Hore

Medzinárodná vedecká konferencia – Školská geografia (súčasnosť a perspektívy)

Medzinárodná vedecká konferencia – Školská geografia (súčasnosť a perspektívy)

Nestáva sa často, aby bola didaktike jedného vyučovacieho predmetu venovaná samostatná konferencia. O to viac nás teší medzinárodná vedecká konferencia o školskej geografii, ktorá sa uskutoční 20. apríla 2017 na Katedre geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici. 

V mene jej organizátorov nám dovoľte pozvať vás na stretnutie s vysokoškolskými didaktikmi, metodikmi, odborníkmi na vzdelávanie a kolegami učiteľmi zo všetkých stupňov škôl. Prihlášku na konferenciu je možné poslať elektronicky najneskôr do 17.3.2017. Ak máte záujem o prezentáciu vlastného príspevku v rámci prednášok, postupujte prosím podľa nasledovných pokynov.  

Pre učiteľov ZŠ a SŠ budú v priebehu celej konferencie v areáli a v budove FPV UMB prebiehať praktické workshopy, orientované na ukážky vybraných foriem a metód vyučovania geografie (nové technológie vo vyučovaní geografie, bádateľsky orientované vyučovanie geografie, geografické didaktické hry, geografické vychádzky, prezentácia didaktických pracovísk a pod.) – viac informácií nájdete v 2. cirkulári konferencie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať