Hore

Obyvateľstvo a sídla Afriky (návrh skupinových aktivít)

Geografia by nemala byť len o učení sa faktov. Potrebujeme klásť väčší dôraz na rozvoj schopností pracovať s údajmi v rôznej podobe. Pracovať s mapami, grafmi, tabuľkami, fotografiami, videami a pod. by preto malo byť prirodzenou súčasťou vyučovania školskej geografie. Nie je to však vôbec tak samozrejmé, ako sa môže zdať. Ako môže vyzerať využitie spomínaného typu aktivít v skupinovom vyučovaní si pozrite na príklade učiva obyvateľstvo a sídla Afriky. 

hravá geografia tvorba grafov z kociek

Návrh aktivít bol odskúšaný u šiestakov v rámci 90-minútového vyučovacieho bloku, pri úpravách je ho však možné využiť aj v 45-minútovej vyučovacej hodine. Ešte vhodnejšie sú aktivity pre študentov gymnázií a stredných škôl, u ktorých sa očakávajú lepšie schopnosti práce s grafmi a tematickými mapami. 

Súbor pozostáva zo šiestich samostatných tematicky a obsahovo odlišných aktivít, ktoré sa venujú obyvateľstvu a mestám Afriky. Je možné ich využiť na prácu v 3-5 členných žiackych skupinách, ale aj vo forme individuálnej práce žiakov. Odporúčame ich realizovať v podobe samostatných pracovných stanovíšť (každé venované jednej aktivite), na ktorých sa skupiny postupne striedajú. V ideálnom prípade je v triede o jedno stanovište viac ako je počet skupín. Na prácu pri jednom stanovišti je vhodné vymedziť presne vymedzený čas – napr. 10 až 15 minút (podľa schopností žiakov). Úlohou skupín je vypracovať zadania aspoň 2 až 3 stanovíšť. Na záver vyučovacej hodiny si nechajte priestor na spoločnú reflexiu aktivít, v ktorej prebehne prezentácia riešení a zhodnotenie práce v skupinách. 

vekové pyramídy škola

Opis stanovíšť

1. Práca s tematickými mapami a vekovými pyramídami

Žiaci pracujú s tematickými mapami (Mapa úhrnnej plodnosti, Očakávaná dĺžka života) a vekovými pyramídami svetadielov. Každý materiál obsahuje zadanie v podobe otázok a úloh. 

2. Najväčšie mestá Afriky

​Žiaci pracujú s interaktívnou mapovou prezentáciou, ktorá zobrazuje rast svetových miest od roku 1950 až po ich predpokladaný rast do roku 2030. Analyzujú údaje a zakresľujú polohu najväčších afrických miest do obrysovej mapy. Aktivita vyžaduje počítač s pripojením na internet. 

IKT geografia vyučovanie
3. Náboženstvá Afriky

V časovo najmenej náročnej aktivite majú žiaci za úlohu analyzovať rozšírenie náboženstiev v Afrike pomocou mapy, ktorá obsahuje tri úlohy. 

4. Populácia afrických štátov​

Žiaci analyzujú graf počtu obyvateľov afrických štátov, odpovedajú na otázky, pri ktorých musia využiť svoje doterajšie poznatky z geografie a tvoria tematickú mapu (kartogram) Afriky.

​5.  Hustota zaľudnenia Afriky​

Časovo menej náročná aktivita, v ktorej majú žiaci za úlohu analyzovať mapu hustoty zaľudnenia Afriky, zdôvodniť distribúciu obyvateľstva a vytvoriť vzorec na výpočet hustoty zaľudnenia.

​6.  Súčasný a budúci počet obyvateľov Afriky a ostatných kontinentov 

Matematická aktivita pozostáva z práce s tabuľkou. Úlohou žiakov je vypočítať chýbajúce údaje o podieloch jednotlivých svetadielov na celkovom počte obyvateľov Zeme (výpočet percent) a vypočítať populáciu svetadielov v roku 2050 na základe údajov o očakávanom raste obyvateľstva. Súčasťou stanovišta je aj tvorba grafov (kartodiagramov). Pri tvorbe grafov môžete využiť ľubovoľné kocky, alebo iný materiál. Ako mapa poslúži školský atlas, alebo farebná mapa svetadielov vo formáte A3, ktorú si vopred vytlačíte.

geografia práca s tematickou mapou

Aktivity jednotlivých stanovíšť si môžete, samozrejme, podľa potreby ľubovoľne upraviť. Všetky sú dostupné na stiahnutie nižšie. Návrh skupinových úloh pre učivo o obyvateľstve Afriky môže zároveň slúžiť ako inšpirácia k tvorbe podobných aktivít aj pre iné učivá školskej geografie.


Na stiahnutie:

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať