Hore

Tu (ne)žijú levy (návrh vyučovacej hodiny)

Aké živočíšne druhy žijú v Afrike a prečo tam všade nežijú levy, žirafy, slony a ďalšie zvieratá, ktoré si so svetadielom automaticky spájame? Pozrite sa na to so žiakmi bližšie v skupinovej aktivite, ktorá rozvíja ich geografické myslenie.

živočíchy Afriky
Ilustračný obrázok (zdroj)

Ročník: 1. a 2. (gymnázium)

Predmety:  geografia, biológia

Tematické celky:  Biosféra – biómy Zeme, Prírodné pomery Afriky

Čas: 45 minút (dá sa aj v kratšom čase)

Pomôcky: kópie príloh pre každú skupinu, notebook, dataprojektor, pripojenie na internet, školské atlasy sveta

Ciele: 

 • špecifikovať priestorové rozšírenie vybraných druhov fauny Afriky pomocou práce s mapovými podkladmi, 
 • porovnanie predstáv o výskyte vybraných druhov živočíchov s reálnym stavom
 • diskutovať o príčinách ohrozenia voľne žijúcich druhov.

Evokácia (10 minút)

 1. Vyzvite žiakov, aby metódou uviedli živočíšne druhy, ktoré im pri Afrike napadnú ako prvé. Druhy, ktoré uvedú, zapisujte na ľavú stranu tabule s nadpisom Afrika. Približne po minúte aktivitu zastavte a spoločnou diskusiou so žiakmi zo zoznamu odstráňte tie druhy, ktoré sa v Afrike prirodzene nevyskytujú (napr. tiger). 

 2. Druhy, z ktorého biómu (typu krajiny) v zozname prevažujú? Prečo žiaci poznajú najviac druhov zo savany? (ide o veľké, neraz početné druhy zvierat ľahko viditeľné v otvorenej krajine, presným opakom sú oveľa rozmanitejšie druhy tropických lesov, ktoré sú menšieho vzrastu a ťažko pozorovateľné).  

 3. V aktivite pokračujte na pravej strane tabule tak, že žiaci tentoraz uvádzajú živočíšne druhy, ktoré sa im spájajú s Európou. Rovnako ako pri Afrike, aj tu po približne minúte aktivitu zastavte a spoločnou diskusiou vytrieďte druhy tak, aby v zozname ostali len tie, ktoré sa v Európe vyskytujú. Ktoré z týchto druhov žijú v lesoch mierneho pásma a majú svoj výskyt aj na Slovensku? 

 4. Urobte krátky prieskum o tom, ktorí zo žiakov naživo vo voľnej prírode videli živočíšne druhy, ktoré pred chvíľou uviedli ako typické pre Európu alebo Slovensko. Pri každom živočíchovi vyznačte toľko čiarok, koľko žiakov ho malo možnosť aspoň raz v prírode vidieť. Prečo žiaci niektoré druhy žijúce aj u nás nikdy naživo nevideli?

 5. Pomocou dataprojektoru premietnite mapu výskytu medveďa, vlka a rysa v Európe, ktoré nájdete na tomto odkaze.  V prípade, že v triede nemáte pripojenie na internet, je možné web stránku uložiť a dodatočne spustiť cez internetový prehliadač. Diskutujte o tom, či geografické rozšírenie týchto druhov pokrýva významný podiel z rozlohy Európy, alebo ide skôr o izolované oblasti. O aké oblasti ide (pohoria, oblasti s nízkou hustotou zaľudnenia, chránené územia)? Prečo sa územie výskytu týchto druhov oproti pôvodnému výrazne zmenšilo? 
výskyt medveďa mapa
Mapa výskytu medveďa hnedého v Európe (zdroj)

Uvedomenie (25 minút)

 1. Rozdeľte žiakov do 4- až 5-členných skupín. Do každej z nich dodajte obrysovú mapu Afriky, ktorú stiahnete a vytlačíte z tohto odkazu. Jednotlivým skupinám k nej priložte obrázok len jedného zo živočíšnych druhov žijúcich v Afrike (dostupné tu). Úlohou skupín je do mapy zakresliť oblasti, v ktorých sa podľa nich v súčasnosti daný druh prirodzene vyskytuje. V prípade, ak je viac skupín, ako ponúkaných živočíšnych druhov, môžu byť niektoré druhy z obrázkov spracované aj dvomi skupinami. 

 2. Keď žiaci dokreslia svoje mapy, do každej skupiny dajte kópiu jednej z máp skutočného výskytu vybraného živočícha (dostupné tu). Dbajte na to, aby ste žiadnej skupine nedali mapu živočícha, ktorého výskyt mala za úlohu vyznačiť v predchádzajúcom bode aktivity. Skupine, ktorá značila výskyt leva, dajte napr. mapu zobrazujúcu výskyt slona atď. Úlohou skupiny s kópiou mapy je podľa nej slovne opísať skutočný výskyt daného živočícha tej skupine, ktorá značila jeho výskyt na svoju mapu v predchádzajúcej úlohe . Napr. „Nosorožce sa vyskytujú v páse od J.A.R cez oblasť Veľkých jazier so savanami…“. Následne si skupiny úlohy vymenia. Obe skupiny, tá ktorá výskyt slovne opisuje, aj tá, ktorá ho podľa opisu značí, môžu používať mapy Afriky v školskom atlase.

 3. Po dokončení úlohy si skupiny vymenia mapy tak, aby mala každá skupina ňou vytvorenú mapu aj kópiu mapy skutočného výskytu nimi riešeného živočícha, ktorá im bola pred chvíľou slovne opisovaná inou skupinou. Každá skupina si porovná, ako sa odlišoval jej prvý tip výskytu vybraného živočícha, ktorý kreslili do obrysovej mapy s tým, ako ho neskôr zakreslili podľa opisu druhou skupinou a s tým, aká je skutočnosť, ktorú sa dozvedeli z vytlačenej mapy výskytu nakoniec. 

 4. Nasleduje prezentácia, v ktorej každá skupina stručne opíše geografický výskyt jej riešeného živočícha. Ako sa odlišovala ich predstava od skutočnosti? Ako im išlo zakresľovanie do mapy podľa slovného opisu? Čo ich na mape skutočného výskytu živočícha prekvapilo?

Reflexia (10 minút)

Na záver rozviňte so žiakmi diskusiu, v ktorej spoločne zamyslíte nad týmito otázkami:

 • Myslíte, že sa obyvatelia Afriky dostávajú do kontaktu s týmito druhmi živočíchov často?

 • Podľa máp sa zdá, že v Keni sa vyskytuje väčšina týchto druhov. Znamená to, že sú pre Keňanov bežnou súčasťou ich života (pripomeňte výskyt medveďa, vlka alebo rysa na veľkej časti Slovenska)?

 • V akých oblastiach dnes tieto živočíchy žijú a prečo sa plocha ich rozšírenia oproti minulosti výrazne zmenšila?

 • Dajú sa tieto druhy považovať za symbol celej Afriky?

 • Aké sú najväčšie hrozby pre voľne žijúce populácie týchto druhov? (napr. pytliactvo, nárast počtu
  obyv. a s tým súvisiaci antropogénny tlak na krajinu, klimatické zmeny?, budovanie novej dopravnej infraštruktúry cez migračné územia…)

Tip pre učiteľa

Aktivita môže pokračovať vo forme projektovej úlohy, v ktorej žiaci spracujú problematiku ochrany vybraných druhov afrických živočíchov, pytliactva, obchodu so slonovinou a pod. prostredníctvom článku, v ktorom využijú informácie minimálne z troch zdrojov. Jeho súčasťou by mala byť aj vhodná mapa a ilustračné fotografie. 

Rovnako je možné zadať úlohu na prepojenie Slovenska a Afriky cez migrujúce druhy vtákov. Okrem bocianov, ktoré migrujú až do južnej Afriky je zaujímavým príkladom aj orol krikľavý.  Let orlice Aničky môžete sledovať naživo cez denník aj na mape, bociany napr. tu. Samostatnú aktivitu k orlici nájdete na Lepšej geografii na tomto odkaze.

Výborným zdrojom informácií a máp pre ohrozené druhy živočíchov je web Červenej knihy ohrozených druhov Medzinárodného zväzu ochrany prírody, ktorý nájdete na adrese: http://maps.iucnredlist.org/


Aktivita je súčasťou metodickej príručky Afrika – Mýty a fakty, ktorú vydalo Človek v ohrození o.z. Elektronická verzia publikácie je dostupná bezplatne.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť