Hore

Čo hovoria piktogramy

Piktogramy zastupujú slová už odnepamäti. Na verejných priestranstvách sa s nimi stretávajú aj žiaci, im podobné ikony sú súčasťou práce s programami a aplikáciami na digitálnych zariadeniach. Na mapách majú zas podobu mapových značiek. Prečo takéto obrázky nevyužiť aj v jednoduchých aktivitách, v ktorých sa žiaci zamyslia nad cestovaním? Aktivity je najvhodnejšie využiť po letných prázdninách, kedy majú žiaci ešte čerstvé spomienky na dovolenku, výlety a iné formy cestovania. Môžete ich však, samozrejme, zaradiť do ktoréhokoľvek mesiaca v školskom roku. Na veku žiakov nezáleží. Aktivity môžete využiť v poradí, ako sú uvádzané nižšie, alebo si z nich vybrať len tie, ktoré vám vyhovujú. Odporúčame ich realizovať vo forme skupinovej práce (cca štvorčlenné skupiny žiakov).  

Prázdniny a cestovanie 

  1. Do každej skupiny rozdajte nastrihané kópie kartičiek (piktogramy). Spolu je ich 60, môžete však pracovať aj s ich menším počtom. Žiakom vysvetlite, že ide o piktogramy. Väčšina z nich má jednoznačnú interpretáciu, ďalšie môžu byť menším rébusom. Nech popustia uzdu svojej fantázie ​a pokúsia sa prísť s vlastnou interpretáciou toho, čo piktogramy zobrazujú.
  2. Vyzvite žiakov, aby sa pozorne zoznámili s jednotlivými kartičkami a pokúsili sa identifikovať ich význam a súvislosť s cestovaním. Sú medzi kartičkami aj také, ktoré podľa nich s cestovaním vôbec nesúvisia? Ak áno, nech ich uložia nabok. 

  3. Ak sa aktivite venujete po prázdninách, požiadajte žiakov, aby si každý z nich vybral päť kartičiek, ktoré reprezentujú (vizuálne opisujú) ich prázdniny – čomu sa venovali, čo zažili. 
  4. Požiadajte vybraných žiakov, aby pomocou svojich kartičiek prezentovali priebeh svojich prázdnin. Môžete zadať aj úlohu, v ktorej sa trieda (vybraní žiaci) pokúsia interpretovať prázdninový príbeh spolužiaka na základe kartičiek, ktoré si zvolil.    

  5. Všetky kartičky v skupine sa vrátia na jedno miesto. Úlohou žiakov je rozdeliť ich do piatich logických skupín (kategórií) bez toho, aby ste im poradili akýkoľvek „kľúč riešenia“. Jediným obmedzením je, že sa stále zamýšľajú nad témou cestovanie. 
  6. Vyzvite skupiny, aby prezentovali svoje riešenia. Aké kategórie vytvorili a ako do nich zaradili jednotlivé kartičky? Motivujte žiakov, aby svoje riešenia detailne zdôvodnili. Vznikli veľké rozdiely medzi riešeniami jednotlivých skupín? Ak áno, aké a prečo? Nezabúdajte, že pokiaľ sú riešenia zdôvodnené, aktivita nemá správne a nesprávne odpovede. 

  7. Rozviňte diskusiu o tom, ako možno kartičky kategorizovať do troch kategórií, ktoré sa pre cestovný ruch využívajú v geografii – lokalizačné, realizačné a selektívne faktory. V skratke ich vysvetlite. Dokážu skupiny roztriediť kartičky podľa takto stanových kritérií? 

Povedz nám príbeh

​Krátka aktivita, ktorá prepája geografiu so slovenským jazykom a literatúrou cez tvorbu príbehov. ​​Vyzvite žiakov, aby si v rámci skupiny (60 kartičiek) vybrali náhodne 5 až 10 kartičiek a spracovali ich ​v podobe krátkeho príbehu, ktorý najskôr vymyslia, zapíšu a následne prezentujú. Na úlohe môžu pracovať aj vo dvojiciach. Jediným pravidlom je, že príbeh musí obsahovať význam všetkých vybraných kartičiek ​v ľubovoľnom poradí. Príbeh môže byť spracovaný aj v anglickom jazyku. Ďalším variantom je úloha, v ktorej vytvorí príbeh (cestovania) spoločne celá skupina s využitím všetkých kartičiek. 

Daj to na mapu

Aktivita v ktorej žiaci využijú piktogramy ako mapové značky. V skupinách pritom môžu využívať skutočnú mapu (ideálne detailná mapa mesta, poslúži však aj mapa kraja, Slovenska a pod.), alebo len mentálnu mapu (v mysli). Kde do mapy svojho mesta (obce, Slovenska…) by umiestnili jednotlivé piktogramy tak, aby v nej fungovali ako mapové značky – vyznačovali vybranú činnosť, službu, atraktivitu? Vytvorené mapy následne porovnajte a rozviňte diskusiu o podobnostiach a rozdieloch riešení. 


Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť