Hore

Kde žijú rodiny s mojim priezviskom?

Pri obyvateľstve Slovenska sa môžete so žiakmi venovať aj téme, ktorá síce nie je geografickou, no istý prienik s geografiou nepochybne má – našim priezviskám. Koho by nebavilo zistiť, kde na Slovensku žijú ľudia s jeho priezviskom a možno sa tak dopátrať aj k oblasti odkiaľ jeho rodina pochádza? Na úvod sa aspoň krátko pristavme pri histórii priezvisk na našom území. Text pochádza z www.geni.sk. O vzniku priezvisk sa dočítate aj v článku O slovenských priezviskách v časopise Kultúra slova (str. 35/69)  

Ján Thain – Dedina (zdroj: www.webumenia.sk/dielo/SVK:GNZ.M_341)

Základy budúcich priezvisk začali vznikať približne v trinástom storočí. Spolu s rastúcim počtom obyvateľov bolo potrebné vzhľadom na relatívne malé množstvo cirkevných mien obyvateľov rozlišovať. V západnej Európe začali prímenia (priezviská) vznikať v 10. storočí vo Francúzsku, najmä v Normandii, neskôr v Anglicku a Škótsku, od 13. storočia v Nemecku (ale až do 15. storočia neboli dedičné), podobne v Česku. Na Slovensku pôvodne (keď bolo menej obyvateľov) osobné meno pozostávalo z jedného slova, dvojmenná sústava existuje od 15. storočia (meno – prímeno).

Priezviská vznikali postupne, najprv u šľachticov v podobe prídomku. Vznikali tak rozmanité „prímená“, ktoré však neboli dedičné. Pôvodne priezviská vznikali podľa otca  alebo matky.

Prvé priezviská boli často naviazané na miesto pôvodu ich nositeľa (Prešovský), zamestnanie (Tesár, Oráč), meno niektorého z rodičov (Matej, Matejov). Výnimkou nebola ani väzba na telesné a duševné vlastnosti (Malý, Chudý, Tichý). Tieto prímená sa postupne menili na priezviská, ktoré boli dedičné. Tento proces bol prehĺbený zavedením matrík. Ich vedenie nariadil v roku 1563 Tridentský koncil. Vedenie matrík však bolo spočiatku nepresné alebo sa nerobilo vôbec. Povinné používanie priezviska v Česku zaviedla cisárovná Mária Terézia. Na Slovensku sa používanie priezviska stalo povinným od konca 18. storočia (vláda Jozefa II.).

Gustáv Mallý – Nad kolískou (zdroj: www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_4727)

Ako a kde hľadať?​  Pátranie v databáze priezvisk

Jedinou dostupnou možnosťou okrem pracného zháňania informácií na matrikách je Databáza priezvisk na Slovensku, ktorá je súčasťou slovníkov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra. Jej nevýhodou je neaktuálnosť údajov, ktoré pochádzajú spred 20 rokov. Pomocou jednoduchého online nástroja dokážete v databáze vyhľadať početnosť výskytu priezviska a miesta (obce, okresy), kde jeho nositelia žijú. Stačí, že zadáte vaše priezvisko do políčka a kliknete na tlačidlo “Nájdi”. V roku 2003 sa na Slovensku evidovalo 185 288 priezvisk mužov a žien. Pri počte obyvateľov približne 5,4 milióna pripadá na jedno priezvisko zhruba 29 ľudí. Pri predpoklade, že polovica z uvedeného čísla sú muži a polovica ženy môžeme povedať, že na Slovensku žije okolo 92 600 rodov.

Výsledky vyhľadávania pre priezvisko Farárik vyzerajú takto: 

Na príklade výsledkov vyhľadávania pre priezvisko Farárik je vidieť, že nejde o časté ani geograficky rozšírené priezvisko. Jeho nositelia žijú (na niekoľko výnimiek) v Banskobystrickom kraji a za pôvodnú oblasť Farárikovcov je (podľa početnosti) možné určiť región Horehronia (okres Brezno). 

Martin Benka – Zelená chalupa (zdroj: www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_115)

Využitie v škole 

Nechajte žiakov pátrať po početnosti a výskyte ich priezvisk cez online databázu, určiť predpokladanú oblasť pôvodného výskytu priezviska a nakoniec vyznačiť zistenia do obrysovej mapy okresov SR. Na realizáciu aktivity (nemusí trvať celú vyučovaciu hodinu) budete potrebovať počítače s prístupom na internet, dataprojektor a školské atlasy SR.

 1. Informujte žiakov o cieli aktivity, v ktorej budú pátrať po výskyte ich priezvisk. Stručne im načrtnite historický vývoj priezvisk v Európe a u nás na základe vyššie uvedeného textu. 

 2. Vyzvite žiakov, aby sa pokúsili uviesť, ktoré priezvisko je na Slovensku najčastejšie? Ich tipy zapisujte na tabuľu. Po krátkom brainstormingu premietnite cez projektor rebríček najčastejších priezvisk na Slovensku a vyzvite žiakov, aby si ho pozorne preštudovali. Koľko priezvisk uhádali? Poznajú ľudí s týmito priezviskami? Možno sú aj vo vašej triede. 

 3. Rozdeľte žiakov do dvojíc (alebo štvorčlenných skupín) tak, aby mala každá z nich počítač s pripoje-ním na internet. Požiadajte ich, aby si v prehliadači spustili webstránku slovniky.juls.savba.sk.
  V sekcii Iné nájdu odkaz na databázu priezvisk na Slovensku. Na otvorenej stránke si spustia slovníkové vyhľadávanie. Všetky spomínané kroky odporúčame žiakom ukazovať cez projektor.

  Žiakov upozornite, že údaje v databáze sú viac ako 20 rokov staré a preto nezodpovedajú súčasnému stavu. Ak sa ich rodina presťahovala do súčasného miesta bydliska počas tohto obdobia, nebude zahrnutá vo výsledkoch vyhľadávania tam, kde momentálne žije.

  Problémom databázy je, že neposkytuje výsledky vyhľadávania pre najrozšírenejšie priezviská na Slovensku. Ak sa počas aktivity stane, že žiakovi databáza nevyhľadá žiadne informácie o výskyte jeho priezviska, požiadajte ho, aby spracoval iné priezvisko (mama za slobodna), alebo vyhľadal informácie o početnosti priezvisk vo svojej obci (meste). Dá sa to tak, že namiesto priezviska zadá do vyhľadávača v databáze názov obce.

 4. Požiadajte žiakov, aby sa počas vyhľadávania striedali tak, aby mal prístup k počítaču postupne každý. Ostatní v skupine môžu zatiaľ sledovať a pomáhať. V databáze sa vyhľadáva zadaním kľúčového slova (priezviska) do oranžového políčka v ľavom hornom rohu obrazovky a kliknutím tlačidla Nájdi. Postup môžete žiakom ukázať na príklade vášho priezviska. 
 5. Výsledky vyhľadávania obsahujú údaje o výskyte nositeľov daného priezviska, čo sa týka ich počtu aj geografickej lokality (obec, okres). Súčasné okresy (od roku 1996) pre jednotlivé obce sú uvedené v pravej časti výsledkov.

  Treba dodať, že vyhľadávanie rozlišuje medzi mužskou a ženskou podobou priezviska a teda vyhľadáva napr. Farárik / Faráriková, ako dve samostatné priezviská. Pre jednoduchosť v aktivite pracujeme len s mužskou podobou. Žiakom však môžete zadať, aby výsledky pre obe podoby mena zlúčili a výsledky vyhľadávania spolu spočítali.

 6. Úlohou žiakov je zapísať si výsledky vyhľadávania na papier (alebo skopírovať do textového editoru) pre ďalšie použitie. Vybraných žiakov vyzvite, aby pred triedou  interpretovali výsledky vyhľadávania pre ich priezvisko. Budete tak mať istotu, že žiaci výsledkom rozumejú a dokážu v nich čítať.

 7. Keď majú údaje pre svoje priezvisko zapísané všetci žiaci, rozviňte krátku diskusiu o tom, čo ich na výsledkoch prekvapilo a či je možné na základe údajov zistiť (predpokladať) odkiaľ dané priezvisko pochádza (pôvodná oblasť výskytu). Ako k tomuto záveru dospeli? 

 8. Žiakom rozdajte obrysové mapy okresov SR (môžete zvoliť aj mapu, na ktorej sú už vyznačené názvy okresov) a požiadajte ich, aby do nich vyznačili výskyt svojho priezviska (v okresoch) s využitím kartogramu. Ešte predtým si musia údaje rozdeliť do intervalov, ktorým určia vhodnú farbu. Výsledná mapa musí mať názov a správnu legendu. Cvičenie na tvorbu máp pomocou kartogramov nájdete na tomto odkaze

  Mapu môžu žiaci vytvárať aj v Google Maps, alebo Earth. V tomto prípade môžu značiť jednotlivé obce, v ktorých žijú nositelia ich priezviska.

 9. Na záver žiakov požiadajte, aby svoje mapy prezentovali a rozviňte diskusiu o priebehu vyučovacej hodiny. Ako sa im pracovalo, čo im robilo najväčšie problémy, čo nové sa dozvedeli?

 10. Ak by žiakov zaujímal aj pôvod priezvisk, odporúčame knihu Naše priezviská. Priezviská v triede sa môžete spolu so žiakmi pokúsiť roztriediť aj podľa vzniku: 1. priezviská z krstných mien (Gregor, Lukáš, Marek, Matejka, Matušovic…), 2. priezviská podľa zamestnania (Gajdoš, Kolár, Tkáč, Záhradník…), 3. priezviská podľa pôvodu (Pribilinec, Pohorelec, Varínsky, Dobrovodský, Spišiak, Rusnák, Nemeček…)
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť