Hore

Príbehy úspešného podnikania v Afrike (návrh vyučovacej hodiny)

Náš pohľad na Afriku je často veľmi skreslený. Mnoho žiakov si ju spája len s hladomormi, chudobou a vojnami. V skutočnosti je Afrika plná pozitívnych správ, ktoré sa však do médií len málokedy dostanú. Práve o tom je ponúkaný návrh vyučovacej hodiny pre študentov gymnázií a stredných škôl, ktorého cieľom je poukázať na príbehy úspešných a inovatívnych podnikateľov z Afriky.

podnikanie Afrika
Ilustračný obrázok (zdroj)

Ročník:  2. a 3. (gymnázium)

Predmet:   geografia, občianska náuka

Tematický celok:  Afrika (G), trhový mechanizmus (ON), základné ekonomické problémy a ich riešenie (ON)

Čas: 45 minút

Pomôcky: kópia jedného z piatich príbehov úspešného podnikania v Afrike do každej skupiny, otázky k príbehu, list papiera na poznámky a Školský atlas sveta pre každú skupinu, nástenná mapa Afriky

Ciele:

 • posúdiť príklady úspešných podnikateľských projektov v Afrike,
 • porovnať podnikateľské prostredie v Afrike a na Slovensku,
 • porozumieť výzvam a prekážkam podnikania na príkladoch z afrických krajín.

Aktivita je súčasťou metodickej príručky Afrika – Mýty a fakty, ktorú vydalo Človek v ohrození o.z. Elektronická verzia publikácie je dostupná bezplatne.

Evokácia (5 minút)

 1. Vyzvite žiakov, aby formou brainstormingu sformulovali, čo podľa nich predstavuje najväčšie prekážky malého podnikania na Slovensku. Žiacke odpovede bez komentovania a selekcie postupne zapisujte na tabuľu.

 2. Po skončení zapisovania diskutujte so žiakmi o závažnosti jednotlivých prekážok. Ktoré považujú za najzávažnejšie, ktoré sú menej závažné? Odlišovali by sa spomínané prekážky podnikania v podmienkach ekonomicky málo vyspelého afrického štátu? Ak áno, ako?

 3. Informujte žiakov, že v ďalšom priebehu vyučovacej hodiny sa bližšie oboznámia s príkladmi podnikania v Afrike na konkrétnych reálnych príkladoch.

Uvedomenie (35 minút)

 1. Žiakov rozdeľte do piatich skupín, každá dostane kópiu (prípadne dve, aby bol text ľahšie dostupný pre viacerých žiakov) odlišného príbehu úspešného podnikania z Afriky. Všetky príbehy nájdete tu.

 2. Každej skupine zadajte úlohu prečítať si ich príbeh afrického podnikateľa alebo podnikateľky. Upozornite, že od textu sa budú odvíjať ďalšie úlohy, preto mu treba venovať dostatočnú pozornosť – je vhodné, aby si žiaci v skupine počas čítania zapisovali najdôležitejšie informácie, ktoré im neskôr pomôžu pri prezentácii osoby z ich príbehu.

 3. Po prečítaní príbehov sa žiaci vcítia do roly redaktorov – skupinám zadajte úlohu vymyslieť vhodný titulok pre príbeh. Upozornite ich, že by mal byť pútavý, nemal by zavádzať, nemal by byť bulvárny, no isté zveličenie je akceptovateľné (napr. Africký Henry Ford pochádza z Kene). Okrem práce s textom majú žiaci vyhľadať pomocou atlasu štát, v ktorom sa príbeh odohráva.

 4. Vyzvite skupiny, aby stručne predstavili osoby z príbehov. Požiadajte žiakov, aby toto krátke predstavenie prebehlo v prvej osobe, z pozície hlavného hrdinu príbehu. Pred samotným predstave-ním ukáže jeden žiak zo skupiny na nástennej mape Afriky polohu štátu, z ktorého opisovaná osoba pochádza.

 5. Keď všetky skupiny dokončia predchádzajúcu úlohu, nasleduje diskusia, ktorej cieľom je pomôcť žiakom lepšie sa vcítiť do osoby z príbehu a prehĺbiť ich poznatky o princípoch, možnostiach a rizikách podnikania nielen v Afrike, ale aj na Slovensku

 6. Každej skupine dajte hárok s otázkami, ktorý nájdete na tomto odkaze. Žiakom nechajte cca 10 minút na prípravu odpovedí. Každá skupina musí zvážiť, ako si rozdelí prácu medzi svojich členov. Každý člen skupiny však bude prezentovať minimálne jednu odpoveď. Odpovede žiaci zapisujú priamo na hárok.

 7. Jednotlivé skupiny prezentujú svoje odpovede, pričom im žiaci z ostatných skupín môžu klásť doplňujúce otázky.

Reflexia (5 minút)

 1. Na záver so žiakmi diskutujte o tom, ako sa zmenil ich pohľad na Afriku po prechádzajúcich aktivitách. Čo ich prekvapilo? 
 2. V čom sú odlišné podmienky na rozvoj podnikania v spomenutých príbehoch a na Slovensku? 
 3. Ktorý podnikateľský príbeh žiakov najväčšmi zaujal? Prečo?

Tip na doplňujúcu aktivitu pre občiansku náuku

Ako domácu úlohu zadajte žiakom vymyslieť vlastný a realistický podnikateľský plán, ak by na jeho rozbehnutie mali 100, 1 000 alebo 10 000 eur. Ako ovplyvňuje výška počiatočného kapitálu podnikateľský zámer? Aké výhody, resp. nevýhody na začatie podnikania majú podnikatelia na Slovensku oproti spomenutým podnikateľom z Afriky?

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť