Hore

Viac alebo menej? Príčiny a následky rastu svetovej populácie (aktivita)

Geografia nie je len súbor faktov. Rozvíjanie schopností žiakov abstraktne myslieť, uvažovať v súvislostiach a vyvodzovať závery z dostupných informácií by malo byť cieľom všetkých vyučovacích predmetov (s výnimkou telesnej výchovy). Mať poruke vhodné a jednoducho využiteľné metódy je základným predpokladom toho, aby učitelia tieto ciele napĺňali. Jednou z nich je aj metóda Viac alebo menej (angl. More or Less).

Všetko je prepojené so všetkým nie je len prázdnou frázou. V skutočnosti sa princíp prvého zákona ekológie prejavuje v rôznych procesoch. Napríklad aj pri raste svetovej populácie, ktorý má svoje príčiny a následky. Práve túto skutočnosť využíva aktivita, počas ktorej z nich žiaci zostavujú vzťahovú sieť. Jej vysvetlenie nájdete vo videu nižšie.

Úlohou žiakov je k rôznorodým pojmom (napr. znečistenie, vojny, kriminalita, továrne, deti) priraďovať kartičky VIAC alebo MENEJ na základe toho, aký vplyv na ne bude mať zvyšovanie počtu obyvateľov Zeme. Dvojice (kartička s pojmom + kartička VIAC alebo MENEJ) sa postupne umiestňujú okolo centrálneho tvrdenia VIAC OBYVATEĽOV, až postupne vytvoria spletitú sieť vzájomných vzťahov medzi príčinami a následkami. Samozrejme, jeden jav (napr. viac áut) môže spôsobovať aj viacero následkov (napr. viac znečistenia, viac hluku, viac ciest, menej ropy). Šípky vo vzťahovej sieti smerujú od príčin k následkom.

kritické myslenie škola

Poradie umiestňovania kartičiek do vzťahovej siete nie je dané, závisí vždy od toho, čo si žiaci vyberú a sú schopní vložiť do už existujúcej siete. Samozrejme, pri každom umiestnení dvojice kartičiek (MENEJ + pojem / VIAC + pojem) sa od žiakov očakáva slovné vysvetlenie (argumentácia) ich rozhodnutia. Niektoré pojmy je možné skombinovať s VIAC aj MENEJ, záleží len na uhle pohľadu. Učiteľ by mal vstupovať do rozhodnutí žiakov len v prípadoch, keď sa až príliš vymykajú realite (napr. viac obyvateľov spôsobí menej spotreby). 

Aktivitu odporúčame zorganizovať v skupinách s max. 12 – 15 žiakmi. V prípade početnejších tried sa osvedčilo rozdeliť žiakov na dve skupiny, ktoré pracujú nezávisle od seba. Nakoľko si aktivita vyžaduje veľa priestoru na tvorbu vzťahovej siete, najlepšie sa realizuje na zemi (kvôli kresleniu je nutné na zem rozprestrieť baliace, prípadne iné veľké papiere), alebo na veľkej magnetickej tabuli. 

​Na začiatok rozdajte všetkým žiakom jednu náhodne vybranú kartičku VIAC alebo MENEJ a vyzvite ich, aby k nej vybrali jeden z pojmov (kartičky), ktoré umiestnite na zem tak, aby boli dobre viditeľné. Pridávanie kartičiek do vzťahovej siete realizujte v kolách, v ktorých svoju dvojicu kartičiek umiestni každý žiak v skupine. Následne žiakom dovoľte vyberať ľubovoľnú dvojicu kartičiek (VIAC alebo MENEJ + pojem) voľne a pokračujte, až kým sa do siete neumiestnia všetky kartičky (prípadne podľa časových možností).

Počas celej aktivity nechajte žiakov diskutovať o téme a usmerňujte ich prácu v skupine. Na záver s nimi zhodnoťte vytvorenú sieť a vzájomne sa podeľte o svoje postrehy, pocity a názory. Ak pracujete s viacerými skupinami naraz, na záver ich vyzvite, aby si svoje riešenia vzájomne porovnali. Kartičky VIAC a MENEJ (je potrebné vytlačiť ich viackrát, aby bol ich celkový počet vyše 50) spolu s kartičkami 48 pojmov si stiahnite a vytlačte zo súboru nižšie. Súbor je možné editovať a v prípade potreby upraviť podľa vlastných potrieb. Časom vytvoríme aj sadu kartičiek na tému rozvoj cestovného ruchu a jeho vplyv na krajinu.  

Na stiahnutie:

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť