Hore

Hospodárstvo Afriky. Návrh aktivít pre skupinové vyučovanie

Učivá o hospodárskych pomeroch kontinentov sú pre učiteľa výzvou hneď z niekoľkých dôvodov. V učebniciach a pracovných zošitoch sú často príliš schematické, podané všeobecne a neraz až skreslene, čo môže viesť u žiakov k prehlbovaniu stereotypov. A často sú preplnené faktami, ktoré si nemajú žiaci s čím prepojiť.  V skutočnosti sú však práve učivá o hospodárstve (ekonomike) silnou stránkou geografie.

c
Ilustračný obrázok (zdroj)

Aktivity, ktorými rozviniete (nielen) geografickú gramotnosť

​Pomocou vhodne zvolených vzdelávacích aktivít a materiálov pri nich môžete rozvíjať kľúčové geografické kompetencie, ako sú práca s mapou, grafmi a štatistickými údajmi v rôznej podobe. Pozrite si niekoľko námetov, ktoré môžete využiť pri učive o hospodárstve Afriky. Počas 45-minútovej vyučovacej hodiny všetky nestihnete, sami si preto vyberte tie, ktoré vám najviac vyhovujú, prípadne sa venujte téme na viacerých hodinách. Pokojne aj na úkor učiva o regiónoch Afriky. Školská geografia už predsa dávno nie je encyklopédiou štátov a ich hlavných miest. 


1. Príbeh banánu

Začať môžete zábavnou a interaktívnou (v zmysle tvorivej žiackej činnosti) aktivitou, pomocou ktorej žiaci pochopia prečo je pre ekonomiku štátu nevýhodná prílišná závislosť na vývoze poľnohospodárskych plodín a nespracovaných nerastných surovín. Ako pomôcka poslúži banán, výsledky však platia pre prakticky všetky poľnohospodárske plodiny a nerastné suroviny.   ​

pestovanie banánov

Žiakov rozdeľte do cca 3-5 členných skupín a každej z nich dajte banán. Informujte ich, že sa idete pozrieť na to, čo sa skrýva za jeho predajnou cenou. A ozaj, vedia žiaci, že štátom, ktoré sú závislé na vývoze jednej dominantnej plodiny sa zvyklo hovoriť aj banánové republiky? V Afrike je ich viac ako dosť. 

Cez projektor žiakom premietnite obrázok Kto dostane koľko z predajnej ceny banánov ​(náhľad vyššie), ktorý nájdete na tejto webstránke. Žiakov požiadajte, aby sa zamysleli, kto zarobí aký podiel z celkovej predajnej ceny banánu v obchode. Pri úvahách pracujú s aktérmi zo zoznamu na obrázku (robotník = pracovníci plantáže, majiteľ plantáže, supermarket a pod.). Ak nevedia, čo je clo, pojem im aspoň stručne vysvetlite. Ako pomôcka pri rozmýšľaní o podieloch jednotlivých aktérov im poslúžia percentá, ktoré sú obsiahnuté v obrázku.

​Svoje riešenie (tipy) si môžu skupiny najskôr vyznačiť nanečisto na obrázok banánu, ktorý im rozdáte (stiahnuť), alebo môžu ísť hneď naostro. A to doslova. Na skutočnom banáne vyznačia svoje tipy tak, že ho rozkrájajú (alebo výsledok zobrazia iným spôsobom – viď fotografie nižšie) na príslušné podiely. Svoje riešenia prezentujú ostatným skupinám.  

Ako sa im podarilo odhadnúť skutočné pomery v deľbe zisku z predaja banánov? Výsledky zobrazíte kliknutím na tlačidlo Hotové! Ako je to správne?, pod obrázkom na už spomínanej webstránke. Na záver aktivity spoločne diskutujte, v čom sa najviac mýlili a čo ich prekvapilo. Čo vyplýva zo zistených informácií pre ekonomiku štátov, ktoré sú závislé na produkcii a vývoze poľnohospodárskych plodín? Premietnite túto infografiku – zobrazuje, že z celkovej ceny banánu ostáva v krajine produkcie len 15% z celkovej ceny (zisku).

Ak vás aktivita zaujala, môžete sa jej venovať aj podrobnejšie. Pod názvom Spravodlivá cena je dostupná tu.

2. Svet ako ekonomický koláč

Afrika je najchudobnejší svetadiel – informácia, ktorá žiakov asi neprekvapí. Čísla však povedia viac. Do skupín (alebo dvojíc) rozdajte vytlačenú kópiu grafu (náhľad nižšie), ktorý zobrazuje podiel jednotlivých svetadielov a štátov na celkovom HDP sveta. Núdzovo si vystačíte aj s premietnutím grafu cez projektor (prezentácia). Žiakov vyzvite, aby sa s ním oboznámili a bližšie im ho nevysvetľujte. Graf obsahuje všetky potrebné informácie, aby žiaci pochopili, čo a akým spôsobom zobrazuje.

Vybrané skupiny požiadajte, aby graf interpretovali ostatným žiakom v triede. Ktoré skutočnosti žiakov prekvapili, ktoré už tušili? Ktoré štáty môžeme označiť za najsilnejšie ekonomiky sveta a aký podiel z celkového koláča​ im prislúcha?

​Môžeme z tohto grafu zistiť kvalitu života, prípadne ekonomické pomery obyvateľov jednotlivých štátov? Je napríklad Nigéria s podielom 0,65% na celkovom HDP sveta rovnako ekonomicky vyspelá ako Švédsko s podielom 0,67%? Ako by sme museli prepočítať hodnotu HDP tak, aby bola pre odhad ekonomickej vyspelosti štátov relevantnejšou? Možno budete prekvapení, ale vždy sa v triede nájdu žiaci (aj u šiestakov), ktorým napadne prepočítať HDP na počet obyvateľov. 

HDP graf štáty sveta

Akou farbou sú v grafe vyznačené najväčšie ekonomiky Afriky (modrou)? Ktoré africké štáty majú najvyšší HDP? Vedia žiaci (aspoň približne), koľko majú tieto štáty (Nigéria, J.A.R., Egypt) obyvateľov? A kde sú v grafe zobrazené všetky ostatné štáty sveta, ktorých podiel na svetovom HDP je tak nízky, že nemajú v grafe samostatné políčko (fialová farba = zvyšok sveta)? Pri grafe môžete pokračovať s množstvom ďalších aplikačných otázok a úloh. Je na vás ako ho didakticky využijete.

vysokoefektívne učenie

3. Kde sa ako žije?

Nepozerajme sa však len na peniaze. Žiakom môžete predstaviť aj Index ľudského rozvoja (HDI), ktorý podáva komplexnejší obraz o kvalite života ľudí v jednotlivých štátoch sveta. Rozdajte im mapu (náhľad nižšie) a nechajte potrebný čas na oboznámenie sa s jej obsahom. Následne rozviňte diskusiu o tom, čo zobrazuje, aké faktory sa berú do úvahy pri výpočte HDI a ako v tomto ukazovateli vyzerá Afrika v porovnaní s ostatnými kontinentmi? Všimli si, že práve Afrika je v ukazovateli HDI najrozmanitejším kontinentom? Znamená to, že kvalita života sa naprieč Afrikou výrazne odlišuje.

​Ktoré africké štáty sú vôbec najmenej rozvinutými štátmi sveta (HDI pod 0,400)? Ktoré štáty mimo Afriky sa zaraďujú medzi najmenej rozvinuté (Haiti, Afganistan, Jemen…)? Vyzvite žiakov, aby sa formou brainstormingu pokúsili uviesť príčiny chudoby vo svete. Odpovede postupne zapisujte na tabuľu a po cca minúte o nich diskutujte. Ktoré z uvedených príčin sú podľa žiakov najsilnejšie? Ako by sa dali zmierniť, resp. časom odstrániť?

rozvoj štátov sveta mapa

4. Na čom stojí (a padá) ekonomika afrických štátov?

Hospodárstvo štátov sveta sa dá spoznávať viacerými spôsobmi. Obraz o ich ekonomickej vyspelosti a za-meraní ekonomiky si môžeme vytvoriť aj podľa toho, čo vyvážajú. Ekonomicky vyspelé štáty sa vyznačujú spravidla rozmanitou skladbou exportu. Ekonomicky menej rozvinuté štáty sú, naopak, často závislé na vývoze jednej komodity (kakaové bôby v Pobreží Slonoviny, ropa v Angole, diamanty v DR Kongo a pod.).

​Rovnako platí, že chudobné štáty vyvážajú prevažne nespracované poľnohospodárske plodiny a nerastné suroviny. Ekonomicky vyspelé štáty vyvážajú najmä priemyselné produkty s vyššou pridanou hodnotou. Čím vyspelejší štát, tým technologicky komplikovanejšie produkty vyváža. Novoindustrializované štáty sú zas typické závislosťou na textilnom priemysle (napr. Bangladéš). 

​Ako toto všetko podať žiakom? Znie to zvláštne, ale pochopiť to dokážu už šiestaci. Stačí im umožniť pracovať s mapami, ktoré zobrazujú najdôležitejšie exportné komodity jednotlivých štátov sveta (alebo kontinentov). Pre Afriku je takáto mapa spracovaná aj v slovenčine (náhľad nižšie). Mapy pre ostatné svetadiely sú dostupné v angličtine na tomto odkaze.

export štáty Afriky mapa

Žiaci môžu na základe práce s mapou a školským atlasom roztriediť africké štáty do viacerých kategórií – štáty, ktorých ekonomika je založená na vývoze ropy, zlata, diamantov, rúd, poľnohospodárskych produktov, výrobkoch textilného priemyslu. Ktoré odvetvia z legendy sa v mape Afriky vôbec nevyskytujú? Čo to vypovedá o ekonomickej vyspelosti afrických štátov? 

Vynikajúcim nástrojom, pomocou ktorého môžete spoznať podrobné zloženie exportu akéhokoľvek štátu sveta je Atlas of Economic Complexity. Okrem vizualizácie skladby celkového exportu vybraného štátu, (pozrite si SlovenskoNigériuEtiópiu alebo Čínu) umožňuje sledovať zahraničný obchod medzi ľubovoľnou dvojicou štátov (Čo dovážame z Kene?). 

Žiakom môžete premietnuť príklad ekonomicky málo vyspelého štátu (vybraný africký štát), export Slovenska, Bangladéša (závislosť na textilnom priemysle) a Číny (rozmanitosť = v ostatnom období zaznamenala Čína výrazný ekonomický rast). Ak vám to umožňujú technické možnosti, čo tak žiakom dopriať aj trochu vlastného pátrania na počítačoch a tabletoch? Možnostiam spomínaného online nástroja sme na Lepšej geografii venovali aj samostatný článok.  

atlas exportu štátov

5. Lesk a bieda diamantov

Ďalšou aktivitou, po ktorej môžete pri učive o hospodárstve Afriky (ale aj pri iných kontinentoch) siahnuť, je pracovný list Produkcia diamantov vo svete (náhľad nižšie). Rozvíja schopnosť žiakov pracovať s mapou a rôznymi typmi grafov. Zadanie s úlohami je súčasťou pracovného listu.

ťažba diamantov štáty mapa

Na stiahnutie:

Ak by vás ešte nestačilo

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť