Hore

Ako merať rozvoj? HDP, HDI a ďalšie ukazovatele, ktoré nám pomáhajú rozumieť svetu (návrh vyučovacej hodiny)

Ako hodnotiť štáty z hľadiska ich rozvoja, ktoré štáty sú bohaté a ktoré chudobné, aké ukazovatele môžeme brať do úvahy pri posudzovaní vyspelosti štátov? Na tieto aj ďalšie otázky budú študenti spolu s učiteľom hľadať odpovede v predkladanom návrhu vyučovacej hodiny, ktorá je vytvorená pre potreby geografie na gymnáziu. Téma pokrýva iŠVP pre gymnáziá o čom svedčí jej obsahový ​a výkonový štandard (zhodný s iŠVP).

Obsahový štandard: 

  • hospodárstvo sveta, HDP
  • chudoba, nezamestnanosť
  • životná úroveň, kvalita života

Výkonový štandard:

  • posúdiť perspektívy rozvoja jednotlivých regiónov
  • porovnať štáty s najväčším a najmenším HDP na obyvateľa a lokalizovať ich na mape
  • správne interpretovať štatistické údaje a ekonomické ukazovatele hospodárskej výkonnosti štátov sveta a regiónov

Ciele: 

  • spoznať rôzne spôsoby merania rozvoja štátov (HDP, HDP na obyv., HDI a pod.)
  • analyzovať a interpretovať štatistické údaje o ekonomickom a sociálnom rozvoji jednotlivých štátov
  • uvedomiť si, čo robí štát “rozvinutým”
  • pochopiť, že súčasný stav rozvoja nie je odveký a nemenný, ale neustále sa mení v čase i priestore

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii