Hore

Keď graf povie viac ako slová. Využitie štvorcovej siete (mriežky) na vizualizáciu dát

Geografia má nezastupiteľné miesto v školskom vzdelávaní aj pre svoju interdisciplinaritu. Cez konkrétne učivá a témy v nej môžu žiaci získavať množstvo zručností, ktoré možno nie sú uvedené priamo v obsahovom alebo výkonovom štandarde, sú však pevne ukotvené v metodických pokynoch inovovaného ŠVP. Takouto kompetenciou je aj schopnosť žiakov prezentovať a interpretovať informácie v rôznych podobách.

Školská geografia sa nezaobíde bez dát – bez toho, aby im žiaci rozumeli, vedeli ich porovnávať, analyzovať a vyvodzovať z nich závery. Počas povinnej školskej dochádzky by mali byť žiaci cez praktické aktivity oboznámení s prácou s tabuľkami, mapami, grafmi, schémami, diagramami a pod.

Práve preto na Lepšej geografii nájdete množstvo námetov, ako s dátami so žiakmi pracovať. Spomeňme napríklad využitie Gapminderutvorbu kartogramovvzájomné porovnávanie Slovenska s inými štátmi sveta, porovnávanie vybraných ukazovateľov štátov cez kartovú hru, alebo štatistiku ako športový turnaj. Ak ste hľadali niečo jednoduchšie, skúste to napríklad cez štvorcovú sieť (mriežku), ktorá je jednoduchým a efektívnym nástrojom na vizualizáciu rôzneho druhu údajov.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii

Ďalšie materiály k téme