Hore

Kartodiagramy zo špajdlí

Čítanie z máp je jednou zo základných zručností, ktoré má školská geografia žiakov naučiť. Hlbšie porozumenie mapám sa získava najlepšie ich samotnou tvorbou. Aj preto nájdete na Lepšej geografii viacero takto zameraných aktivít. Tematické mapy sa len ťažko zaobídu bez kartogramov a kartodiagramov. Aktivitu zameranú na tvorbu mapy s využitím kartogramov nájdete na tomto odkaze. Teraz si ukážeme spôsob, ako sa trochu pohrať s kartodiagramami. 

Mapa zo špajdlí

Viaceré pedagogické smery dokazujú, že deti sa učia najefektívnejšie vtedy, keď majú možnosť ohmatať a rukami pracovať s učivom. Prečo teda nevyužiť prvky Montessori pedagogiky aj v bežnej školskej geografii? Pri prakticky ktoromkoľvek učive regionálnej geografie môžete žiakom zadať tvorbu tematickej mapy, cez ktorú si zdokonalia nielen schopnosť tvorby samotnej mapy, ale zároveň sa cez ňu oboznámia aj s obsahom daného učiva. Ako príklad si ukážme tvorbu špajdlovej mapy, ktorá bude zobrazovať počet obyvateľov jednotlivých štátov EÚ metódou kartodiagramov. Práve tie budú vytvorené zo špajdlí. 

Počas tvorby mapy pracujú žiaci v cca štvorčlenných skupinách, prípadne je možné úlohu využiť aj ako projektové zadanie na doma. Ak to učivo umožňuje, odporúčam zadať niektorým zo skupín inú tému na spracovanie. V prípade témy obyvateľstvo Európy to nemusí byť len počet obyvateľov v štátoch Európy, ale povedzme aj HDP na obyv., najväčšie mestá Európy a pod.

hravá geografia mapa špajdle

Materiál pre každú skupinu

kartodiagram mapa geografia

Postup

  1. Do každej skupiny rozdajte potrebný materiál tak, ako je opísaný v zozname vyššie. Žiaci si na začiatku aktivity musia dôkladne preštudovať tabuľku s počtom obyvateľov štátov EÚ (aktivitu je možné spracovať aj na všetky štáty Európy). Ak pracujete s nadanejšími alebo staršími žiakmi je vhodné, aby si na začiatku sami vypočítali správne dĺžky špajdlí (kartodiagramov) pre jednotlivé štáty (v tomto prípade vymažte ich hodnoty z tabuľky už pred tlačou). Poraďte im, že pre štát s najvyšším počtom obyvateľov použijú celú dĺžku špajdle (štandardne 27 cm). Od tejto referenčnej hodnoty sa budú následne odvíjať ďalšie. V prípade, že sa vám zdá táto časť úlohy pre žiakov náročná, resp. na ňu nie je čas, v tabuľke nájdete už uvedené dĺžky špajdlí pre každý štát.

  2. Žiaci si postupne pravítkom merajú a v správnej dĺžke strihajú špajdle, ktoré v mape použijú pre zobrazenie počtu obyvateľov jednotlivých štátov. V prípade, že sa rozhodnete pracovať aj s vlajočkami štátov, žiaci ich strihajú a lepia na vrch špajdle toho-ktorého štátu. Vlajočke musia nechať trochu prázdnej plochy pri jej ľavej strane.  Natrú ju lepidlom, zatočia okolo špajdle a zlepia s druhou stranou vlajočky.  

  3. Aby špajdle s vlajočkami na mape držali, je potrebné im vytvoriť základňu z kúska plastelíny. Špajdla sa zapichne do takto vzniknutého kopčeka a ručne sa upraví jej poloha tak, aby bola približne kolmá.

  4. Postup sa opakuje, až kým je na mape vyznačený počet obyvateľov všetkých štátov.

  5. Skupiny na záver prezentujú svoje mapy pred triedou. Počas prezentácie je ich úlohou mapu aj slovne interpretovať, porovnať počet obyvateľov jednotlivých štátov a poukázať na najdôležitejšie zistenia. 

Doplňujúce informácie

  • Vhodným môže byť aj doplnenie špajdlí o lístočky s uvedeným počtom obyvateľov (alebo inou veličinou). Lístočky sa na špajdli nalepia pod vlajky, alebo pri nedostatku miesta priamo do mapy.
  • Namiesto použitia plastelíny môžete vlajočky upevňovať v mape ich zastoknutím do polystyrénu, ktorým bude mapa podlepená.
  • Počas aktivity je dobré si strážiť čas, keďže môže byť časovo náročná. V prípade dobre zorganizovaných skupín je však možné mapu vytvoriť aj v priebehu jednej vyučovacej hodiny.
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť