Hore

Korene – rodinné dejiny a geografia (mapová aktivita)

Ciele: Žiaci si pomocou rodinných príslušníkov zostavia rodokmeň svojej rodiny (rodinné dejiny), vytvoria prehľadnú mapu svojich predkov aj súčasných rodinných príslušníkov (rodinná geografia), spoznajú svoje rodinné korene a geografické rozmiestnenie rodinných členov.

Odporúčaný ročník:  5. a 9. ročník ZŠ, 1. a 3. ročník gymnázií

Vyučovacie predmety: dejepis, geografia, občianska náuka, regionálna výchova (prierezová téma)

Téma: priestor a čas, rodinné dejiny (dejepis), mapa, geogr. obyvateľstva a geogr. Slovenska (geografia)

Čas: mesiac, 3 mesiace, polrok (závisí od šírky a hĺbky spracovania, motivácie žiakov a časových možností)

Obsahový štandard: rodinný album, fotografia, generácia, rodostrom, historické pramene (písomné, obrazové, hmotné), mapa, vysťahovalectvo, prisťahovalectvo, stretávanie kultúr (dejepis), mapa, obsah mapy, obyvateľstvo Slovenska (geografia)

Výkonový štandard: zaznamenať rozprávanie rodinných príslušníkov o minulosti, rozlíšiť jednotlivé generácie vo svojej rodine​, zostaviť obrazový materiál o pohybe ľudí v minulosti a prítomnosti, identifikovať premeny vidieka a mesta (dejepis), vytvoriť (digitálnu) mapu, vyhľadať ​a spracovať potrebné informácie (geografia)

Pomôcky: vytlačená alebo nakreslená mapa potrebného územia vo veľkom formáte (aspoň A3), prípadne online nástroj na tvorbu máp (napr. Google Maps), rodinné fotografie, zápisky s informáciami o rodinných príslušníkoch

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť