aj deviatakov a pokojne by som ju ponúkol aj svojim niekdajším študentom na gymnáziu. 

Vianočné trhy
Vianočné trhy v nemeckej Jene. Autor: Rene Schwietzke (zdroj)

Postup

  1. Vytlačte a rozstrihajte jednotlivé kartičky s opismi vianočných zvykov v štátoch EÚ (každý odstavec je pre iný štát) a kartičky s názvami štátov. Materiál nájdete v súboroch na stiahnutie na konci článku.

  2. Žiakov rozdeľte do 2-5 členných skupín. Do každej rozdajte obálku s rozstrihanými kartičkami zvykov a názvami štátov. Úlohou žiakov je pozorne si prečítať kartičky s opisom a ku každej z nich priradiť štát, ktorého zvyky podľa nich daná kartička opisuje.  Aby bola úloha o niečo komplikovanejšia, počet kartičiek s názvami štátov je vyšší ako počet kartičiek s opisom vianočných zvykov. Žiakom poraďte, že pri dôkladnom čítaní obsahuje väčšina kartičiek informácie, ktoré im pri identifikácii štátov určite pomôžu. Kartičky, ktoré takúto informáciu neobsahujú, si môžu nechať na záver a k štátom ich priradiť vylučovacou metódou.

  3. Keď už majú skupiny priradený štát ku každému opisu, vyzvite ich, aby svoje výsledky prezentovali pred ostatnými. Jedna skupina predstaví štyri alebo päť dvojíc, druhá ďalšie atď., podľa celkového počtu skupín v triede. Súhlasia ostatné skupiny s výsledkami prezentujúcich skupín? Pri prezentácii riešení sa žiakov opýtajte, ktoré z uvedených informácií na kartičkách ich nasmerovali k ich odpovedi. Súvisia tieto informácie z tým, čo sa doteraz učili na geografii?

  4. Správne dvojice si spoločne s triedou skontrolujte cez prezentáciu, ktorú nájdete nižšie.

  5. Vyzvite žiakov, aby sa v ďalšej úlohe pokúsili kategorizovať zvyky jednotlivých štátov do nimi navrhnutých skupín podľa podobnosti, resp. rozdielnosti. Niektorá skupina sa môže napr. rozhodnúť rozdeliť štáty podľa toho, či v nich nosí darčeky Ježiško, alebo Santa Claus (Mikuláš), ďalšia podľa podobnosti jedál atď. Čím je podľa žiakov daná podobnosť alebo rozdielnosť zvykov medzi jednotlivými štátmi? Platí, že susediace štáty majú vzájomne blízke zvyky? V prípade ktorých štátov? V prípade ktorých štátov to neplatí? 

  6. Ktoré zvyky sú podobné našim? Ktoré žiakov najviac zaujali, prekvapili? Prečo? Ktoré z tradičných vianočných jedál v európskych štátoch by chceli tohto roku ochutnať pri štedrovečernom stole svojej rodiny? Ktoré naopak určite nie?  

  7. Aktivitu môžete na záver rozšíriť o doplňujúcu domácu úlohu, v ktorej si žiaci pripravia krátku prezentáciu o vianočných zvykoch a tradíciách nimi vybraného štátu Európy. Prezentácia by mala obsahovať len minimum textu, mala by byť bohatá na fotografie a obsahovať aspoň jedno video – napr. tradičnú vianočnú pieseň.
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť