Hore

Čím sa platí v Európe? (návrh vyučovacej hodiny)

Školská geografia sa menám (platobným) prakticky nevenuje, v učivách sa spomínajú len podružne. Prečo im v prípade Európy nevenovať celú vyučovaciu hodinu? Pozrite si kompletný návrh aktivít, s ktorými sa vaši žiaci naučia o eurozóne aj o štátoch, ktoré naďalej používajú svoje národné meny. Inšpiráciou k vytvoreniu aktivít bol záujem žiakov o tému eura a ďalších mien, s ktorými sa stretávajú pri cestovaní Európou. Vyučovaciu hodinu odporúčame zaradiť po učive o hospodárstve Európy.

Návrh aktivít je vytvorený s ohľadom na učebné štýly žiakov a so zámerom rozvíjať praktické geografické kompetencie ako sú práca s mapou a údajmi v rôznej podobe. Aktivity zároveň prepájajú geografiu s matematikou. Odporúčame ich realizovať v podobe skupinovej práce (cca 4-členné skupiny žiakov).

Každá skupina môže pracovať s kompletným balíkom aktivít na jednom mieste (spojené lavice), alebo je prácu v triede možné organizovať cez stanovištia, na ktorých sa skupiny postupne striedajú. ​V tomto prípade je v triede päť stanovíšť – na každom z nich je iné zadanie, ktoré musia skupiny vyriešiť počas vopred dohodnutého času (15 minút – na niektoré stačí menej). Skupiny si vyberú, ktorým zadaniam (aktivitám) sa budú venovať. V ideálnom prípade ich vyriešia všetky, minimálnou požiadavkou je zvládnutie troch zadaní. Prácu v skupine je možné zadeliť aj tak, že každý žiak má povinnosť vyriešiť jedno zadanie (aktivitu).

Skupiny požiadajte, aby svoje odpovede a riešenia zapisovali na samostatný papier, nie na zadania úloh. Posledných 10 – 15 minút vyučovacej hodiny venujte prezentácii skupín, kontrole ich odpovedí a riešení. Pojmite to ako reflexiu, počas ktorej žiaci zhrnú, čo sa naučili, čo ich zaujalo a čo im robilo najväčšie problémy. Reflexia by mala prebiehať vo forme diskusie. Druhým variantom je nechať si vysvetliť a skontrolovať riešenia úloh samotné skupiny navzájom – môžete im dať správne odpovede a vyplnené mapy.

Ak si z časových dôvodov nemôžete dovoliť venovať sa európskym menám na samostatnej vyučovacej hodine, vyberte si len niektoré aktivity a zapracujte ich do učiva o hospodárstve Európy. Všetky aktivity obsahujú nielen zdrojové materiály (mapa, tabuľka, obrázky), ale aj zadania otázok a úloh pre žiakov.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať