Hore

Ktoré štáty sú ako Slovensko?

Medzi dôležité schopnosti potrebné pre život v 21. storočí, ktoré má za úlohu škola rozvíjať, patrí podľa mnohých odborníkov aj schopnosť rýchlo a efektívne vyhľadávať informácie, vzájomne ich porovnávať a dávať do súvislostí. Rozvíjanie týchto schopností by preto malo byť v súčasnej školskej geografii už samozrejmosťou. Jednoduchou aktivitou na prácu s informáciami v geografii, môže byť aj aktivita, v ktorej majú žiaci za úlohu vyhľadať štáty s podobnými geografickými charakteristikami ako má Slovensko.   

Ak máte prístup k počítačovej učebni, tabletom, alebo aspoň školské Wifi, na ktoré sa môžu žiaci pripojiť pomocou svojich mobilných zariadení, aktivitu môžete zaradiť aj priamo do vyučovania. V opačnom prípade je možné ju realizovať v podobe projektového zadania, na ktorom budú žiaci individuálne alebo v skupinách pracovať doma. 

Myšlienka je veľmi jednoduchá. Vyhľadať k Slovensku, čo najpodobnejšie štáty podľa vopred vybraných kritérií. Ich voľba je na vašom zvážení a odvíja sa najmä od veku, schopností a záujmov vašich žiakov. Najlepšie je však, aj ide o kritériá rôzneho charakteru (môžu byť aj negeografické).


Porovnanie rozlohy Slovenska s veľkostne takmer totožnou Dominikánskou republikou.
 • rozlohy
 • tvaru
 • počtu obyvateľov
 • hustoty zaľudnenia
 • veľkosti hlavného mesta
 • priemerného veku dožitia 
 • pôrodnosti (priemerný počet detí na ženu)
 • HDP
 • HDP/na obyv.
 • ročného rastu HDP
 • miery nezamestnanosti
 • urbanizácie
 • priemernej mzdy
 • podielu veriaceho obyvateľstva 
 • lesnatosti
 • výšky najvyššieho vrchu
 • počtu susedných štátov
 • podielu národných parkov na celkovej rozlohe štátu
 • podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva
 • produkcie vybranej komodity (napr. áut)
 • počtu pamiatok zapísaných v UNESCO
 • počtu návštevníkov za rok
 • platov učiteľov
 • podielu HDP do školstva
 • indexu ľudského rozvoja (HDI)
 • spotreby alkoholu na obyv. / rok
 • počtu štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja
 • indexu vnímania korupcie
 • indexu ekonomickej slobody
 • dĺžky školských prázdnin počas roka
 • dĺžky materskej dovolenky
 • vzhľadu štátnej vlajky
 • počtu obyvateľov a vášni pre ľadový hokej
 • počtu hráčov v aktuálnom ročníku NHL
 • ​počet reprezentantov na aktuálnych OH

Žiaci tak môžu na internete hľadať odpovede na otázky, ktorý štát sveta je Slovensku najpodobnejší (alebo rovnaký) z hľadiska:

Poskladanie Slovenska z iných štátov sveta by mala byť pre žiakov výzva a zábava zároveň. Vhodnou súčasťou zadania môže byť aj úloha, v ktorej si žiaci stanovia aspoň tri kritériá podľa vlastného výberu.

​Výstupom je prehľadná tabuľka so zapísanými výsledkami – ku každému kritériu uvedený štát, ktorý je Slovensku najpodobnejší (s uvedením hodnôt pre oba štáty + uvedením zdroja, kde dané údaje vyhľadali). Záverečná prezentácia zistení môže mať aj vizuálne zaujímavé stvárnenie v podobe infografiky – napríklad obrysová mapa Slovenska, v ktorej budú graficky (napr. kresbami) uvedené jednotlivé kritériá aj s názvami Slovensku podobných štátov. Žiakov upozornite, že vyhľadávanie niektorých údajov sa nezaobíde bez angličtiny, alebo iného cudzieho jazyka. Keďže pracujú na internete, umožnite im používať ľubovoľné slovníky alebo prekladače. Zadávanie kľúčových slov (pojmov) v angličtine im umožní vyhľadať informácie rýchlejšie.

​V prípade, že chcete žiakom vyhľadávanie údajov uľahčiť, môžete im už vopred uviesť odporúčané webstránky, na ktorých nájdu množstvo štatistických údajov a porovnaní. Sú nimi napríklad:

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť