Hore

Viac alebo menej? Príčiny a následky rastu svetovej populácie (aktivita)

Geografia nie je len súbor faktov. Rozvíjanie schopností žiakov abstraktne myslieť, uvažovať v súvislostiach a vyvodzovať závery z dostupných informácií by malo byť cieľom všetkých vyučovacích predmetov (s výnimkou telesnej výchovy). Mať poruke vhodné a jednoducho využiteľné metódy je základným predpokladom toho, aby učitelia tieto ciele napĺňali. Jednou z nich je aj metóda Viac alebo menej (angl. More or Less).

Všetko je prepojené so všetkým nie je len prázdnou frázou. V skutočnosti sa princíp prvého zákona ekológie prejavuje v rôznych procesoch. Napríklad aj pri raste svetovej populácie, ktorý má svoje príčiny a následky. Práve túto skutočnosť využíva aktivita, počas ktorej z nich žiaci zostavujú vzťahovú sieť.

Úlohou žiakov je k rôznorodým pojmom (napr. znečistenie, vojny, kriminalita, továrne, deti) priraďovať kartičky VIAC alebo MENEJ na základe toho, aký vplyv na ne bude mať zvyšovanie počtu obyvateľov Zeme. Dvojice (kartička s pojmom + kartička VIAC alebo MENEJ) sa postupne umiestňujú okolo centrálneho tvrdenia VIAC OBYVATEĽOV, až postupne vytvoria spletitú sieť vzájomných vzťahov medzi príčinami a následkami. Samozrejme, jeden jav (napr. viac áut) môže spôsobovať aj viacero následkov (napr. viac znečistenia, viac hluku, viac ciest, menej ropy). Šípky vo vzťahovej sieti smerujú od príčin k následkom.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku